Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita PondokKemis, 12 Juli 2012 19:54

Ajudan

Ku Dadan Sutisna

Carpon Dadan Sutisna

BUPATI Oji keketeyepan kaluar ti imah. Dangdanan nyéta-nyéta budak ngora, calana jeans, kaos oblong, sirahna dibengker ku salt hideung. Pamajikanana mah geus tibra ti isa kénéh. Teu dibéjaan, da niatna gé rerencepan.

Di pakarangan meredong. Ti saprak Bupati Oji ngémbarkeun program ngirit listrik, peuting téh beuki mongkléng. Pakarangan rumah dinas bupati nu ublang-ablang, ukur dipasangan lampu 5 watt di unggal juru. Teu matak caang, teu béda ti cika-cika di leuweung ganggong.

Bus ka garasi. Gerung ngahirupan mobil. Geuleuyeung mapay jalan hotmik di pakarangan. Lebah lawang, satpam nu keur nundutan ukur unggeuk sanggeus mangmukakeun panto gerbang. Nénjo nu dibengker hideung di jero mobil, Ki Satpam nu lulungu téh teg wé ka anak Bupati Oji nu mindeng ngencar ti peuting.

Biur ka kidul mapay kota nu keur simpé. Lampu reyem-reyem tingkaretit sapanjang jalan. Tukang dagang, pangkalan béca, geus kaliwatan. Sabubuhan barudak ngora tingbaliur kana motor, nguah jalan.

Geus nyedek ka tengah peuting.

Léok ka jalan Kebon Jéngkol. Reg di imah nomer 11. Jrut tina mobil, ngadeukeutan pager, mencét bél.

Lila naker manéhna nungguan. Euweuh nu kaluar. Wantuning nyémah lain wayah lain usum, tayohna pribumi sungkan nguniang. Tapi da geus pasini. Sageuy mun nepi ka bolay.

Kulutrak aya nu muka panto garasi. Lalaki dikungkuyung sarung leumpang dadaligdeugan, ngadeukeutan pager.

"Badé ka saha?" nanyana siga nu keur ngimpi kénéh.

"Bumina Dokter Among, leres?"

"Sumuhun..."

"Tiasa nepangan ayeuna?"

"Wartoskeun wé ti nu tadi nélépon!"

"Sumuhun... ti saha nya?"

Kahayangna Bupati Oji ngabiur heula ka imahna, nyokot baju dines, terus ngabedega bari dangah hareupeun éta mangkeluk. Untungna téh bisa kénéh meper napsu.

"Sina kalebet, Adud! Langsung wé candak ka rohangan prakték." kadéngé aya nu ngomong ti lebah téras. Lalaki maké jubah bodas, tina biwir nepi kana irung dibulen ku lawon bodas, satengah diteregos. Manéhna terus asup deui ka jero imah.

"Mangga..." cék nu disebut Adud bari mukakeun panto. Bupati Oji ngiclik nuturkeun, asup ka rohang tamu, meuntas patengahan, bus ka nu disebut rohang prakték. Nu diteregos geus diuk dina korsi, teu béda ti mantri Puskesmas nu keur nungguan pasén.

"Haturan Pa Bupati..." pokna bari unggeuk. Bupati Oji ukur males unggeuk. Gék diuk pahareup-hareup. Lampu reyem-reyem. Éta rohangan ukur dihias ku lukisan dina témbok. Gambar oray bedul keur ngalegleg bangkong. Paparabotanana mah ukur méja hiji, korsi dua, jeung lomari leutik di juru. Euweuh nanaon deui.

"Maca alamat Sadérék téh tina koran... saurna Sadérék weruh kana rupaning élmu jiwa..." cék Bupati Oji bari ngarérét jam, inggis kaudag ku wanci subuh.

"Sumuhun... nya panginten nu diulikna psikologi, tos resep ti leuleutik. Nyalira? Biasana ari Pa Bupati tara angkat nyalira, sok aya baé nu ngaping..."

"Lah, da bupati gé sarua jelema. Waktuna nyorangan mah, nya sorangan wé..."

"Pangna nepangan ka dieu?"

"Cék dina koran, Sadérék tiasa nyepeng rusiah pasén nu ngadon konsultasi."

"Kantenan. Mémang kitu aturanana."

