Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita PondokSalasa, 11 Séptémber 2012 02:38

Jaladri Motah

Ku Dadan Sutisna
SN
Ilustrasi [Potret: Turi Syahdarina]

Biasana oge, ari aya telepon ngirining téh tara dipaliré. Komo lamun keur jongjon digawe mah. Angkeuhan teh, da aya nu sejen ieuh. Atuh lamun nu nelepon aya kaperluan ka kuring, tinggal nyambungkeun kana telepon di kamar gawe. Malah geus teg bae, eta mah lain telepon keur kuring. Biasana oge, apan sok kana handphone, ngarah henteu diupar-oper, langsung katarima ku kuring.

            Tapi teuing ku naon, telepon nu disada ayeuna mah bet beda sorana. Asa tarik rarasaan teh, malah (dina rarasaan keneh) kawas nu ngageroan kuring. Ngiriningna oge nepi ka sababaraha kali. Taya nu ngangkat deuih. Ku pamajikan kawasna henteu kadengeeun, da puguh wayah kieu mah – biasana – keur masak di dapur. Barudak tangtuna oge keur maen game, da ti tatadi ager-ageran di kamar hareup. Nya kitu, matak maksakeun cengkat oge, lantaran telepon disada bae, jeung ku asa beda sorana deuih.

            Enya bae, di patengahan parongpong taya sasaha. Sora telepon beuki tarik kadengena, siga hayang buru-buru diangkat. Luak-lieuk heula, memeh ngadeukeutan tempat telepon. Rek ka saha, nya? Ka kuring, ka pamajikan, atawa ka barudak? Tapi rek kitu rek kieu oge, angger kudu ditarima ku kuring, lantaran di patengahan euweuh deui jelema. Make jeung ngeleper sagala rupa leungeun teh, basa gagang telepon diangkat.

            “Halow?” ceuk nu di ditu. Sora lalaki. Henteu langsung dijawab, tapi kalahka ngahuleng heula. Asa-asa wawuh ka nu boga sora teh. Lain, lain batur sapagawean. Ieu mah jalma nu geus lila henteu tepung. Dicobaan diinget-inget, tapi lebeng.

            “Halow, sareng bumina Pa Kurnia?”

            “Sumuhun, abdi pisan!” kakara dijawab ayeuna mah.

            “Kaleresan atuh. Abdi teh pun Didin!”

“Didin? Anu mana tea, nya?”

“Si Kuwu atuh!”

“Si Kuwu?”

“Emut henteu, basa kapungkur sok maen longser?”

“Euh, silaing, Din. Naha atuh lain ti tatadi?” kuring nyakakak. Kareret pamajikan ngajanteng lebah lawang dapur. Kaget kawasna mah, pedah ngadenge nu seuri. Tapi terus ngaleos deui asup ka dapur.

“Enya Kang, geus lawas urang teu tepung, Aya sapuluh taunna meureun!” ceuk anu di ditu, nyaritana jadi loma ayeuna mah.

“Nya ka mana bae atuh, lain ulin ka dieu!”

“Ah, era atuh, Kang. Sieun teu diaku, apan Akang teh ayeuna mah geus jadi jelema!” Didin nyakakak.

“Alah, ulah waka boga sangkaan goreng. Piraku atuh Akang oge nepi ka poho ka purwadaksi. Panineungan baheula, moal nepi ka kapopohokeun, najan ayeuna geus rek boga minantu oge, ha .. ha ..ha!”

“Tos gaduh parawan meureun ayeuna mah?”

“Enya, keur meumeujeuhna pikamelangeun. Umur 19 taun, Din!”

“Kade we Kang, sing tiasa ngajagina, bilih kabawa ku sakaba-kaba!”

“Enya matak oge. Ti mana apal nomer telepon Akang?”

“Kenging naroskeun ti kantor Akang. Numawi, aya kaperyogian puguh oge!” ceuk Didin mimiti daria. Basa manehna nyarita “aya kaperyogian”, rada ngahuleng sajongjongan mah. Malah ujug-ujug boga sangkaan goreng, boa-boa manehna teh aya pangarahan, pedah kuring (ceuk manehna keneh) geus jadi jelema. Tapi gancang eta sangkaan teh disieuhkeun, bisi melengkung bekas nyalahan. Suudon tea meureun pibasaeunana teh.

            “Penting meureun, Din?”

“Langkung ti penting ieu mah!”

“Asa rareuwas ngadengena oge!”

“Sanes pikareuwaseun ieu mah, nanging pikasalempangeun!”

“Tuh, geuning. Beja naon atuh?” kuring beuki panasaran.

