Bagikeun ka Lapak Facebook

Ti RedaksiAhad, 22 Juli 2012 19:43

Jurnalis Sunda Ngarora Hayu Rambatérata

Ngahudang Deui Sumanget Jurnalistik Sunda

Ku Sundanews

Jurnalistik Sunda mibanda lalakon panjang nu milu mapaésan tur mangaruhan lalampahan jaman dina kalumangsungan ti saméméh ngadegna nagara Indoncsia tug nepi ka kiwari. Contona Majalah Papaés Nonoman, anu geus medal ti mimiti 1 Januari 1915, Majalah Parahyangan anu medal taun 1919, Koran Simpaj anu medal taun 1915, Koran Sipatahoenan anu medal ti taun 1923, Sinar Pasoendan anu medal taun 1933, jeung salian ti éta.

Koran Sipatahoenan kungsi disebut minangka média Sunda anu wani nyoarakeun katunggara rahayat Indonésia tur mibanda pangaruhna rohaka. Ku kituna, jurnalistik Sunda geus kauji dangiangna dina lalampahan sajarah. Lebah dieu anu dimaksud yén jurnalistik Sunda henteu saukur jadi papaés jaman, tapi milu mangaruhan obahna kaayaan.

 Dina buku Ensiklopedi Sunda (2000) ditétélakeun yén Koran Sipatahoenan medal taun 1923 nepi ka 1971. Mimitina medal mingguan di Tasikmalaya, diluluguan ku Ahmad Atmaja jeung Bakri Suraatmaja. Saterusna pindah ka Bandung minangka corongna Paguyuban Pasundan, sarta medalna jadi saban poé (harian). Dina mangsa penjajahan Jepang (1942-1945), Sipatahoenan dipahing terbit ku Jepang. Kakara medal deui téh taun 1950, kalayan diluluguan ku Moh. Kurdi.  Koran basa Sunda séjén anu medal harian diantarana Sinar Pasoendan, anu munggaran medal di Bandung dina taun 1933 nepi ka 1942. Koran Sinar Pasoendan dipedalkeun ku Mij Sinar Pasoendan (BPPP, 1987: 184).

Sikep urang Jepang mangrupa salahsahiji bukti rongkahna pangaruh tina koran basa Sunda mangsa harita. Ajip Rosidi dina Sunda Lana nétélakeun yén dina mangsa saméméh perang, aya sababaraha koran anu medal dina basa Jawa jeung Sunda saperti Sipatahoenan, Siliwangi jeung Sinar Pasoendan dina basa Sunda, Expres jeung Bromortani dina basa Jawa. Mangsa penjajahan Jepang, sakur penerbitan dina basa daérah dibrédél, kaasup koran jeung majalah.(2004: 146).

Sabada proklamasi kamerdékaan Indonésia, koran jeung majalah Sunda tingkuniang deui, boh nuluykeun anu saméméhna pon kitu deui anu ngalalanyahan ti awal. Koran jeung majalah Sunda anu nepi ka kiwari masih kénéh satia nepungan nu maca diantarana Manglé, Galura, Langlang Budaya, Cupumanik, SundaMidang, jeung sajabana. Umumna, oplah koran jeung majalah Sunda beuki turun, lantaran réa nu maca eureun langganan. Dina taun 2006, kungsi medal Harian Koran Sunda, tapi umurna ukur sataun, robah jadi saminggu tilu kali, tur henteu lila ti harita eureun medalna.

Tangtu baé réa pisan perkara nu ngalantarankeun nyirorotna oplah média citak basa Sunda. Dinatarana, bisa jadi ku ayana kamekaran téknologi informasi. Kiwari, pelajar jeung mahasiswa ogé geus réa nu milih néangan référénsi tina internét batan mukaan buku atawa koran jeung majalah. Informasi anu dipidangkeun, geus lain harian deui, tapi itunganna geus perdetik.  Koran Pikiran Rakyat (07/02/05) ngadadarkeun yén ti taun 2000-an tingpucunghul situs-situs pribadi anu ngamuat laporan jurnalistik nu patali jeung pribadi. Istilah pikeun situs pribadi téh disebutna weblog tur antukna disingget jadi blog. Mémang henteu sakur blog mibanda laporan jurnalistik, tapi diantarana réa nu ngandung laporan jurnalistik. Senior éditor Online Journalism Review, J.D Lasica kungsi nulis yén blog mangrupa salahsahiji wanda jurnalisme anu bisa dijadikeun sumber pikeun berita.