"Ka dieu badé konsultasi... nyuhunkeun bongbolongan. Naon anu kaalaman ku simkuring, panginten ku Dokter mah tiasa dipeleng nurutkeun ulikan élmu jiwa. Nembé nuju kulem?"

"Henteu. Tos sataun kaserang insomnia..."

"Simkuring gé sami danget ieu téh tara tiasa mondok. Asa dikukuntit ku bangbaluh... Aéh, naha bet nganggo teregos?"

"Puguh ngadadak salésma. Ngingsreuk ti soré kénéh. Sanés ka Pa Bupati waé, mayunan nu sanés gé teu lésot tina teregos. Inggis tépa..." pokna bari kop kana pulpén, siga nu geus siap nuliskeun rupaning dongéng ti Bupati Oji.

"Pangna rerencepan téh, kahiji, ieu mah urusan pribadi. Ulah dugi ka kaémpér-émpér. Kaduana, ngarah langkung laluasa ngobrolna. Nanging simkuring mung gaduh waktos tilu jam deui. Pasusubuh kedah tos di rorompok, teras ka Kacamatan Cilambeta, nu di alak paul téa, badé ngaresmikeun pangwangunan jalan. Nu mawa miosna kedah énjing kénéh, ngabujeng tabuh dalapan."

"Mangga atuh geura kawitan. Bangbaluh naon nu nuju karandapan téh?"

"Kieu, Dokter. Simkuring téh kacida teu percayana kana klénik, tahayul, atawa béja-béja séjénna nu teu kaharti ku akal. Numawi dongkap téh henteu ka paranormal atawa dukun, tapi ka psikiater. Simkuring hayang terang, naha ieu kajadian téh tiasa dipedar ku elmu jiwa?" Bupati Oji ngisedkeun korsi, sina ngadeukeutan nu diajak ngawangkong.

"Irasional kitu? Teu kaharti ku akal?"

"Kantenan... anéh, anéh pisan..." Bupati Oji ujug-ujug ngarénjag. Sora locéng di éta rohangan teuing ku tarik, disada dua welas kali.

"Punten, jam dingding buhun éta téh, sok ngareureuwas!" Dokter Among surti.

"Tos sataun simkuring jadi bupati téh..."

"Leres."

"Ti mimiti dicalonkeun ku partéy, teras kampanyeu, Pilkada, teu aya masalah."

"Séép sabaraha, tah?"

"Rupina nu kitu mah teu kedah disebatkeun. Résiko jadi calon upami boborot mah. Teu, simkuring mah teu aya maksad hayang ngagantian urut nyalon tina ladang basilat. Dina teu cumpon ku gajih sareng tunjangan gé, teu janten émutan. Niatna sanés rék ngeruk untung, tapi hayang babakti ka masarakat."

"Kantenan, kasaksian pisan. Kawijakan ti pangersa, apan enas-enasna mah apan keur karaharjaan rayat. Dugi ka ayeuna gé simkuring mah nganggo lampu nu melempem... ngirit listrik téa."

Bupati Oji nyéréngéh.

"Simkuring téh tos satékah polah hayang jadi pamingpin nu jujur, henteu ngarawu ku siku, hirup saayana. Tapi geuning éta téh henteu jadi ngajamin kana balungbangna pikir. Masalah mah angger aya..."

"Rupina aya rereged ti calon nu kawon, jadi cucuk rungkang, ngaheurinan léngkah..."

"Lah, ari éta mah teu diémutan..."

"Lajeng naon atuh, dugi sumping ka psikiater?" Ki Dokter kawas nu mimiti kesel.

"Puguh kieu..." Bupati Oji ngisedkeun deui korsi. "Tanggal 8 Méi taun tukang simkuring diistrénan ku gupernur. Pésta rohaka. Bérés acara, teras baé dijarajapkeun rumah dinas. Di pakarangan tos disampakkeun nu ngahormat... ajudan."

"Tos biasa éta mah..."

"Kantenan, nanging Dokter mah teu terang naon anu kajadian saparantos diistrénan. Ieu pisan nu badé ditaroskeun téh. Naha simkuring nu boga kasakit, atawa itu nu owah. Teu kaharti, Dokter, asa ngimpi," Bupati Oji nyelang heula ngarérét kana érloji dina leungeun kéncana. "Mangga ku Dokter émut, rék kumaha ngeunahna hirup mun unggal usik aya nu ngukuntit. Teu beurang teu peuting, teu di mana teu di mendi..."

