Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita PondokSalasa, 25 Séptémber 2012 01:03

Lasmini

Ku Dadan Sutisna
SN
Ilustrasi [Potret: Turi Syahdarina]


(1)

            Amit, ka Nyi Lasmini, ulah rek heureuy teu reureuh upama kuring ngaguar deui ieu carita. Poma anjeun salawasna tingtrim di alam lana. Reureuh geusan salilana. Paralun, kuring lain rek ngorehan deui kapeurih anjeun. Ngan anjeun perlu nyaho, di dieu, di alam dunya, aya keneh sesa lalakon anjeun …

            *

            Kajadian lima taun katukang, tangtu ngalangkang keneh dina ingetan anjeun, Lasmini. Basa pangeusi lembur Cihaur ngadadak geunjleung. Loba nu ceurik, loba nu ngajerit, beh dituna asa diteungteuingan ku pamarentah nu keur kumawasa.

            “Di dieu rek aya proyek bendungan. Lembur Cihaur baris kakeueum, sarta pangeusina kudu ingkah!” kitu ceuk Mang Olot harita. Saha nu henteu ngajenghok atuh. Asa teu gugur-teu angin, rek diusir kitu bae. Enya, sanajan harita urang lembur dibeberah, tapi loba keneh anu neuteuli. Loba nu protes ka pamarentah. Tapi teu bisa kumaha, da geus kitu kuduna. Mang Olot oge teu bisa walakaya. Basa ditepungan ku Pa Camat, ukur nyarita : “Rumaos abdi mah rayat biasa, mangga teh teuing, moal tiasa ngahalang-halang!”

            “Enya, da ieu proyek teh keur kapentingan umum. Engkena rek dijieun tanaga listrik, sarta caina bisa dipake irigasi!” ceuk Pa Camat.

            “Ke, dupi urang dieu rek sina ngalih ka mana? Kumaha ari rajakaya abdi, sawah, kebon, panginten ngiring kakeueum?” ceuk Mang Olot, minangka wawakil urang lembur.

            “Perkara tanah anu kakeueum rek digantian ku pamarentah. Ngan padumukan anyar keur urang dieu mah, tacan bisa nangtukeun di mana-manana. Eta oge, pamarentah geus mere lolongkrang ka urang dieu bisi aya anu rek transmigrasi. Nenjo kaayaan ekonomi di ieu lembur, jauh pisan upama dibandingkeun jeung daerah sejenna. Katurug-turug rek dipake bendungan. Jadi, bakal leuwih hade mun urang dieu ngaronjatkeun kahirupan ku cara transmigrasi,”

            “Transmigrasi?”

            “Enya. Kitu oge mun urang dieu satuju. Pamarentah mah moal maksa, ukur mere lolongkrang wungkul,”

            “Ka mana diiangkeunana, upama abdi bade transmigrasi!”

            “Nurutkeun rarancang mah ka Riow atawa Jambi. Di ditu, urang geus disadiakeun kebon sawit, dibere imah, dibere lahan keur tatanen. Malah, keur dahar oge salila sataun mah baris dijamin ku pamarentah!”

            Teuing awahing geus baluweng, atawa kabongroy ku caritaan Pa Camat, harita urang lembur sapuk pikeun indit ka alas peuntas. Ukur hiji-hijieun bae anu henteu milu teh. Anjeun, Lasmini, katembong sumegruk basa rek indit teh. Kuring oge bisa ngajudi, naon sababna pangna anjeun sedih. Sahanteuna atuh, bulan hareup rek oleng-panganten, kapaksa kudu bolay. Anjeun kudu pisah jeung pisalakieun. Enya, memeh indit, kuring kungsi ngadenge nu pasea rongkah di imah anjeun.

            “Eta mah kumaha dinya, Lasmini. Rek milu ka kolot, atawa rek nuturkeun Si Diran anu geus sidik euweuh araheunana!” ceuk Mang Oding, bapa anjeun. Anjeun mah apan tibang ngaheruk, teu lemek teu nyarek. Bingung tayohna teh. Ka kolot hayang milu, tapi embung pisah jeung bebene. Ngan indung anjeun, Bi Darsih, anu melaan teh.

            “Kumaha lamun kieu, Bapana. Barudak teh urang kawinkeun heula di dieu, terus sina arindit ka ditu!”

            “Heueuh eta oge, lamun Si Diran daekeun mah. Ngan apan beda deui kahayangna, embung jadi bulu taneuh, hayang digawe senang. Baluweng aing mah mikiran mangkeluk eta teh. Tadina oge, rek dikawinkeun soteh, sugan we rada euih-euih ari geus boga kabeubeurat mah. Moal ngaligeuh bae sugan. Nya ari manehna embungeun mah, ulah dipaksa,”

            “Tapi Bapana, apan rencana kawin teh geus saklek,  bulan hareup tanggal limalas. Wirang meureun mun henteu tulus teh!”