Didin jempe heula. Mun adu-hareupan mah, moal henteu keur ngahuleng manehna teh. Teuing lamun heurin ku letah mah, atawa asa-asa. Tapi teu kungsi lila oge geus kadenge deui sorana.

“Numawi, Kang …!” pokna, kawas ngahaja dipotong-potong.

“Enya, kumaha tea? Sok bae caritakeun, da moal nanaon ieu. Lamun aya pangabutuh ka Akang, henteu kudu asa-asa. Da lain jeung nu sejen atuh!”

“Sanes perkawis eta. Margi abdi mah saukur sambung letah. Anu gaduh lalakonna mah sanes abdi, nanging Akang sareng … Nining!”

“Nining?” kuring kerung, bari geuwat-geuwat ngalieuk ka lawang dapur, bisi pamajikan keur ngajanteng deui lebah dinya.

“Enya, Nining!”

“Nining nu mana tea?”

“Ah, Akang mah. Piraku lali …”

“Matak nanyakeun oge henteu inget!”

“Akang emut keneh pan basa kapungkur sok maen longser?”

“Inget, inget pisan!”

“Emut henteu ka Si Mencrang anu kungsi jadi bentang panggung?”

“Si Cureuleuk tea kitu?”

“Enya. Tah, eta Nining teh!”

“Terus kumaha, Din?”

“Rupina, ka dituna mah moal tiasa disanggemkeun dina telepon, Kang. Panjang atuda lalakonna oge, nanging kalintang pentingna tur Akang kedah uninga!”

“Ah, sok matak gantung dengeeun ari taeun teh!”

“Kieu bae, Kang. Saena mah urang pajonghok, ngarah ngobrolna laluasa. Bisi aya cakcak bodas deuih!” Didin nyakakak.

“Kitu hade, tapi iraha nya?”

“Teu langkung Akang. Da abdi mah tara ka mamana. Upami henteu aya di sanggar, tepangan bae di rorompok, jalan Tarikolot 41!”

“Enya atuh!”

“Nanging kedah enggal-enggal, Kang. Upami tiasa mah dinten ieu keneh. Margi Nining bilih kabujeng gawat!”

“Enya, engke peuting Akang rek nepungan!”

Telepon ditutup. Ngahuleng sajongjongan mah. Asa ngimpi atuda, ditelepon ku babaturan anu geus aya taunna henteu tepung. Lain ukur hayang panggih deuih, tapi mawa beja anu (ceuk manehna) matak salempang.

Ku anteng-antengna ngahuleng, nepi ka henteu kanyahoan pamajikan geus ngajanteng gigireun. Melong bangun anu heran pisan. Leungeunna nyekelan peso paranti ngeureutan bawang.

“Hey, ku naon kalah ngahuleng?” pokna, mani asa ngagebah.

“Euh, poho deui puguh oge!”

“Poho deui kumaha ari Akang? Saha nu bieu nelepon teh?”

“Enya, puguh oge asa-asa. Cenah mah babaturan!”

“Awewe atawa lalaki?” panonna anu (keur ngora mah) cureuleuk naker semu muncereng. Henteu aneh, da ti baheula oge “Si Eta” mah galak-timburu.

“Lalaki, Si Didin ngaranna oge!”

“Nyaan?” Lilis, pamajikan kuring, siga nu cangcaya keneh.

“Tanyakeun we ka nu neleponna teu percaya mah!”

“Kajeun ari lalaki mah!” pokna bari ngaleos. Teuing mun era ku Fitri, anak kuring, anu kakara datang kuliah. Sakumaha sasari, sok Fitri sok terus ngalendean. Komo lamun keur aya kahayang mah. Gek kuring diuk dina korsi, bari lalajo lauk dina akuarium.

“Henteu ngantor, Pap?”

“Biasana oge Saptu mah libur!”

“Aeh, muhun, hilap!” pokna bari neundeun tas dina meja. “Pap, nanti malam jalan-jalanyah!”

“Moal tiasa, sayang. Papap aya peryogi engke wengi mah. Sanes waktos, nya!”

“Ah, Papap mah, diajak refresing nggak mau. Beliin baju baru atuh. Kan Pipit teh pengen jadi bintang iklan dan sinetron. Bajunya harus selalu bagus. Besok ke mall ya, Pap!” Si Cikal nyarande kana taktak.

“Ih, nu geulis teh geuning mani seueur kahayang. Muhun, engke artosna nyuhunkeun ka Mamah!”

“Alim, meserna oge hayang jeung Papap!”

“Tapi aya saratna!”

“Naon, Pap?”

“Ulah sakali-kali deui ngiringan demo. Sareng nanaon deuih, teu karuh-karuh hayang jadi bentang iklan. Sakola sing bener!”

