Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita BarudakKemis, 12 Juli 2012 19:25

Mistéri Haur Geulis (6): Ngatur Siasat

Ku Dadan Sutisna

Teuing geus wayah kumaha, basa Emod aya nu ngaguguyah téh. Nyah beunta. Rét ka gigir.

"Aya naon, Dir? Ulah ngaganggu atuh, uing tunduh!"

"Hudang heula sakeudeung, uing aya picaritaeun!"

"Isuk deui atuh!"

"Perluna ogé ayeuna!"

"Rudi geuingkeun?"

"Entong!"

Emod cengkat. Gék diuk di tungtung ranjang. Tapi terus lelenggutan deui.

"Héy, éling heula sakeudeung!"

Emod gigisik.

"Aya naon?"

"Bieu manéh ngadéngékeun henteu, obrolan Aki Minta jeung Pa Guru?"

"Asa kababawa ngimpi. Uing kasarung di Leuweung Tutupan. Untung ditulungan ku Eulis, budak Ki Jarambah téa."

"Kieu Mod. Daék manéh mun ku uing diajak indit."

"Ka mana?"

"Ka Leuweung Tutupan!"

"Iraha?"

"Ayeuna!"

Emod katémbong ngagebeg.

"Manéh keur ngalindur, nya?"

"Henteu atuh. Ti tatadi ogé uing mah can saré!"

"Geus lah, ulah ngalamun, uing rék saré deui!"

"Déngékeun heula. Mun urang bisa manggihan éta budak, urang bakal jadi pahlawan. Ngaran urang bakal dicatet ku urang lembur!"

"Budak saha?"

"Ééééh, sugan téh geus nyaho. Si Umar, urang lembur nu leungit téa!"

"Kumaha mimitina ieu téh, ujug-ujug boga kahayang kitu. Teu kaharti!"

"Atuda Emod mah tara maca buku. Yeuh, dina Misteri Anak Hilang ogé, barudak nu boga lalakonna téh,"

"Heueuh, apan éta mah buku. Teu béda jeung pilem meureun. Rék naon deuih peuting-peuting ka Leuweung Tutupan, sararieun teuing. Sakitu kakara ngimpi ogé, uing mah geus soak!"

"Apan néangan Si Umar!"

"Keun baé atuh da aya kolotna. Kuring mah milu ka dieu téh, lain rék néangan budak leungit!"

Jep jempling sakedapan.

"Manéh karunya ka Si Umar?"

"Puguh baé!"

"Hayu atuh urang téangan!"

"Étah, geus pok deui-pok deui. Geus ah, ulah ngalindur baé!" Emod ngagolér deui, nukangan Diran.

"Mod ..."

"Heuh ...!"

"Kumaha mun ku uing diburuhan. Sapatu jeung kantong, pék keur manéh. Bisi hayang baju, ku uing dibéré. Asal manéh daék nganteur uing!"

Emod ngalieuk.

"Enyaan?"

"Enya. Tapi engké buruhna mah di Bandung. Sok atuh diuk deui!"

"Uing mah hayang sapatu nu hideung téa. Sapatu uing geus cewaw hareupna!"

"Enya, kop baé!"

"Ngan uing teu ludeung ari ti peuting mah, kumaha mun isuk deui?"

"Kieu ayeuna mah, jung geroan heula Si Rina!"

"Si Rina? Manéh rék ngajak Si Rina? Moal daékeun atuh. Si Éta mah boro-boro asruk-asrukan ka leuweung, meuntas walungan ogé kakarayapan!"

"Hayang sapatu henteu?"

"Enya, enya atuh. Ké urang calukan!"

Emod keketeyepan kaluar ti pangkéng. Reg ngarandeg palebah pangkéng barudak awéwé. Lol ti lawang. Katémbong Rina mah cunggelik kénéh.

"Rina! Can saré?" sora Emod rada dihéoskeun.