            “Paduli wirang oge. Bonganna ieu lembur make rek dikeueum,”

            “Atos we atuh, Pa, urang mah ulah mios transmigrasi. Wios di dieu bae!” ceuk anjeun, bari inghak-inghakan.

            “Heueuh lamun urang sagala boga mah. Nu matak mending guyub jeung batur. Ti batan hirup urang beuki walurat. Ongkoh kuring mah geus boga niat ti baheula oge, hayang bisa hirup leuwih. Ulah susah jeung susah bae. Geus lah, manehna, urang indit weh. Perkara Si Lasmini, eta mah kumaha pamadegan manehna. Rek milu sukur, rek cicing bae di dieu, pek teh teuing!”

            Enya, sigana mah anjeun teh nyaah keneh ka kolot, ti batan ka bebene. Da eta we, katembong isukna anjeun beberengkes. Ongkoh kuring oge ngadenge ti Si Isah, babaturan anjeun.

            “Si Lasmini oge rek indit,” ceuk Isah.

            “Enya sukur, we!” ceuk kuring.

            “Nya kudu nyebut sakur atuh. Sahanteuna, jeung urut …”

            “Gandeng, siah!”

            “Komo ayeuna mah, geus lalagasan deui. Aya keneh kasempetan …”

            “Meugeus, ah. Teu nyambung ngobrol jeung maneh mah!”

            “Boa jeung Lasmini mah nyambung?”

            Dina waktuna, urang lembur ngaleut ninggalkeun lemah cai. Sanggeus ngumpul di bale desa, dibere heula wejangan ku Pa Camat, clak kana mobil nu geus disampakkeun. Loba nu ngembeng cimata. Sahanteuna atuh, rek ninggalkeun lemah cai. Boa moal panggih deui jeung lembur nu geus jadi bali geusan ngajadi teh.

            Sajeroning dina mobil, panon anjeun katembong carindul. Siga nu jararauh panineungan. Siga nu wegah ninggalkeun lembur. Enya, harita anjeun kungsi ngareret ka kuring. Anjeun mah moal apal, upama harita kuring ngadadak ratug jajantung.

            Memeh indit ka palabuan Merak, mondok heula sapeuting di kantor transmigrasi. Di dinya urang lembur meunang pituduh, kudu kumaha mun geus aya di ditu teh.

            “Di ditu, Saderek parantos disadiakeun bumi, basajan-basajan bae mah. Saderek oge baris dipasihan kavling kalapa sawit anu legana dua hektar. Mangga eta lahan garap, sing dugi ka kapetik hasilna,” ceuk patugas transmigrasi.

            “Kumaha upama kalapa sawitna teu acan buahan? Ti mana abdi neda?” ceuk Mang Olot, nu dianggap pangwanterna dina urusan tatanya mah.

            “Salami sataun, Saderek baris dipasihan beas, minyak, sareng nu sanesna. Tah, upami sawit teu acan tiasa dipanen, Saderek tiasa kuli melak sawit, atanapi ngamangpaatkeun lahan nu kosong, kanggo tatanen naon bae!”

            Isukna, Mang Olot saparakanca, kaasup kuring jeung anjeun, indit ka palabuan. Tangtu anjeun inget keneh, basa pangeusi kapal ngadadak nyalegruk. Mang Olot katembong reumbay cimata. Sumawonna anjeun mah, bangun nu hayang nyaatkeun cimata. Palabuan beuki jauh ditinggalkeun. Nya harita, urang asa geus moal nenjo deui layung di gunung Tampomas.

            Anjeun mah apan katembong ngeueung nyorangan. Ngajanteng dina dek kapal, bari panon anteng neuteup legana sagara. Naha naon anu keur dipikiran ku anjeun, Si Diran, lembur, atawa kaayaan di tempat anyar? Henteu kabade, da apan anjeun henteu kungsi betus. Kuring oge ukur nyerangkeun ti jauhna, henteu wani ngadeukeutan. Inggis beuki nambahan kasedih anjeun. Bapa anjeun nu kitu tea mah. Bet ngajalanan sangkan urang bisa gunem catur.

            “Jang Parman, cik atuh beberah anak Emang, ulah sina nyorangan bae!” kitu apan ceuk Mang Oding teh. Sakedapan mah kuring ngahuleng. Rada asa-asa rek nyampeurkeun anjeun teh. Tapi, da meungpeung aya kasempetan, meungpeung aya nu ngajurungkeun. Bet terus ambon, boa bapa anjeun teh miharep sangkan kuring balik deui, papacangan deui jeung anjeun.