“Ih, Papah mah nggak gaul. Nggak pengen kitu, lihat  Pipit jadi orang beken?”

“Enya, enjing ku Papap dianteur!”

“Asyiiik! Awas mun bohong!” pokna bari ngaberebet ka kamar. Kuring ukur bisa ngarenyu. Asa lucu nenjo budak teh. Lucu ku bubudakeunana, cacakan geus dewasa mah.

            Ngaleos heula ka dapur, memeh asup ka kamar teh. Nyieun cikopi. Lain teu percaya ka pamajikan, urusan nyieun cikopi teh. Ngan katembong manehna keur riweuh naker.

            “Sisinanteneun henteu miwarang!” Lilis anu keur nyiksikan keneh bawang ngadilak.

            “Nurutan ahlak rosul!”

            “Rosul mah dibarung iklas. Akang mah siga nyungkun geuning?”

            Di jero kamar, ngahuleng deui. Cetrek ngahurungkeun komputer. Tapi ukur diteuteup. Keyboard jeung mouse henteu ditoel-toel acan.

            Nining, asa inget-asa poho ka eta ngaran teh. Malah geus welasan taun kawasna mah, henteu ngalangkang dina implengan kuring. Komo saprak kuring boga anak-pamajikan, tur katungkulkeun ku pagawean, tara nginget-nginget lalakon lawas. Ari ayeuna, sabada Didin nelepon, bet asa aya nu kahudang deui. Malah ray-rayan caang, nembongan dina kongkolak panon, tangtungan mojang anu harita kungsi babarengan. Anu kungsi jadi mutiara mangsa harita.

*

2

 

            Beungeut anjeun lir caangna cahya obor, kitu anu kasaksian ku kuring harita. Unggal anjeun maen, ieu panon bet hese dikiceupkeunana. Boa nu lalajo oge sarua bae, ari nu ngaranna lalaki mah. Tuh geuning, awewe oge loba anu gogodeg. Sigana mah milu kagembang ku beugeut anjeun. Beungeut anu caangna lir cahya obor tea.

            Anjeun teh bisa dijieun pangirut nu lalajo. Najan dina ekting mah, prah bae jeung nu sejenna. Pedah anjeun boga rindat nu matak deungdeuleueun. Palebah sora deuih, minangka aya leuwihna teh. Sora anjeun mah bisa robah-robah, kumaha karakteristik  tokoh. Anjeun bisa jadi awewe cerewed. Anjeun oge bisa jadi  mojang nu lungguh timpuh.

            Bisa jadi, anjeun teh enya-enya hayang neuleuman dunya ekting. Ti barang panggih oge, panon anjeun geus nembongkeun sorot nu daria. Keur kuring anu geus tujuh taun ngokolakeun ieu lingkung seni, asa kakara manggihan awewe nu keyengna kawas anjeun. Padahal naon anu bisa diharepkeun tina kasenian longser? Apan ukur teater rayat anu sagemblengna ngandelkeun idealismeu.

            Anjeun tangtu inget keneh, basa mimiti datang ka sanggar kuring. Harita teh panggih jeung Didin, lin? Malah apan Didin anu mawa anjeun ka hareupeun kuring oge.

            “Bade ngiring janten anggota!” ceuk anjeun, tandes pisan. Sajongjongan mah apan kuring olohok. Asa percaya asa henteu kana omongan anjeun. Malah mimitina mah kuring boga sangkaan goreng, boa anjeun teh ukur guguyon.

            Lain kuring bae, Didin oge katara olohok. Tara-tara ti sasari atuda, aya nu ngahaja-haja hayang jadi anggota. Biasana oge kuring anu neangan teh, hese naker deuih.

            “Henteu lepat kitu?” ceuk kuring, keukeuh cangcaya.

            “Leres pan, ieu teh grup Longser Jaladri Motah?”

            Kuring tibang unggeuk.

            “Muhun, abdi bade ngiringan maen longser. Manawi tiasa kitu oge, hoyong dipapagahan!”

            “Mangga bae sumping ka dieu, unggal dinten Kemis sareng Minggu!”

            “Naon bae sarat  janten anggota teh?”

            “Ah, henteu sesah. Potret ukuran poskar, ditambih weh ku biodata!”

            “Artos administrasi sapuluh rebu, Neng!” Didin nyelengkeung. Henteu kaburu disigeung, sangkan ulah nyarita perkara duit. Ngan anjeun kawas geus surti, harita keneh dibayar kontan. Potret jeung biodata oge kawas geus ngahaja disiapkeun ti anggalna.