Kaasup anu ngagunakeun basa Sunda ogé rarenung di dunya internét. Puguh baé basa teu payus lamun nyebut basa sunda kampungan atawa tinggaleun jaman, lantaran basa Sunda beuki dipikawanoh ku urang mancanagara ngaliwatan dunya maya. Réa blogger anu ngagunakeun basa Sunda kalayan eusina ngandung laporan jurnalistik. Pasualanna ukur hiji: tacan dikokolakeun kalayan daria. Kangaranan blog, watekna sakadaék. Mangkaning lamun urang nginjeum téori média massa, watekna média massa mah lain baé publisitas jeung aktualitas, tapi panceg dina periodesitas,  universalitas, sarta objektivitas.

Ku ayana kamajuan média online, sabenerna mangrupa lolongkrang pikeun ngahurip-hirupkeun deui jurnalistik Sunda. Kiamat sotéh ceuk pengusaha percétakan. Ari pikeun jurnalis jeung penulis mah justru nambahan lolongkrang. Anu jadi cecepengan mah, inti tina buku, koran, atawa majalah téh naon? Jawabanana nyaéta: kontén (eusi).

Mareng jeung unggah ka bulan puasa 1433 H, SundaNews seja ngajomantara, mitembeyan ngalanglang di dunya maya, ngaguar rupaning kajadian, ngaprak ka mangsa ka tukang, ngawanohkeun manusa, alam, jeung budaya Sunda kalayan ngagunakeun basa Sunda. 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (27)

Nandan Kusmanagiri

Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android :)

Erwin Kusumah

Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di sundanews.com?

Haturnuhun

Ai Karlinawati

Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana salamina...

Neills Adams

Sae yeuh situs, kontenna mah tos masagi, kantun tampilan situsna sing seger, ngarah teu bosen. Bulao wae. Supados langkung modern. Nuhun.

KangAtepAfia.com

Wilujeng sarta suksés pikeun sundanews.com, muga bisa awet sarta mikeun mangpaat pikeun masarakat sunda di mana wae ayana.

Agung Syaputra

pokoknamah Sunda Salawasna, geus ngancik na diri nyukma na raga... #HuripSunda

Kunkuntekun

Sae

wulan adjah

sae pisan pagekara na , hoyong nonton deui .... :D

MULYANI

PAGELARAN NA SAE PUSAN HOYONG NONTON DEUI .....

Reni Nurhayati

Sundanews mingkin keren pisan, datana seueur. Wilujeng, ngiring bingah.

Urang Sunda Gaul

kuring peryogi ayana RSS / feed dina ieu web :)

Ivi.D.Sunardi

Ngiring bingah kana medalna web dina basa sunda.migia janten media pangajaran basa Sunda kanggo generasi Ki Sunda, anu kiwari tos hilap kana jatidirina. Perkawis istilah jurnalistik Sunda, sumuhun kedah diguar deui batesanana...naha "konten' na atanapi "subyek" anu ngawartakeunana??

idad

Wilujeng sundanews tandang makalangan. mugia apanjang apunjung. nanjung salalamina !!!!!!!

dendy nugraha

Alhamdulilah,ayeuna tos aya web nganggo basa sunda,mugia panjang yuswa,sareng janten cagar budaya basa sunda anu saurna bakal ilang ti nagara Indonesia sababaraha taun ka payun(tos katingal ayeuna ibu sareng rama na asli urang sunda tapi putra/putrina teu diajarkeun basa sunda,alesana teh rupi2,benten sareng urang jawa tengah/timur) DIGJAYA SUNDANEWS,hatur nuhuuunn

Asep Juarna

Hebat euy...! Pisan hebatna teh...

Eni R. Kustiadi

Mugia janten media silaturahimna Urang Sunda. Hatur nuhun...

Laswani

Wilujeung mapag medalna SundaNews.Com,pamugi tiasa janten media Sunda nu tiasa ngawakilan urang Sunda.

Rusi Hartati

Sunda midang internationale, pruung ah, hatur nuhun kang tos dipasihan news :)

Yusef Muldiyana

Béwara. Kaping 29-30 September sim kuring baris ngayakeun pagelaran bidaya salami 36 Jam di Taman Pramuka jl R.E Martadinata Bandung. Peryogi pemaen sareng anu kanggo ngabantosan sagalatupina, margi garapan ieeu kolosal. Peryogi pamaen istri geulis tur tiasa ekting kanggo peran Diah Pitaloka, peryogi penata laga kanggo adegan perkelahian, Bilih aya du keresa ngabantos, hubungi pribados via inbox atanapi tlp ka 081320542145. Dina kaping eta Taman Pramuka bakal dijantenkeun sunda di taun 1700-san. Jalan Martadinata bakal ditutup sapalih.