            Tah, nya harita kuring nyampeurkeun anjeun teh. Tapi henteu wani ari nanya mah, ukur maturan ngajanteng bae. Sagala inggis atuda. Sieun anjeun malik ngewa. Sahanteuna, baheula urang nepi ka pepegatan teh lantaran kuring nu salah. Henteu bisa nedunan kahayang anjeun : ngajak kawin.  Malah, apan bapa anjeun sorangan anu megatkeun hubungan urang teh;  kalayan alesan, kuring tacan sanggup pikeun rumah tangga.

            Leuwih ti satengah jam pajanteng-janteng teh. Kuring oge asa geus nyorodcod tuur, awahing cangkeul. Tapi anjeun mah angger ngumbar lamunan, henteu ngareret-reret acan.

            “Rek naon nyampeurkeun ka dieu?”

            Gebeg teh. Ngaranjug kabina-bina ngadenge caritaan anjeun. Aya ku teugeug eta ngomong, lir ka satru bae. Teu ngabibisani ketang, da puguh pikiran anjeun keur baluweng. Pantes rek meupeus keuyang oge.

            “Di lebet atuh, tiris di dieu mah!” ceuk kuring.

            “Har, naon perluna di dinya nyarek ka kuring?”

            Geus ngagebeg deui bae.

            “Ulah kitu, Las. Anjeun kudu teger nyanghareupan ieu cocoba. Lain Lasmini wungkul anu bingung teh. Sarerea oge keur mikiran poe hareup. Keun masalah Si …”

            “Aeh-aeh, naha mani kawas ka adi bae. Make jeung mapagahan sagala rupa. Di dieu mah lain keur mikiran kasusah. Paduli teuing najan ieu kapal rek kalebuh oge, asal bisa heula maehan Si Diran!”

            Ngaranjug ngadenge kitu mah. Malah make ngadadak carengkat bulu punduk sagala rupa. Boa-boa anjeun teh geus katitisan.

            Ngaleos tungtungna mah. Asa kateuteuari ngajak ngobrol oge, nyiar-nyiar piambekeun. Komo basa ngadenge omongan anjeun nu matak mentegeg mah, gagancangan bae ingkah ti gigireun anjeun, bisi kaburu napsu. Tapi sajeroning kitu, caritaan anjeun mah teu burung dipikiran. Asa teu kaharti puguh oge. Apan sidik Si Diran teh bebene anjeun, pisalakieun anjeun, tapi naha siga nu ngunek-ngunek. Naha lantaran Si Diran henteu daek transmigrasi, atawa pedah teu tulus kawin?

 

(2)

 

            Nu disebut tempat transmigrasi, bet jauh tina lamunan. Dipapantes teh pikabetaheun. Ari heg, bet asa nyorang leuweung ganggong. Enya eta oge, aya jalan gede paranti indit ka kota. Tapi katembongna tiiseun naker. Matak wegah ngaliwat, najan tengah poe ereng-erengan oge.

            Di tempat transmigran anyar teh, geus aya pangeusina. Tapi katembong loba keneh imah nu kosong. Nyebut kosong soteh, pedah siga teu kaurus. Pakaranganana pinuh ku jukut, ngajejembrung satangtung budak. Imahna ngajajar paangang-anggang, dipisahkeun ku pakarangan nu legana leuwih ti 200 tumbak. Urut leuweung di dinya teh sigana mah, da katembong loba keneh tunggul jeung catang.

            Poe munggaran cicing di dinya, karasa pisan ngarumasna. Asa dibuang ka tempat nu kacida jauhna, di tengah leuweung luwang-liwung. Sakurilingeun imah, pinuh keneh ku tangkal kai jaranggotan. Malah imah nu pangtungtungna mah, meh adek jeung leuweung.

            Unggal imah geus dipasing-pasing, keur saha-sahana. Pon kitu deui kavling sawit anu perenahna wetaneun lembur. Kulawarga kuring kabagean imah di beulah kaler, meh adek jeung leuweung. Pagigir-gigir jeung imah Mang Olot. Anjeun mah teuing di mana, Lasmini. Barang datang oge, kuring mah apan langsung beberes. Boro-boro mikiran imah batur.

            “Babad Jang, jukut hareupeun imah teh. Mani ngajejembrung kitu!” ceuk bapa bari gogoleran diamparan samak. Cape tayohna teh. Mangkaning beresan imah teh biheung anggeus dua poe.