            Saleosna anjeun, kuring ngahuleng keneh. Neuteup potret. Ditilik-tilik ti mimiti buuk nepi kana suku. Turta teuing kumaha mimitina, potret anjeun bet terus nyangsang dina irung kuring.

            Anjeun moal apal, kumaha obrolan kuring jeung Si Udin saterusna.

            “Bisa dijieun bentang panggung, Kang!”

            “Bisa pisan. Tapi beungeut kieu mah  asa pantes teuing.  Bakal cocog keneh sina jadi bentang pilem!”

            “Meujeuhna we, rombongan urang boga anu cureuleuk!” ceuk Si Udin, terus ngaleos, nyatetkeun biodata anjeun.

            Enya bae, isukna anjeun geus datang deui.    Malah mani pangheulana. Samemehna, kamas ka pamaen sejenna,  kuring sok mere heula pepeling. Bisi kaduhung ahirna, cekeng teh. Da maen longser mah lain keur neangan duit. Mindeng keneh rugi ti batan untung. Tapi anjeun kawas geus sadrah. Narima kana kaayaan. Nu penting mah miluan maen. Sajeroning kitu, kuring bet tanda tanya, naha naon atuh anu diteangan ku anjeun teh?

Kawasna anjeun geus apal kana dasar-dasarna teater, da barang diasongan naskah oge, henteu hararese, langsung lancar.  Kuring kataji ku sora anjeun. Ku lentong anjeun nyarita make basa Sunda. Palebah gerakan, akur pisan jeung ucapan. Harita teh kabeneran rek aya pentas longser di gedong kasenian “Samemena”. Anjeun langsung dibere naskah beurat, jadi tokoh utama.

            Kuring percaya ka anjeun. Moal, moal ngerakeun. Da apan longser mah ulah tuhu teuing kana naskah, ceuk anjeun oge. Hartina, spontanitas oge perlu pisan. Tah, palebah improvisasi mah, anjeun teh aya punjulna. Ujug-ujug “nyekrup” maen jeung sasaha oge. Henteu tumarumpang, sakumaha ilaharna pamaen anyar.

            Basa anjeun mimiti pentas, kuring ngacungkeun jempol. Malah henteu sadar, leungeun anjeun diantelkeun kana irung kuring. Anjeun meureudeuy semu era. Padahal kuring mah awahing bungah. Pentas teh sukses pisan, nu lalajo kabeh surak. Bisa jadi lantaran anjeun nu boga daya tarikna. Geulis, uyahan, ana nyarita merenah pisan. Si Baranyay oge, anu purah ngibing, eleh pamor ku anjeun mah.

            Aya pantesna, upama kuring nganuhunkeun ka anjeun. Grup Jaladri Motah jadi sohor. Meh saban peuting manggung. Didin jadi bisa udud unggal poe. Nya harita pisan mangsa emasna grup longser anu dipingpin ku kuring teh.

            Tapi, nya kitu, da puguh anjeun teh geulis, biheung bisa lana babarengan jeung grup kuring. Anjeun tangtu boga milik nu leuwih hade, ti batan jadi pamaen longser. Enya bae, tacan sataun anjeun milu ka grup kuring, anjeun geus nyarita rek eureun. Puguh bae ngaranjug mah. Asa teu gugur teu angin. Anjeun keur meumeujeuhna tenar, ujug-ujug hayang eureun.

            Anjeun ngaheruk. Bangun asa-asa rek nyarita teh.

            “Di dieu mah teu aya katangtuan, Ning. Mangga  bae bade liren mah!” ceuk kuring, najan papalingpang jeung hate leutik.

            “Sumuhun, da abdi oge kapaksa, Kang. Awahing peryogi kanggo hirup sadidinten,”

            “Kantenan, da tina longser mah moal matak beunghar!” asa rada nyungkun nyarita teh.

            “Ih, sanes kitu.  Pun biang teh teu damang wales. Pun bapa tos henteu tiasa usaha. Mangkaning adi-adi abdi nuju sarakola keneh, peryogi kanggo waragad sakola,”

            Ari kahayang mah, kuring teh nyarita “keun bae ku Akang ditanggung”. Tapi aneh, bet jadi malik napsu. Karah kumaha oge asa disapirakeun. Komo basa ditanya alesanana, cenah anjeun teh rek miluan maen pilem.

            “Kaleresan aya nu ningali waktos abdi maen longser. Cenah peran abdi teh sae. Upama kersa mah bade diajakan maen pilem, wios janten piguran oge!”

            Kuring ngahuleng. Nya harita sipat egois teh mimiti datang. Tina asa disapirakeun, jadi timbul pikiran goreng.

