Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita PondokKemis, 02 Agustus 2012 11:45

Asih Kabawa Caah

Ku Cecep Burdansyah

KANG,  ibun tos ngagarendang dina pucuk enteh,  geuning Akang  can ka kebon. Ongkoh bade pangsubuhna ngudag target. Abdi mah ti hayam kongkorongok tos nyirian lahan.  Piraku ku Akang teu kasawang kumaha  tipepereketna abdi  muntang kana leungeun sasak awi, apan sawewengi hujan mani kawas cai digolontorkeun ti langit.

Ku sakitu ge piraku Kang Kanda teu surti. Sanggeus nomer kameumeut dipencet, buru-buru ponselna dibebeskeun kana saku. Baju paranti ka kebon beunang ngaput Bi Minah. Ngahaja menta dipangnyieunkeun saku di bagian jero, paranti neundeun telepon seluler, disletingan  ngarah teu ragrag jeung buni sangkan ulah ngajendol kanyahoan ku batur. Malum di kebon enteh mah jalan nanjak mudun, barang teundeun dina saku gampang ragrag..

Pangrasana mah aman euweuh nu nyerangkeun, kawantu poek keneh, padahal sababaraha lengkah anggangna ti manehna aya nu ngawaskeun, duaan. Anu matak reuwasna alahbatan  bangsat dihordahkeun basa aya sora nyelengkeung teh.

"Kang Mandor mah tibra keneh, montong sok diganggu."

Asa wawuh kana sorana. Barang diteges-teges, teu nyalahan: Mila. Gigireunana, Eha ngabedega nulak cangkeng.

"Beunang siah ayeuna mah, moal bisa mungkir," ceuk Eha. Nu duaan teh kawas paninggaran manggih uncal, hayang sagep-gepeun ngeurad.

"Barina ge saha anu ngaganggu Kang Mandor, paralun Ica mah teu wawarantun."

"Teu wantun-teu wantun tujuh puluh siah, ari bieu nga-sms saha," ceuk Mila.

"Da lain ka Kang Mandor."

"Heueuh da maneh mah, henpon pamahugi Kang Mandor dicokot tapi ari dipake  bobogohan jeung Si Kanda." ceuk Eha.

"Kang Kanda atuh, Ceu." ceuk Mila ngadilak ka Eha.

"Heueuh keun bae da sarua kurang ajarna."

Ica ukur bisa ngajengjen, biwir balem ngageter, siga nu keur kabulusan. Sacongo buuk ge ku teu nyangka sakitu poek keneh tapi di afdeling Suren geus aya Eha jeung Mila. Bet biasana ge jam genepan kakara rabulna teh, naha ayeuna bet nyararubuh.

 "Naha ngahuleng maneh, Ica, aneh pedah kuring geus aya di kebon. Memangna maneh wae anu bisa datang pangsubuhna teh?" ceuk Mila siga anu ngeunah nyeungseurikeun, tapi dibarung ku gemes.

"Heueuh, maneh mah datang subuh ngadon ngondang Si Kanda  ngajak rucah, batur mah rek baranggawe." ceuk Eha deui, sorana pinuh kaceuceub.

"Barina ge mun rek diajar bobogohan make henpon, ulah di gunung, pindah ka dituh ka kota, di mol-mol, langsung ngamar di hotel, ngarah buni. Ari di kebon mah gampang kanyahoan. Marukan can ibur, yeuh bisi teu nyaho maneh teh geus jadi selebritis di dieu mah, tukang ngaganggu salaki batur," ceuk Mila, ret ka Eha. Nu direret beungeutna euceuy nahan amarah.

"Da Ica mah teu rumasa ngaganggu salaki batur."

"Maneh mah, ari ka lalaki beuki ari ngomong lewa-lewe rek leweh." ceuk Mila deui,  teugeug bari ngadeukeutan Ica.

 "Cik pok, mun teu rumasa nga-sms Kang Mandor, bieu nga-sms saha. Kang Kanda pan, ngaku?" giliran Eha anu nalek.

"Tapi pan Kang Kanda mah can boga pamajikan." tembal Ica, sorana ngageter.

Ari gaplok teh pipi katuhu Ica ditampiling ku Mila.  Eha nyerengeh.

"Kacerek tah jurig nu rek ngarebut Si Kanda teh. Pan bener ceuk Euceu ge, Si Ica jurig bungkeuleukanana, Euceu mah geus lila panasarana oge, ku naon matana sok kulat-kelet ka Si Kanda. Jeung naha mun urang ka kebon maranehna sok geus nyarampak pangheulana, cik naon deui mun lain ngadon ngusey heula." ceuk Eha. Mila beuki mudigdig amarahna.

"Enya Ceu, kurang ajarna teh dibere henpon ku Kang Mandor ari dipake rucahna jeung Kang Kanda." ceuk Mila. Eha kuraweud deui.