            Ukuran imah henteu sabaraha gede. Dijieunna siga wawayagon pisan, bangun dapon ngadeg. Tihang dengdek, hateupna loba nu bocor. Geus karuhan ari di jerona mah,  henteu siga imah. Lian ti ukur diamparan taneuh teh, sisina oge ukur ditaplokan ku papan galabagan, minangka bilikna teh. Malah, di jero imah teh aya keneh tunggul anu can didungkar, ngajentul sagede munding depa.

            Ema beberes di dapur, mirun seuneu, naheur cai. Sanggeus reureuh, bapa oge mangkat digawe. Pinding imah anu bolongor, ditutupan ku serempedan.

            “Bakal betah, Jang, cicing di dieu?” ceuk bapa.

            “Nya urang bumetah we, Pa. Da geus kapalang indit. Ceuk beja mah, tilu taun deui oge sawit bakal bisa dipanen,”

            “Heueuh, asa ngimpi dewek mah, make ngalaman hirup di alas peuntas!”

            Dano Sirih, kitu cenah ngaran lembur teh. Teu apal kuring oge, saha anu mimiti nyieun ngaranna. Da puguh barang datang oge, geus aya sawatara urang nu matuh di dinya. Ceuk beja keneh bae, Dano Sirih teh aya di bawahan kabupaten Indragirihulu, propinsi Riow.

            Geus saminggu kuring cicing di tempat anyar teh. Tapi jeung anjeun mah can kungsi panggih. Teu kungsi tetelepek deuih, lebah-lebahna imah anjeun. Teu kasiwer, boro-boro maluruh raratan anjeun. Da geuning memeres imah oge, henteu anggeus saminggu.

            Tepung teh, basa aya riungan di Bale Kampung, hiji tempat husus pikeun riungan urang lembur. Harita kuring nenjo anjeun sajorelat, ngarendeng jeung Mang Oding. Tapi teu kungsi lila ngiles deui, da puguh jelema kaburu ngagebreg manten.

            Riungan anu dipingpin ku kokolot lembur, Datuk Singgi, mimitina mah ngabageakeun ka nu anyar datang. Datuk ngajak hirup babarengan di eta lembur, sapapait-samamanis, sok sanajan beda-beda seler. Datuk oge mere gambaran kumaha kahirupan di eta lembur, tempat-tempat nu dianggap sanget, kaasup pantrangan-pantrangan pikeun urang lembur. Sagala rupa masalah, kudu dibereskeun ku gempungan di Bale Kampung.

            “Kita juga harus sepakat dengan adanya hukum adat di kampung ini!” ceuk Datuk. “Setiap tiga tahun sekali, di sini akan diadakan pemilihan ketua kampung. Setiap orang, berhak mencalonkan diri sebagai tua kampung, untuk selanjutnya dipilih oleh masarakat. Kebetulan, untuk tahun ini dipimpin oleh saya,”

            Ngeunaan hukum adat, ceuk Datuk, eta oge aturan hasil  gempungan urang lembur. Lain meunang nyieun tua kampung. Sakur anu ngarempak aturan baris meunang sangsi, kudu mayar dengda. Duitna dipake karaharjaan urang lembur, dipake ngomean jalan, atawa naon bae nu sipatna keur kapentingan umum.

            “Aturan ini dibuat untuk menegakkan kebenaran!” pokna.

*

            Teuing geus jam sabaraha peuting eta teh. Nu puguh mah, asa geus simpe naker. Kuring oge geus rek ngaleyep. Bet kadenge sora nu ngetrokan panto.

            Kuniang cengkat, rarat-reret. Bapa geus ngaguher di patengahan. Ema katembong ngaringkuk di pangkeng. Damar leutik nu ditunda di tengah imah, seuneuna luak-leok katebak angin nu asup kana sela-sela dingding.

            Kadenge deui sora nu keketrok. Make rada muringkak bulu punduk. Sawangan teh geus ka nu lain-lain. Mangkaning kuring teh keur aya di tempat anyar. Mangkaning sisi pisan leuweung.

            Nu keketrok kadenge deui. Jung nangtung. Rada asa-asa rek ngadeukeutan panto teh.

            “Saha di luar?” ceuk kuring, memeh muka tulak panto.

            “Kuring, Lasmini!”

            Gebeg teh. Mani asa coplok jajantung. Tapi asa cangcaya keneh. Piraku manehna nganjang peuting-peuting. Aya ku ludeungan. Atawa dianteur ku Mang Oding?

            “Enya kitu Lasmini?”

            “Muhun!”

            Brak panto dibuka. Katembong reyem-reyem aya nu ngajanteng di lawang panto, awewe ditiung samping.

            “Lasmini! Rek naon peuting-peuting?”