            “Nining apal kumaha saratna jadi  bentang pilem?”

            Anjeun gideug.

            “Kudu bisa ngudaran kahormatan!”

            Anjeun kerung.

            “Kahormatan Nining kudu dijieun tandon. Perkara ekting mah bisa nuturkeun. Tapi naha Nining sanggup nyumponan saratna?”

            “Kumaha maksadna?”

            “Nining kudu diajar nguculan baju. Kudu nembongkeun orat!”

            “Har? Naha bet kitu?”

            “Dunya selebritis mah kitu, Ning. Kudu bisa ngudaran kahormatan demi popularitas. Daek ngudaran kahormatan?”

            Naha atuh, anjeun bet unggeuk. Henteu asa-asa deuih.

            “Alus. Ngan samemehna, Nining kudu boga tanggung jawab moral. Nining ulah indit kitu bae. Akang jeung babaturan bakal rugi!”

            “Terus kumaha?”

            “Nining kudu ngudaran kahormatan di dieu, hareupeun Akang!”

            “Alim!”

            “Tah, duit keur ngubaran indung mah. Prak rek jadi bentang pilem oge. Tapi eta kahormatan bikeun heula ka Akang, memeh diudar ku nu sejen!” 

            “Akang rek tega ka abdi?”

            “Kumaha Nining eta mah. Naha rek diserenkeun ka Akang, bari jeung dibere duit. Atawa rek diserenkeun ka batur bari tacan karuhan bule-hideungna?”

            Asa cangcaya, harita kuring meuli kahormatan anjeun. Meuli cimata jeung renghapan anjeun. Sanggeus kahormatan anjeun peren taya nu nyesa, anjeun terus indit bari reumbay cimata. Didin nyerangkeun ti lebah lawang panto. Kawas hayang mulungan kahormatan anjeun nu murag sapanjang jalan.

            Kuring teu apal, kumaha nasib anjeun saterusna. Naha anjeun teh tulus jadi bentang pilem, atawa tuluy ngahanca lalakon anyar.  Naha kahormatan anjeun teh diserenkeun deui ka nu sejen, atawa dikeukeuweuk bae.

Grup Jaladri Motah oge terus bubar mancawura. Saprak anjeun ngejat, geus tara aya nu nawaran manggung. Anggotana oge mimiti lus-les.

“Abdi oge sigana mah rek indit,Kang!” ceuk Didin.

“Rek ka mana atuh?”

“Geus moal aya pajukeuneun deui sigana grup urang teh. Jaladri Motah kari waasna,”

“Enya, Akang rumasa anu salahna!”

“Keun perkara eta. Tapi Akang geus ngaraheutan hate Nining. Manehna teh awewe kadungsang-dungsang, Kang. Mindeng ngobrol jeung abdi, cenah manehna teh diutus ku bapana!”

“Diutus kumaha?”

“Baheula bapana oge pamaen longser. Saentragan cenah jeung Bang Tilil mah. Ngan lantaran geus rerempo, geus henteu bisa deui mingpin grupna. Nepi ka ahirna mah bubar kawas grup urang ayeuna. Ngan awahing melang kana teater tradisi, anakna terus dilatih di imah, kumaha ari maen longser. Saterusna Nining dititah ngagabung jeung rombongan longser.Kabeneran jigna teh ka urang!”

“Naha atuh bet hayang jadi bentang pilem, naha atuh make hayang eureun?”

“Manehna teh butuh keur hirup. Akang oge meureun apal, naon anu  bisa diandelkeun tina seni longser ayeuna. Tapi manehna geus nyarita, moal nepi ka poho kana amanat bapana!”

“Enya atuh, Akang salah ari kitu mah!”

“Tapi da geus kajadian. Pamohalan bisa dibalikan deui. Nining oge geus indit teuing ka mana. Kaasup urang, kawasna mah kudu papisah. Keun Kang, da urang teh ngora keneh. Tacan rarabi, loba keneh lengkah. Sugan bae bisa tepung dina mangsa nu bakal datang!”

Didin terus indit marengan belegbeg peuting.

           

*

            “Rek ka mana peuting-peuting, malem Minggu deuih?” pamajikan nalengteng basa kuring geus saged.

            “Rek … rek ka imah babaturan!”

            “Har? Sasarina oge cicing di imah apan!”

            “Aya uruskeuneun puguh oge, masalah pagawean!”

            “Matak naon atuh lamun di kantor?”

            “Beu, naha geuning talete pisan. Teu cara nari ma duitna!”

            Dikitukeun mah kakara jempe. Terus nyium leungeun, sakumaha ilaharna upama kuring (atawa manehna) rek indit-inditan.