"Bilih mung halusinasi, impian riwan téa?"

"Sanés, Dokter, nyata pisan. Ti barang simkuring diistrénan, asa teu kungsi lésot tina panénjo Ki Ajudan. Geus puguh ari keur aya acara, teu weleh mimilu. Ieu mah, Dokter, nepi ka tengah peuting ogé teu weléh ngajega gigireun..."

"Ké, ké, asa kirang kahartos... manawi tiasa langkung diécéskeun?"

"Simkuring asa boga awak dua. Ki Ajudan téh ka ditu ka dieu teu weléh mimilu. Keur utang-itung di rohangan gawé, manéhna ngajanteng gigireun. Unggal ngaringkang, manéhna nuturkeun. Mun keur mangsana gawé mah, puguh deui. Ieu mah rék ngagolédag saré, manéhna kalah ka cunggelik tunjangeun. Keur di cai, manéhna ngajega di lawang panto. Sataun pisan, Dokter, simkuring teu tiasa saré jeung pamajikan... mangga émut, badé laluasa kumaha mun hirup siga kitu?"

"Enya, teu kaharti..."

"Nu teu kaharti pisan mah, manéhna sok ujug-ujug aya. Rarasaan barang bus ka kamar téh panto dikonci heula, da teuing ka mana jalanna. Jeung siga tara saré manéhna mah. Isuk-isuk, barang simkuring beunta, geus aya nu ngahormat, mani asa nampeu kana cukang irung. Léos ka cai, manéhna ngiclik, mangmukakeun panto, bari teu weléh ngahormat. Ka dieunakeun mah beuki pikasebeleun. Mun rék ucul-ucul, manéhna nu mangmukakeun kancing baju. Rék dahar manéhna nu mangalaskeun..."

"Naha atuh Pa Bupati bet cicing waé?"

"Nya ieu meureun masalahna téh. Nu matak simkuring nepungan Dokter, hayang terang naha kasakit jiwa naon. Unggal manéhna ngahormat, biwir téh sok asa rapet. Hayang ngambek teu kaur engab. Hayang nonjok teu jekok waé..."

"Ari tuang garwa? Naha henteu ngarasa kabaribinan?"

"Kantenan, tina pasemonna mah. Hanjakal tos sataun campleng simkuring teu ngobrol sareng pun bojo..."

"Har?"

"Badé kumaha tiasa ngobrol atuh, Dokter, mun éta mangkeluk ngajega gigireun. Asa kararagok wé. Komo mun nu rék tepikeunana masalah pribadi. Aya béja ajudan ahéng téh ku pun bojo dilaporkeun ka pulisi, da ngaganggu katingtriman batur. Tapi teuing kumaha, da euweuh nu néwak Si Kasebelan téh. Jol deui, jol deui..."

"Ajudan mah pan geus puguh pancénna. Mun ngarempak aturan, dipecat wé atuh!"

"Teu béda ti leugeut, Dokter. Hésé dilésotkeunana. Manéhna asa napel dina awak simkuring."

"Ari nu sanésna kumaha? Piraku teu aya nu terangeun?"

"Nepi ka bubuk-leutikna mah, teu aya nu nyahoeun. Disangkana téh sakumaha mistina wé. Simkuring teu kantos nyaritakeun ieu kajadian ka sasaha, da nu rék diomongkeunana teu weléh mimilu. Teu aya waktos keur ngabalicet simkuring téh... Cik kumaha numutkeun Dokter?"

"Nuju diémutan kénéh..."

"Teu bébas wé pokona mah, Dokter. Unggal simkuring rék tukan-téken, panonna téh teu sirikna antel kana pulpén. Mun keur maca surat penting, manéhna asa ngadepong dina keretas. Ajudan nanahaon ari nu kitu?"

"Pa Bupati bangun nu héngkér mayunan jalma pantar ajudan, kitu panginten?"

"Leres pisan... asa teu walakaya, numawi bingung kacida. Manéhna teu béda ti jurig nyiliwuri..."