            “Aya perlu puguh oge!”

            “Naha lain isukan atuh, kawas euweuh beurang bae. Kumaha lamun disangka nu lain-lain?” ceuk kuring, bari ngadadak inget kana caritaan Datuk Singgi. Enya, hukum adat tea.

            “Penting pisan, Kang!”

            “Yap atuh di jero!”

            “Hayang di luar, bisi ngagareuwahkeun kolot Akang. Kabeneran caang bulan!”

            “Tiris atuh di luar mah, bisi disangka …”

            “Moal Kang, da abdi mah lain rek ngajak teu uni. Aya picaritaeun anu penting pisan!”

            Eleh deet, kuring nuturkeun ka luar. Panto direkepkeun deui. Gek diuk dina catang di buruan. Bulan keur meujeuhna mabra. Kaayaan sepi jempling. Ukur sato peuting, anu kadenge teh.

            Sajongjongan mah kalah ka pahuleng-huleng. Anjeun katembong ngaheruk bari dikungkuyung samping.

            “Jeung saha ka dieu?”

            “Sorangan!”

            “Etah, aya ku ludeungan. Naha di beulah mana kitu imah teh?”

            “Deukeut. Gigireun Mang Olot!”

            “Naha atuh, mani karek panggih ayeuna?”

            “Cicing bae di imah kuring mah. Keur muriang puguh oge!”

            “Terus, pangna nepungan peuting-peuting?” kuring bet panasaran.

            Anjeun jempe heula sakeudeung. Siga mikiran picaritaeun.

            “Akang tadi indit ka Bale Kampung?”

            “Enya,”

            “Akang ngadenge caritaan Datuk Singgi?”

            “Puguh atuh!”

            “Tah, kuring teh rek meredih ka Akang. Hayang ditulungan. Lantaran ngan Akang anu ku kuring bisa dipuntangan,”

            “Nya, ari sakira kadada kaduga mah!”

            “Ceuk tua kampung, sakur anu boga lampah serong, ngalambangsari ceuk cohagna mah, bakal meunang hukuman. Lamun henteu bisa mayar dengda nu gedena sajuta, bakal diarak ngurilingan lembur bari ditataranjang!”

            “Enya, apal kuring oge. Terus kumaha?”

            “Akang daek mun kawin ka kuring?”

            Gebeg teh. Teu nyangka anjeun rek nyarita kitu. Asa ngadadak pisan, asa euweuh iber ti anggalna.

            “Ke, ke, can ngarti Akang mah. Teu gugur teu angin, ujug-ujug ngajak kawin. Enya, baheula urang teh kungsi hubungan, tapi ayeuna mah geus pegat, lin? Bapa anjeun apan anu megatkeunana oge. Pegat jeung kuring, anjeun terus hubungan jeung Si Diran, malah boga rencana rek kawin. Naha ayeuna bet ngajak kawin ka kuring?”

            “Ngan Akang anu bakal bisa nulungan!” anjeun mimiti inghak-inghakan. Ngahuleng kuring oge. Tacan ngarti keneh.

            “Weleh, bureng keneh Akang mah!”

            “Kuring teu kaduga mayar dengda, Kang. Kuring oge embung diarak, embung nyieun dosa nu kadua kalina?”

            Geus mimiti enyay-enyayan ngadenge kitu mah.

            “Jadi anjeun teh tas boga lampah serong. Naha atuh, apan di dieu teh tempat sanget, barang datang ujug-ujug nyieun peta teu uni. Terus, anjeun teh rek neumbleuhkeun ka kuring. Kitu lin?”

            “Lain, Kang. Lain di dieu. Akang oge meureun apal, kuring wegah pisan ninggalkeun lembur. Tina kajadian lembur urang rek dijieun bendungan, kuring nepi ka bolay kawin jeung Diran. Tapi Akang mah moal apal, bolayna kawin teh, pikeun kuring ngadatangkeun mamala!”

            “Anjeun teh keur kakandungan, kitu lin?”

            Anjeun teu ngajawab.

            “Kakandungan ku Si Diran, lin?”

            Teu ngajawab keneh. Kuring ngahuleng. Ngadadak aya nu mentegeg dina hulu angen. Tapi, basa nenjo anjeun ngaheruk mah, teu burung ngahelas. Kasebelan Si Diran! Paingan basa dina kapal anjeun nyarita hayang maehan eta mangkeluk.

            “Kuring mah embung ngagugurkeun kakandungan, Kang. Sieun doraka. Utun-inji mah apan henteu teu boga dosa …”

            “Enya, Akang oge bakal nyarek mun anjeun boga niat kitu!”