            “Pah, Pipit ikut. Pengen ke dokter, nggak enak badan!”

            “Na budak teh, rondel pisan. Besok deui we rek dokter mah!”

            “Cicing di dieu, Pit. Bisi asup angin. Bapa mah aya urusan dines!” Lilis ngagero.

            Gerung mobil dihirupan. Geleser kaluar ti buruan. Kota geus mimiti rame. Nu leuleumpangan, nu ngadon ulin di taman kota.            

Di  jalan Tarikolot 41, bada Isa. Rada asa-asa rek keketrok teh, malum ka imah anyar. Komo deuih, kuring oge apal sorangan, wewengkon eta mah rada tiiseun. Loba tangkal kai badag. Lamun ti beurang mah, puguh bae matak tiis. Mobil oge ukur hiji dua anu ngaliwat ka lebah dinya mah. Tara nepi ka macet kawas di jalan protokol.

Sajongjongan mah ngajanteng di buruan nu pinuh ku kekembangan. Campernik imah teh. Leutik tapi kaurus. Malah sareretan oge, sidik imah jieunan beh ditu.

Ngalengkah muru teras, rek ngadeukeutan lawang panto. Ngajanteng heula sajongjongan mah. Di deukeut panto, aya plang rada badag. Aksarana matak ngagebeg pikeun kuring mah : Sekretariat  Sanggar Seni Longser Jaladri Motah. Tacan bisa mikir panjang, ngabade-bade maksudna eta aksara, sabab panto kaburu aya nu mukakeun. Bray, lalaki make iket kaluar.

“Kang  Kurnia?” manehna ujug-ujug nanya.

“Si Kuwu, aeh, Didin?”

“Enya. Aduh, hatur nuhun tiasa rurumpaheun, Kang. Mangga di lebet. Punten we di dieu mah batan sakieu, Kang!”

“Ah, teu nanaon. Resep puguh oge Akang mah, mani raresik!” ceuk kuring, bari gek diuk dina korsi hoe. Korsi jaman baheula.

“Rorompok titinggal pun bapa, Kang. Teu acan dipugar, da teu gaduh artos!”

“Ah, barina oge ngareunah keneh kieu, Din. Tiis!” ceuk kuring bari nyeungeut roko. Sajenoning kitu, make pangangguran ngareretan rohang tamu ku juru panon. Taya nanaon, ari lain potret mah. Tapi geus matak ngagebeg deui bae. Sabab dina potret anu dipajang teh aya beungeut kuring. Enya, para pamaen longser Jaladri Motah harita. Ngajajar aya sapuluh urangna. Teuing saha nu sejenna mah, ngan anu apal teh kuring jeung Didin we.

“Nis, Anis!” Didin gegeroan. Najan umurna sahandapeun kuring, katembong geus rada kolot manehna teh. Awahing cape teuing gawe kitu?

Torojol mojang lampanyat ti patengahan. Rada ngarenjag. Sabab beungeutna asa ngaharib-harib ka Fitri. Ngan sidik umurna leuwih kolot ti batan Fitri.

“Nyandak cai, geulis!”

“Saha, Din, budak?”

Didin unggeuk. Tapi paromanna katembong rada bareureuman.

“Raos nya, Kang, janten padamel negri mah!” pokna, kawas nu ngahaja nyalenggorkeun obrolan.

“Ngeunah teu ngeunah. Ngan capena kabina-bina. Henteu bebas, Din!”

“Kantenan, da puguh ngumaha ka nu di luhur. Aeh, kumaha tah ngawitanana,dugi Akang janten aparat pamarentah!”

Ngahuleng sajongjongan mah. Naha Didin bet nanya kitu? Kawasna mah ukur ngajak ngumbar panineungan bae. Dina emprona mah, manehna oge bari nyaritakeun lalakonna sajeroning papisah jeung kuring. Ngan meureun Didin teh nitah kuring anu ngabalakanana.

“Basa urang boga niat milih jalan sewang-sewangan tea, Akang mah neruskeun kuliah anu harita kapegat. Alhamdulillah, ari dileukeunna mah nepi ka jadi sarjana. Terus bae milu daptar jadi PNS. Mimitina jadi pagawe Pemda, terus dipindahkeun nyekel widang pariwisata!”

“Ayeuna mah nguruskeun kabudayaan sanes, Kang?”

“Enya. Geus lima taun!”

“Hatur nuhun. Da memang kitu sakedahna,  widang kabudayaan teh dicepeng ku nu resep kana budaya. Ngarah titen kana budaya urang, pangpangna seni tradisi. Tangtos para seniman teh maju Kang, upami dirojong ku pamarentah mah!”