(ti grup FRONT PEMUDA SUNDA)

Tab Embong

Panyambat: ka wargi sadaya, mun tiasa yu urang halangan saha bae nu niat rek ngagali situs sajarah Sunda samperti Gunung Padang ku alesan harta karun. Margi tempat eta mangrupi sarana pemujaan sanes kangge nyimpen harta. Da pasti na ge ari raja nyimpen harta mah pasti di karaton nu dijaga ku pasukan. Yu urang jaga.

Basyar Isa

Sampurasun, Pangersa Admin SENI BUDAYA SUNDA. Abdi neda widi seja ngapungkeun ieu béwara uleman. Hatur nuhun!

BÉWARA ULEMAN

Minangka uleman kanggo sakumna Baraya nu sok ngariung dina ieu lapak. Siang ieu tabuh 2 urang ngariung geura yu di YPK, Jln. Naripan 9 Bandung (pas peuntaseun pisan Bank BJB Braga). Cuang ngalap élmu ngeunaan fiksimini sareng sastra Sunda ti Kang Yayat Héndayana, sastrawan Sunda, panyajak, nu ayeuna ngawulang di Fakultas Sastra Unpad, sarta calon doktor dina paélmuan sastra. Anjeunna téh, saurna, badé sakantenan ngaguar eusi peujit buku “Binalébat”, nu mangrupi kumpulan fiksimini Sunda karya 47 fikminer, nu parantos di-launching basa Ahad ping 9 Séptémber di YPK téa geuning.

Sing saha waé, kancamitra nu micinta kana seni-budaya-sastra Sunda, hayu urang ngabring, seja ngaluuhan ieu acara. Lebetna mayar henteu? Jiiih, éstuning haratis, Baraya. Atuh cai-cai waé mah sayogi, badé cikopi hideung, cikopi susu, citéh, samalah mah cai hérang gé aya. Atuh lalawuhna mah pan tos biasa sapalih kancamitra nu sok rajin hadir unggal Saptu, sok beberengkes ti bumina séwang-séwangan. Kayaning kuéh-kuéh, kulub suuk, kicimpring, lagendar (tah nu ieu mah ti pun uing) ssjb., sok sayogi waé tatéh. Majar téh, hoyong karaosan ku nu haladir, cenah. Haratis ogé? Sing percanten, Baraya. Haratis. Moal diasongan billing méméh mulang. Suérr!!!

Ieu acara téh dikokolakeunana ku “ré-Publik Saptuan”. Naon cenah “ré-Publik Saptuan” téh. Ieu téh minangka komunitas urang Sunda nu sok mararésbuk di dunya maya, nu gaduh karesep sami, nya éta mikaresep, mikanyaah, tur micinta seni-budaya-sastra Sunda. Ieu komunitas téh tos maneuh ngayakeun riungan unggal Saptu tabuh 2 dugi ka wanci magrib. Tempatna di gedong Yayasan Pusat Kabudayaan (YPK), Jln. Naripan 9 Bandung.

Sumangga atuh, Baraya, diantos pisan kasumpinganana dina waktosna. Bilih peryogi nomer kontak mah, sementawis ka nomer abdi wé, nu ieu: 0838 2122 3306. Sakitu. Cag ah!***

Puput_87

dear SundaNews... dinten ieu aya acara Grand Final moka Majalengka... cobi liput geura... tingal kemampuan bahasa sundana he he...

ciburuan

Mudah-mudahan wae atuh sundanews.com teh tiasa janten salasahiji jalan kanggo najeurkeun deui budaya Sunda hususna Basa Sunda

Aan Merdeka Permana

Puluhan taun abdi damel pancen dina massmedia Sunda, tugas janten jurnalis. Upami aya anu nyebatkeun "jurnalis Sunda", sakapeung sok bingung. Naha nu dimaksad "jurnalis sunda" teh, dumeh saban ngawartakeunana ku basa Sunda, atanapi dumeh abdina "urang sunda pituin", atanapi aya palanggeran anu langkung jelas ti eta? Upami hiji waktos abdi ngawartakeun "di anu dina hiji poe si anu dipateni ku si anu", naha tos disebat "karya jurnalistik sunda?" "Minggu kamari, grup calung nineung minton di Tegallega", naha ieu tos ngawakilan seratan jurnalistik sunda, dumeh nu diwartakeunana sual kasenian sunda?

Bah Enyus

seratan tiasa dikintun ka alamat email: sundanews@gmail.com

Bah Enyus

Haturan Pa Ade.... nuhun kana pangrojongna. Sumangga, bingah pisan upami salira ngintun seratan. Mung hapunten, Sundanews nembe tiasa ngahonoran seratan dina rubrik "Warta Sunda"

Ade Sudaryat

Mugia sundanews.com mayeng. Upami ngintunkeun seratan kengeng?

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...