            “Mun kuring katembong bureuyeung, tangtu bakal matak guyur salelembur, lantaran kuring mah can boga salaki. Boa aya leuwihna hukumanana oge. Pikeun nutupan kawiwirang, ceuk pikiran kuring, kudu sagancangna kawin. Kuring meredih ka Akang. Anggap bae urang teh geus kawin ti lembur keneh!”

            “Har, apan nu datang ka dieu teh lain urang wungkul, nu sejen mah tangtu betus ka Datuk Singgi!”

            “Geus dipikiran eta oge. Upama urang geus kawin, keun bae rerencepan dapon sah sacara agama, kuring rek nepungan nu sejenna. Rek nepikeun ieu perkara. Piraku teu karunyaeun sugan. Kumaha, Kang?”

            “Ke heula, naha euweuh deui jalan sejen?”

            “Asa henteu kasawang …”

            “Kieu atuh, ku Akang rek dipikiran heula!”

            “Enya, ditungguan nepi ka isuk. Mun isuk Akang euweuh nepungan, hartina teu sanggup!”

            Peuting eta, anjeun dianteurkeun mulang.

            Sadatangna ka imah, kuring henteu sare deui. Kalah terus narawangan. Inget ka anjeun, inget ka Si Diran. Bingung puguh kuring teh. Ari nulugan mah hayang, tapi ari kudu jadi paneumbleuhan Si Diran mah, ke heula anan. Anggap bae kuring mah sayaga, tapi kolot mah tangtu ngahalangan. Sarua jeung ngawiwirang meureun.

            Tapi Lasmini, cacak mun anjeun tacan kakandungan mah.

            Nepi bray beurang teu kungsi ngaleyep deui. Angger bingung keneh. Sapoe eta mah ngadon ngahuleng. Nepi ka peuting. Nepi ka isukna deui. Ngahuleng mikiran anjeun.

            Meunang saminggu mah kuring teu kungsi nenjo deui anjeun. Boa terus gering, lantaran tarik teuing lamunan. Tangtu anjeun oge geus nganggap kuring teu sayaga nulungan. Apan anjeun teh ngan mere waktu sapeuting.

            Basa wanci geus nyedek ka peuting, saminggu sanggeus urang ngobrol dina catang tea, kuring manggih akal pikeun nulungan anjeun. Lain, lain ku cara kawin jeung anjeun.

            Bebeja ka bapa mah rek nepungan babaturan, Si Obay. Enya, Si Obay teh tatangga kuring tea, anu kungsi hayangeun ka anjeun. Sarua apan manehna oge milu transmigrasi.

            Padahal mah nepungan Datuk Singgi. Ngahaja peuting-peuting, ngarah euweuh nu nangenan. Make rada asa-asa, rek asup ka pakarangan teh. Beda ti nu sejen imah Datuk mah, raresik, sabudeureunana pinuh ku kekembangan. Sakedapan nganjanteng di buruan.

            “Sedang menunggu siapa, Dik?”

            Gebeg teh. Mani teu kanyahoan datangna, Datuk Singgi geus aya di gigireun. Make kopeah, disamping sarung, tayohna mah kakara balik ti tajug.

            “Saya mau menemui Datuk!”

            “Oh, silakan. Senang sekali bertemu dengan Adik. Mari masuk!” pokna, darehdeh naker.

            Ngobrol teh di patengahan, dicaangan damar tempel. Dadakuna mah rek silaturahmi bae. Datuk Singgi katembong bungaheun. Sanggeus ngobrol ngaler-ngidul, kuring terus nepikeun masalah anjeun tea. Sugan bae tua kampung bisa mere bongbolongan.

            Datuk Singgi unggut-unggutan. Paromanna angger someah. Malah, tina pok-pokanana mah, anjeunna hiji kolot nu asak jeujeuhan. Henteu getas harupateun. Ngadenge lalakon anjeun, ukur tibang mesem. Henteu katara siga nu ambek.

            “Benarkah ceritanya demikian?” pokna, sanggeus kuring beres cacarita.

            “Benar, Datuk!”

            “Siapa yang telah memperkosa Lasmini itu?”

            “Namanya Diran, Datuk. Tapi sekarang ia sudah meninggal dihakimi masa,”

            “Darimana tahu bahwa Lasmini tengah mengandung?”

            “Kebetulan saya saudara Lasmini. Ia selalu menceritakan masalahnya kepada saya!”

            “Mengapa orang tuanya belum menemui saya, mengapa kasus ini tidak diceritakan di balai kampung?”

            “Orang tuanya merasa malu, Datuk. Mereka menyuruh saya datang ke sini, menemui Datuk,”      

            “Kami sangat menghormati kejujuran Anda!” pokna deui.