Ngahuleng deui. Asa neurak caritaan Didin teh. Mangkaning rumasa kuring mah henteu kawas nu diomongkeun ku manehna. Malah apan inget kana seni longser oge, kakara ayeuna-ayeuna, sabada Didin nelepon.

            “Para seniman ayeuna, ulah diantep sina ngumbar idealismeu, nya Kang. Idealismeu perlu, tapi sangkan hasilna henteu wawayagon, seniman teh kudu dijieun propesi, sakumaha Akang jadi pagawe negeri. Seni longser minangka subkultur budaya Sunda, ulah diantep kitu bae. Para pamaenna kudu digero, dihiap-hiap. Lain kudu dibere duit,  tapi kapercayaan nu penting mah. Kumaha carana supaya masarakat jeung para pajabat percaya kana eksistensi seni tradisi. Lain ukur diomong-omong, ari prakna euweuh. Naon salahna upama pajabat saperti Akang, hiji waktu mah pakaulan jadi bintang tamu dina pentas longser. Komo deui Akang mah kagungan kasangtukangna!”

            “Ari Didin terus kamana, sanggeus pisah jeung Akang teh?” ceuk kuring, bisi manehna kateterusan.

            “Abdi mah terus ngarayuda, Kang!” pokna, nyaritana mimiti laun. Teuing mun kaselang ku nu ngawagirkeun cai mah. Mojang anu disebut Anis tea. Terus ngaleos deui ka patengahan.

            “Satadina mah, abdi teh pamohalan nepungan Akang. Abdi geus boga kacindekan, najan baheula kungsi babarengan, tapi urang kudu hirup dina dunya anu beda. Akang mah jelema nu hese diganggu jeung pamohalan diganggu ku jalma pantar abdi. Sakumaha ilaharna pajabat nu geus masagi!”

            “Ah, henteu kitu Akang mah, Din. Terus kumaha lalakon teh?” kuring ngaheruk.

            “Harita, 20 taun katukang. Basa pisah jeung Akang, abdi mah meunang sawatara bulan jadi pangangguran. Tapi ari haben kitu mah, kesel nu aya. Bingung, da hirup abdi mah beda jeung Akang, rumasa kolot jalma teu boga. Terus bae mukaan alamat babaturan. Gorehel teh manggih alamat … Nining!”

            Kuring ngarenjag, tapi henteu bisa nyarita.

            “Basa ditepungan teh, Nining mani bangun atoheun naker. Henteu, Kang, manehna teh henteu jadi bentang pilem. Cenah mah dicaram ku bapana. Da harita, nyarita ka Akang rek eureun teh awahing butuh ku duit. Rek nyarita langsung henteu wani cenah. Tah, basa abdi nepungan, bapana keur gering parna.  Nining katembong ngaheruk. Tapi bapana terus nyarita, daek cenah lamun dijieun paneumbleuhan?”

            “Paneumbleuhan?”

            “Enya, Nining geus nyarita ka Bapana tina sual udarna kahormatan. Tah, kahormatan nu dijual ka Akang teh nepi ka jadi jabang bayi. Nining ngandeg tilu bulan. Puguh bae kolotna bingung. Komo apan, duanana oge geus rerempo. Ari Nining, henteu boga deui dulur. Kabingung teh ukur digugulung ku sorangan. Harita abdi  banget karunya. Eukeur mah memang geus aya hate ti memehna oge. Pruk bae abdi kawin ka Nining, najan harita tacan boga pagawean oge. Sajeroning babarengan jeung Nining, milu ngawulaan bapana, abdi sok diomat-omatan, sangkan ngamumule seni longser. Heuleut tilu bulan ti harita, bapana maot. Indungna oge nuturkeun sanggeus Nining ngalahirkeun. Puguh bae asa diheulang. Abdi jeung Nining bingung nyanghareupan kahirupan. Katambah asa dosa lamun henteu ngagugu amanat bapa Nining. Nya tungtungna mah, abdi jeung Nining nekad ngahirupkeun deui Jaladri  Motah ku modal idealismeu tea. Sakabeh babaturan anu kungsi ngagabung digeroan. Terus bae saba kampung, ngideran lembur, ngadon ngalongser. Nining bari ngais budak, kuring nanggung parabot. Ngaleut kawas nu rek pindah. Teu beda jeung nu baramaen, Kang!”

            Asa ngagebeg ngadengena oge.

            “Naon deui atuh, anu bisa dipigawe ku abdi harita, iwal ti ngarayuda. Nining belaan cul budak, diselang ku maen. Tetela peletna matih keneh, loba anu resepeun ka Nining teh. Nya ari keur dahar mah, sok meunang bae sakali manggung teh. Ngan capena lain caturkeuneun!”