"Heueuh, ayeuna rek dikumahakeun, Mila? Ceuk Euceu mah kieu we..,." "ceuk Eha nu sarua ngentabna, leungeunna pepeta nyekel beuheung, "Alungkeun ka walungan Cisuren, kabeneran keur caah." pokna deui.

Nging Ica ceurik. Brek deku ampun-ampunan. Nu kasawang walungan Cisuren  keur umpal-umpalan.

                                                            *

KANDA  keuheul ka diri sorangan, tapi leuwih keuheul deui ka Kang Mandor. Mun lain ka dunungan mah peuting teh medal sila lantaran rek hudang subuh, boga jangji. Der Kang Mandor ngondang ngariung di imahna, basana ngajak barempug kumaha carana ngudag target produksi pucuk, tapi ari leokna mah ngobrol nu lain-lain. Geus adat Kang Mandor karesepna diriung-riung ku anak buah, gumenak. Tapi peuting eta mah pamajikan Kang Mandor, Eha, mani galehgeh beda ti sasari. Susuguh ge mani rupa-rupa kawas beunang ngahaja, ti mimiti goreng sampeu, kulub suuk, nepi ka kueh dina keler disuguhkeun. Cikopi geus beak ge cur deui cur deui, nepi ka beak sababaraha gelas. Antukna jadi keuheul ka diri sorangan, mun boga watek tegas mah matak naon permisi we balik, da moal matak dipecat ieuh. Ieu mah kawas nu ngahaja nungguan susuguh.

Hudang-hudang jam satengah tujuh, eta ge kahudangkeun ku sms. Tangtuna di kebon geus rame. Karunya teuing Ica ngalelengkur di kebon ti subuh, meureun ngeueung, mopoek sorangan. Ari pundung mah moal, bakal narima kumaha wae ge alesan manehna. Ica kasebut awewe bageur tara suudon ka batur, komo ka manena.

Leumpang ngagedig teu sirikna bari lumpat. Ari nepungan Ica mah babakuna rek balaka, tamada kapulesan. Hayang nepi soteh lantaran bisi kapiheulaan ku Kapala Bagian, atawa Administratur pisan, eta mah picilakaeun. Atuh kapiheulaan ku Kang Mandor, bongan saha ngajak bagadang. Kitu pijawabeun teh.

Srog ka sasak awi Cisuren, bet ngagimbung loba jelema.

"Tuh Si Kanda, lain deukeut jeung Nyi Ica, enya bener ieu sendal Nyi Ica?" tanya Mang Jana, kaamanan afdeling Suren bari ngiwir-ngiwir sendal pulas ungu.

Kanda ngeleper. Lain wae apal kana sendal, tapi apal jeung ukuranana.

"Enya, kumaha...." teu kebat da puguh rea nu hayang ngomong.

"Tikosewad...." ceuk nu raeng nembalan.

"Kapanggih sendalna, nyelap dina sasak awi." ceuk Mang Jana deui.

"Ya Allloohh, Gustiiii...." Kanda ngajerit, tapi sorana mah laun.

"Saha nu nulungan...?" pokna deui.

"Kumaha nulunganana, cai sakieu umpal-umpalanana." ceuk nu nembalan.

"Lain tulunganeun, Jang, cai keur meujeuhna rosa kieu mah." tembal Mang Jana semu handeueul, da manehna ge lain teu hayang nulungan.

"Jadi ti tatadi ukur ngagimbung sisi walungan?" tanya Kanda nganaha-naha.

 "Puguh bingung, Jang, kudu kumaha nulunganana. Eta ge Ulis Suren jeung sababaraha urang mapay ka hilir, susuganan nyangsang." ceuk Mang Jana.

Ti kajauhan rentang-rentang Ulis Suren baralik deui dituturkeun ku nu sejen.

"Teu nyangsang bajuna-bajuna acan." ceuk Ulis Suren sanggeus asup deui kana riungan kokolot.

"Dikojayan lain kojayaneun." Mang Jana bingung asa katempuhan.

Sababaraha lengkah ti nu keur ngagimbung, aya deui riungan awewe. Ku Kanda disampeurkeun, Bi Minah  keur pada nyeuceuhan.

"Na mani kakara jol, Jang," ceuk salah saurang nu keur nanggeuy sirah Bi Minah, "Tadi mah lolongsoren. Mun dicekel ku awewe sorangan mah moal kanatagaan, teterejelan rek malidkeun maneh. Ari lalaki kabeh tonggoy ka sisi walugan neangan Nyi Ica. " pokna deui.

"Rek teu kitu kumaha, sasatna Bi Minah mah lain pedah cicing sabedeng, tapi sasat asa geus ka anak sorangan ka Nyi Ica teh." ceuk nu sejenna. 

