Wawacan


Pangarang: Ajip Rosidi
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2011
Kandelna: 148 kaca
Data buku Wawacan - Kénging Ajip Rosidi nuju ngeureuyeuh dialihkeun kana ieu Wéb. Sadérék tiasa nengetan heula data-data sanésna, upamina Majalah Manglé, Buku Sunda, Majalah Cupumanik, Koran Sipatahoenan, sareng Buku Sunda. Diantos deui kasumpinganana.
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.