            “Terus kumaha, Din?” kuring beuki panasaran. Sajeroning kitu, bet karasa aya nyelek dina tikoro.

            “Ukur meunang lima taun ider-ideran teh. Teu kuat cape, abdi jeung Nining terus cicing di dieu. Kabeneran boga imah titinggal kolot. Di dieu abdi saparakanca nyieun sanggar seni. Malah ayeuna mah lain ukur longser, ditambahan ku bajidoran, kacapi suling, jeung kasenian sejenna. Da tina naon deui atuh hirup abdi jeung Nining mah, iwal ti mupusti seni tradisi anu teu payu ka duit. Alhamdulillah, sakieu mah kaetang majeng. Keur abdi kitu oge. Nyebut majeng soteh, lantaran loba keneh nu ngondang!”

            “Ari Nining ayeuna di mana, budakna deui di mana?”

            “Sakedap, Kang. Abdi teu acan rengse sasanggem. Sering pisan abdi ngayakeun pentas gratis, ngahibur masarakat. Maksud teh, supaya maranehna leuwih wanoh kana seni longser. Kagiatan kawas kitu teh, tangtu bae perlu waragad. Upama ngandelkeun duit sanggar mah, pamohalan nyukupan. Abdi sok milarian sponsor kanggo nutupanana. Hiji waktu mah ameng ka kantor Akang, mikeun proposal tea. Tapi naha bet henteu diwaro. Malah kawas nu diapilainkeun. Harita abdi naroskeun,  saha pingpinanana. Ari heg Akang pisan. Nyel teh ambek.  Asa teungteuingeun pisan, apan Akang oge apal kumaha peurihna ngokolakeun sanggar seni tradisi teh. Lain, abdi mah lain owel ku duit. Tapi butuh ku perhatianana. Ti Akang minangka pingpinan, minangka jelema anu boga wewenang ngaluarkeun dana kasenian!”

            “Enya, nu enggeus mah enggeus, Din. Keur ieu sanggar mah ku Akang dimodalan!” ceuk kuring, asa kagagas ngadengena oge.

            “Gampang nu kitu mah, Kang. Tapi Akang oge kudu bisa mere panggeuing ka nu di luhur, sangkan daek ngareret ka handap!”

            “Enya, enya, diestokeun pisan. Ari Nining ayeuna di mana?”

            “Pamajikan abdi Nining mah!”

            “Enya, keun bae atuh. Da moal dikukumaha. Akang hayang tepung!”

            “Ari kudu dicaritakeun mah, Anis teh budak Akang!”

            Beuki ngarenjag. Paingan geus aya pirasat.

            “Ka dieu atuh, sina munjungan ka bapa anu tambelar!”

            “Keun bae, engke oge sabatae.  Anu kudu dipikiran mah Nining …”

            “Kumaha kitu?”

            “Satadina abdi teh moal nelepon ka Akang. Ngan sakali ieu mah, abdi butuh bantuan ti Akang. Najan samemehna mah cangcaya keneh, Akang daek nepungan abdi. Abdi teh peryogi artos, Kang. Rumasa geus poekeun, biur ka ditu, biur ka dieu, henteu manggih nu mere nginjeum.  Abdi teh rek boga budak nu munggaran. Tapi Nining kalahka gawat di rumah sakit!”

            “Aeh-aeh, naha atuh kalahka cicing bae. Meureun euweuh nu nungguan?”

            “Da geus sehat ari Nining mah. Ngan geus tilu poe henteu bisa indit ti rumah sakit, da euweuh keur nebusna!”

            “Beu, naha lain ti tatadi atuh. Hayu ayeuna urang indit!”

            “Kudu neangan heula mobil meureun, Kang?”

            “Keun bae make mobil Akang. Di rumah sakit mana?”

            “Rumah sakit Empang. Nuhun atuh, Kang. Nis, Anis, hayu urang ngalongok ibu!”

            Gerung mobil dihirupan. Didin jeung Anis diuk di tukang. Katembong Didin teh kawas nu sadrah.

            Sabot mobil keur nyemprung muru rumah sakit, handphone dina saku disada.

            “Hallow?”

            “Sareng Papah. Euh, kieu, Pah. Si Pipit gawat. Tadi basa Papah berangkat, terus muntah. Mamah teh melang, cepet-cepet we dibawa ka rumah sakit. Nu matak cepetan ka dieu!”

            “Di mana ieu teh?”

            “Di rumah sakit Empang!”

            Gebeg teh. Mani asa ngaranjug.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

oscha

duh, nyiksa nu maca ieu mah

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...