"Sateuacan jeneng bupati, bapa téh kantos janten wakilna, sanés?"

Bupati Oji unggeuk.

"Ari ajudan bupati nu ti payun éta-éta kénéh, atanapi gentos?"

"Bentén. Nu ti heula mah da manusa, lain jurig..."

"Cék pamendak simkuring mah, panginten éta téh mung rarasaan Pa Bupati wungkul. Duméh keur nyekel kalungguhan, réngkak paripolah asa aya nu nalingakeun, asa aya nu nyatetkeun. Antukna ajudan nu saenyana mah keur kérék di imahna, dina rarasaan Bapa cunggelik tunjangan."

"Lah, da sidik lain ngimpi, Dokter."

"Nuju janten wakil, kantos gaduh masalah?"

"Henteu, simkuring mah beresih. Ketua DPRD jeung bupati manten mah tos leleson di pangbérokan. Simkuring mah henteu kabaud... simkuring mah beresih."

"Janten naon ayeuna kahoyong Pa Bupati?"

"Nyingkahkeun éta mangkeluk. Asa dihihileudan puguh. Mun kongang mah dipaéhan sakalian. Tuman!"

Jempling sajongjongan mah. Jarum érloji Bupati Oji uteuk-uteukeun. Nikreuh ngurilingan angka. Ku manéhna terus dirérétan. Dokter Among kutrat-kotrét dina keretas. Siga nu keur nulis, tapi siga keur gagambaran deuih.

"Ari éta ajudan ayeuna nuju di mana, cenah teu weléh ngukuntit?"

"Matak bisa datang ka dieu téh, pédah tadi soré mah manggih kajadian anéh. Bada magrib, Si Kasebelan ngereles teuing ka mana. Nu matak tiasa rinéh maca koran, nya mendakan alamat Dokter. Tadi gé panasaran dipapaykeun ka Satpam. Enya baé ngaléosna katangén ku Satpam, ngomongna mah keur balideg, da bari ungsrak-ingsreuk. Rék reureuh heula sapeuting ngomongna mah. Teu kira-kira atuda, nutur-nutur dunungan nepi ka sataun campleng..."

"Baruk? Ari kitu mah panginten tos teu aya masalah..."

"Manéhna bakal balik deui. Yakin simkuring mah."

"Naha Pa Bupati henteu nélépon pulisi, ngarah manéhna dicerek. Ieu mah kalah ka nélépon simkuring..."

"Manawi wé tiasa masihan bongbolongan. Kedah kumaha simkuring mun manéhna datang deui? Sigana ajudan nurustunjung téh boga kasakit jiwa. Kumaha tah ngubaranana?"

"Har? Naha bet jadi hayang ngubaran manéhna? Ana kitu mah Pa Bupati butuh kénéh ku manéhna."

"Sugan wé ari geus cageur mah jadi manusa deui. Nyaho yén diuk dina kasur dunungan téh kacida teu sopanna. Tapi... kumaha wé carana, Dokter. Nu penting simkuring hayang bébas, hayang laluasa digawé, hayang jongjon tukan-téken."

"Ajudan, sekertaris pribadi, éta-éta kénéh kitu?"

"Enya."

"Gedé jasana ajudan téh. Manéhna nu ngémutan agénda Pa Bupati..."

"Tapi pan teu kudu ngemitan nu saré. Dunungan kakara beunta, manéhna geus euleugeug hareupeun."

"Panginten awahing hayang babakti..."

"Lah, da teu kudu kitu-kitu teuing."

Jempling deui. Jarum érloji Bupati Oji utek-utekan kénéh.

"Simkuring mung gaduh waktos lima menit deui!" pokna. "Mangga, manawi aya nu badé didugikeun..."

"Rupina kieu..." leungeunna lalaunan ngudar teregos. "Simkuring mung ngémutan, énjing Pa Bupati gaduh dua acara dina wanci nu sarua. Ngaresmikeun jalan di Cilambeta sareng nyakséni ténder proyék jalan layang di Hotél Amis. Nu di Cilambeta, pangwangunan swadaya masarakat. Nu langkung amis mah tangtosna di Hotél Amis."

Teregos geus dibuka. Manéhna lalaunan ngangkat leungeun, sina antel kana tarang. Ngahormat.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...