"Heueuh atuh, pan bejana nu nyaah ka Nyi Ica teh lain Bi Minah wae, majar loba lalaki ge nu niat mileuleuheungkeun, geuning manggih cilaka mah mani euweuh belana." ceuk nu nanggeuy sirah Bi Minah, ngageuri.

"Lalaki...." ceuk nu sejen bari ngedelek ka Kanda.

Kanda ngarumpuyuk batinna. Rek tamada alesan kabeurangan, kuriak dituding sakadar  ngabela diri.

Meunang sapoe mah di afdeling Suren euweuh nu digarawe, nu lalaki satekah polah mapay-mapay walungan nu keur caah sugan Ica kapuluk keneh. Tapi nepi ka sore lebeng. Nu awewe kabeh ngagugulung Bi Minah.

Isukna, ngan Kanda sorangan anu masih keneh mapay-mapay sisi walungan, nu sejenna mah geus tungkul deui kana cabakna masing-masing. Walungan geus henteu caah, tapi lebeng nu diteangan euweuh raratanana. Kanda lungse. Nagog sisi walungan bari ngawangwang nu dipisono dina beungeut cai. Ras inget kana sms, minangka kekecapanana anu panungtungan.

Sanggeus maca sms, Kanda  ngahuleng. Malah nepi ka sababaraha balikan maca sms. Geus rada nyay-nyayan tuluy ngorejat, balik teu sirikna lumpat, ngajugjug imah Bi Minah.

Torojol Kanda teh Bi Minah teugeug malah sempet muncereng heula, kawas ka jalma nu boga dosa.

"Rek naon?" pokna.

"Pek wae Bi Minah rek ngewa ka abdi ge, rumasa abdi salah. Bi Minah anu dipiindung ku Ica , piraku teu apal cing saha wae nu ngewa ka Ica?" tanya Kanda.

Bi Minah kerung.

"Kumaha kitu?" tanyana teugeug.

"Ieu baca ku Bi Minah sms panungtung ti Ica, sidik Ica teh geus aya di kebon, nungguan abdi. Jadi basa inditkeun ka kebon mah Ica salamet meuntasan sasak. Tapi abdi teu yakin mun Ica nepi ka balik deui pedah abdi teu embol-embol, nepi ka tuluy tikosewad di sasak awi. Lain sakali dua kali, Bi, abdi jangjian jeung Ica pasusubuh teh. Jeung henteu sakali dua kali deuih abdi ngarempak jangji, telat lantaran kabeurangan, tapi da Ica tara nepi ka balik deui. Mun abdi telat Ica sok tuluy prak digawe, metikan pucuk enteh, kajeun nyorangan. Abdi mah curiga aya nu malidkeun. Anu matak hayang apal saha wae jalmana anu ngewa ka Ica."

Panon Bi Minah buringas.

"Tapi Bibi ge rek nanya, naha sakitu geus paheut jangjian tepung, Ujang make teu datang?"

"Kabeurangan, Bi, peutingna diajak ngobrol ku Kang Mandor nepi ka jam dua."

"Heueuh apan jangjian teh ti sore keneh, naha make daek diajak ngabako ku Mandor lamun enya rek ngestokeun jangji mah. Ujang tadi nyebutkeun sababaraha kali ngarempak jangji. Kuduna mah mun enya rek nyaah, meujeuhna ngarobah adat, ulah ngulinkeun wae nepi ka Nyi Ica hantem-hanteman kudu sabar nungguan nu telat. Ulah sok ngaliarkeun taleus ateul, Bibi mah geus boga hate ti anggalna, ka Nyi Ica pasti aya nu tega deleka kana nyawana. Bibi mah moal nuduh ka sahaha, mun teu Mandor nya Ujang. Anu sok ngajak datang pangsubuhna, Ujang. Anu boga hate ka Ny Ica, ngan Ujang jeung Mandor. Marukan batur teu apaleun mun Ujang jeung Ny Ica sok datang ka kebon pangkesitna, balik pangburitna. Saha deui mun lain Ujang jeung Mandor nu keur perang timburu." Bi Minah nengterewelang.  Kanda teu bisa hojah deui, bati medenghel .

Kanda geus cul kana pagaweanana. Geus pada ngageuing, tapi batan eling kalah malikan. Unggal poe gawena kunyam-kunyem  jeung mapay-mapay walungan Cisuren.. Teu kaop nenjo mandor urut dununganana, sok tuluy ngaberik bari malengpeng. Teu kaop panggih jeung Bi Minah sok tuluy nyuuh ngarawu suku Bi Minah, ceurik ngageunggeuik.

Bi Minah geus tara asa-asa deui.  Nu  nyuuh disepak nepi ka ngajengkang.*

 

Dimuat di Majalah Mangle

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...