             Palebah Datuk nyebut “kejujuran”, kuring rada meureudeuy.

 

*

(3)

 

            Mulang ti imah Datuk teh dibarung ku hate bungangang. Enya, apan kuring teh tas nulungan anjeun tea. Kieu apan ceuk Datuk oge. Masalah anjeun mah sejen deui caritana. Anjeun milampah serong lain di dieu, lain di lembur ieu. Komo apan anjeun geus terus terang, hartina anjeun henteu nutupan ieu kajadian.

            Kajaba upama anjeun ngahaja nyumputkeun eta kajadian, kapanggihna lain lantaran kajujuran anjeun. Tangtu meunang hukuman, lantaran dianggap henteu ngaku kana kasalahan. Urang lembur oge tangtu boga keneh rasrasan atuh, Lasmini. Komo nilik sareat anjeun nu keur manggih tunggara. Boa anjeun oge, wani nyieun peta teu munasabah soteh, lantaran geus yakin Si Diran baris tanggung jawab, baris kawin jeung anjeun. Boa lamun apal rek pikieueun mah, anjeun oge bakal bisa ngajaga harga diri, moal nyerenkeun kahormatan ka Si Diran.

            Kuring oge nepikeun maksud anjeun, anu dicaritakeun peuting eta, mangsa caang bulan tea. Enya, ceuk Datuk oge, sangkan urang lembur jempling mah anjeun kudu buru-buru kawin. Sangkan engke, upama budak lahir, aya nu tanggung jawab. Anak anjeun moal nanyakeun bapa, moal nunggelis. Tapi, saha atuh anu daek kawin ka anjeun. Kuring?

            Tapi papadaning kitu, perkara anjeun baris dirempugkeun di Bale Kampung, bisi aya nu boga pamanggih sejen. Anu apal kana ieu kajadian, ulah ukur Datuk Singgi, tapi sakabeh urang lembur. Di Bale Kampung, engke anjeun baris meunang bongbolongan ti sesepuh lembur. Tangtu bae, dibarung ku kanyaah, ngarah anjeun bisa hirup tengtrem tur narima ieu kanyataan.

            Nu matak barang jrut ti imah Datuk oge, kuring muru ka imah anjeun, hayang geura-geura nepikeun ieu beja. Tada teuing anjeun bungahna. Perkara pamaksudan anjeun mah, hayang ngarangkep jeung kuring, keun urang pikiran deui. Nu penting ayeuna anjeun bisa salamet tina bancang pakewuh.

            Tapi lengkah kuring kapegat ku nu gogorowokan. Lembur ngadadak ibur. Mang Oding katembong lumpat, dituturkeun ku nu sejenna. Teu apal, naha aya kajadian naon. Ngan kuring gancang nyampeurkeun Bi Darsih nu keur rawah riwih.

            “Aya naon, Bi?”

            “Si Nyai kabur!”

            “Lasmini?”

            “Enya. Tadi isuk-isuk mimiti euweuhna teh. Nepi ka bieu can balik keneh. Nyiar-nyiar pikamelangeun budak teh!”

            Ngahuleng sajongjongan mah. Tapi gancang lumpat, muru Bale Kampung. Di dinya urang lembur keur ngagimbung. Datuk Singgi mere komando, sangkan anjeun diteangan peuting eta keneh. Atuh bur-ber marawa obor. Nu ka kaler. Nu ka kidul. Tapi nepi ka bray beurang, anjeun teu kapanggih raratanana.

            Isukna kakara kanyahoan, geuning anu leungit          lain ukur anjeun. Tapi Si Obay oge euweuh. Geus teg bae, meureun anjeun teh kabur jeung Si Obay. Meureun anjeun kungsi nepungan Si Obay, nepikeun pamaksudan, sakumaha anu kungsi ditepikeun ka kuring. Boa ku Si Obay anjeun dibawa kabur teh.

Mang Oding oge ngarasa kaduhung cenah. Ceuk Bi Darsih, samemeh anjeun kabur, kungsi dicarekan heula ku bapa anjeun. Pasualanana mah, tina perkara anjeun kakandungan tea. Sigana anjeun oge balaka ka kolot anjeun. Tapi Mang Oding kalah ka napsu. Asa diwiwirang ku anak. Komo deui, Mang Oding oge apal kana hukum adat. Tada teuing wirangna mun anjeun diarak ngurilingan lembur. Tina awahing napsu, bapa anjeun nepi ka nyarita : jor indit, montong aya di dieu. Bi Darsih mah apan rawah-riwih.

Ari anjeun geus euweuh mah, Mang Oding oge bati harenegna. Hanjelu. Saha atuh bapa anu teu nyaah ka anak. Nyarita kitu soteh, tina awahing napsu.

            Kuring oge sarua leuir, henteu bisa nulungan anjeun. Hampura, Lasmini.

*

            Lima taun geus kaliwat. Ngaran anjeun geus ngiles tina ingetan kuring. Kabebenjokeun ku pagawean. Komo ayeuna mah, sawit geus mimiti kaala. Hasilna mucekil. Sabulan teh sok meunang sababaraha ton.

            Urang lembur geus loba nu sugih. Siga nu ngadadak poho we ka lemah sarakan mah. Boa ketang ayeuna mah lembur teh geus jadi bendungan tea. Geus ngemplang ku cai.

Mang Olot geus meuli motor, paranti ngontrol kebon sawit. Imah geus diaromean. Malah ayeuna mah, geus henteu make damar deui, lantaran loba nu kaduga meuli desel. Geus bisa lalajo televisi ayeuna mah, Lasmini.

            Hanjakal, anjeun mah henteu bisa ngasaan ladang kesang kolot anjeun. Tuh tenjo Mang Oding, ayeuna mah geus muka warung. Teu burung payu, da saban poe oge pinuh ku nu balanja. Najan sakapeung mah sok hulang-huleng, mikiran anjeun sugan.

            Aeh, kuring teh ayeuna mah geus kawin, Lasmini. Geus boga budak hiji. Selang-selang tina ngurus kebon sawit, kuring boga pangaresep anyar. Jadi paninggaran, bebedil ka leuweung. Loba nu sok bebedil teh. Mang Oding oge sakapeung mah sok milu ka leuweung.

            Siga poe eta, kuring jeung nu sejenna arindit ka leuweung, rek bebedil. Sapuluh urang nu indit teh. Ngahaja mekel timbel, mekel udud, ngarah bisa dahar ngeunah di leuweung.

            Tapi aneh, Lasmini, poe eta mah manuk teh teuing ingkah ka mana. Euweuh hulu-huluna acan. Kalahka monyet we patinggurawil dina dahan. Keur nanahaon dibedil oge, teu beuki dagingna.

            Kuring sabatur-batur terus ngasruk ka jero leuweung. Sugan manggih cangehgar, atawa sato naon bae nu ngeunah dagingna. Salila bebedil, tacan kungsi kuring ngasruk jauh naker mah. Da eta we, teu katembong ledug tapak jelema. Estuning leuweung gerotan.

            Lantaran cape, sarerea reureuh bari murak bebekelan. Keur kitu, Si Minta gujrud. Manggih tangkal kai aneh cenah. Terus bae didareukeutan. Enya, kai nu sagede beuteung munding teh siga dipapas kulitna. Basa disidik-sidik, geuning siga aya aksara, beunang nurihan ku pakarang. Ku Si Minta diberesihan.

            “Boa-boa pituduh harta karun, euy!” pokna. “Baca ka dinya Parman!”

            “Mangke heula atuh, urang sidik-sidik heula. Euleuh, loba naker geuning tulisanana oge!” ceuk kuring. Geus ampir teu katembong aksara teh. Komo deui, ditulisna oge bangun nu rusuh, henteu pati eces. Tapi ku kuring teu burung dibaca, digalantangkan :

           

            Taun kahiji :

Poe kahiji kuring jeung Lasmini kabur ti lembur. Poe kadua nyieun saung. Poe katilu ngumpulkeun dahareun. Poe katujuh ngababad rungkun keur pepelakan. Bulan kahiji kuring ngaranjah lembur, maling dahareun jeung papakean. Bulan katujuh Lasmini boga budak lalaki.

            Taun kadua :

Bulan katilu Lasmini ngajak balik ka lembur, ingeteun ka kolot, tapi kuring embung.  Bulan kaopat kuring gering. Bulan kagenep aya maung nyampeurkeun saung, tapi henteu ngagunasika.

Taun katilu :

Bulan kadua Lasmini kakandungan deui. Bulan kaopat budak geus bisa lulumpatan, bisa ulin rada jauh. Bulan kasabelas Lasmini ngalahirkeun, kuring nyegruk di saung, Lasmini geus henteu katulungan deui, maot (kitu deui budakna – budak kuring pisan) alatan loba teuing kaluar getih. Layonna dikureb deukeut tangkal nu ieu.

Taun kaopat :

Bulan kahiji kuring jeung budak indit ninggalkeun ieu tempat, rek balik ka sarakan, hayang balitungan jeung Si Diran …

 

Beres kuring maca tulisan, nu aya di dinya ukur silih reret.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...