Rina ngalieuk.

"Aya naon, Mod?"

"Cék Si Diran ka dieu!"

Rina kerung.

"Isuk deui wé aya perlu mah!"

"Puguh penting pisan, kudu ayeuna!"

Rina ngarawél jékét. Terus keketeyepan kaluar ti pangkéng.

"Di mana?"

"Itu, di kamar!"

"Yéy, arembung teuing asup ka kamar lalaki. Bau dahdir!" cék Rina bari nutupan irungna.

"Ké atuh dagoan heula!"

Emod keketeyepan deui nyampeurkeun Diran.

"Embungeun di pangkéng ngobrolna,"

"Di tengah imah wéh!"

"Moal aya nu ngadéngékeun?"

"Moal. Pa Guru jeung Aki Minta keur ka arindit. Bu Éni bakal geus kulem!"

Gék tiluanana dariuk di patengahan, dicaangan ku cempor.

"Kieu Rin. Maksud uing téh, kumaha mun urang ka Leuweung Tutupan, néangan budak leungit téa ..."

Can ogé Diran anggeus nyaritana, Rina geus gideug mantén.

"Tuh, nya, cék uing ogé bakal embungeun!" Emod mani asa meunang.

"Naon maksudna, sih?"

"Urang téh kudu karunya ka Si Umar. Boa manéhna keur merlukeun pitulung. Tapi urang lembur arembungeun nyaba ka Leuweung Tutupan, da sarieuneun!"

"Manéh téh hayang siga Si Panji dina Misteri Anak Hilang, nya?" Rina melong.

"Étah geuning apal!"

"Matak ogé ulah loba teuing maca. Jadi wéh loba ngalamun. Rina mah sieun dicarékan ku Pa Guru. Tada teuing gujrudna, mun urang ngereles teu pupuguh. Sieun kasarung deuih, hég teu bisa balik deui!"

"Da borangan awéwé mah!"

"Saha nu borangan? Henteu Rina mah. Matak milu ka dieu ogé, henteu borangan. Ngan ari kudu indit ka Leuweung Tutupan mah embung. Komo deui peuting-peuting. Mun Bapa Rina uningaeun, pasti bakal bendu!"

"Kumaha atuh, Dir?" Emod ngarérét ka Diran.

"Urang duaan wéh!"

"Tapi isukan, nya!"

"Heug. Jung atuh Rin, rék saré deui mah?"

"Can tunduh. Hayang ngadéngékeun deuih, kumaha rencana Diran téh?"

"Kieu yeuh. Méméh indit, urang kudu nyiapkeun heula naon anu rék dibawa!"

"Cék saha éta téh?"

"Cék dina buku. Naon sababna? Ngarah urang henteu sangsara di leuweung. Mekel sénter, dahareun, tustél, kompas wéh, bisi urang poékeun jalan balik. Mun perlu mawa samak keur saré!"

"Geuning siga rék kémping?" Emod kerung.

"Ngarah henteu sangsara cék uing ogé. Kumaha mun lapar di leuweung, mangkaning hésé néangan dahareun. Si Panji ogé, dina buku téa, apan sagala dibawa."

"Terus kumaha?"

"Maksud téh kieu. Mun Rina daék milu mah, rék dijieun tukang ngatur siasat. Rina mah éncér uteukna!"

"Geuning bet ngajak deui Rina, tadi ogé geus nyebut embung!" cék Rina.

"Ari uing rék dijieun naon?" cék Emod.

"Tah, manéh mah anu nuduhkeun jalan. Apan Emod téh urang lembur, meureun apal kana kaayaan di leuweung!"

"Puguh atuh. Baréto uing kungsi dibawa ku Aki moro mencek. Nyaho lah, di leuweung mah loba tangkal kai!"

"Nya heueuh atuh, moal enya aya mobil."

"Can kaharti, Dir. Apan urang téh rék néangan Si Umar. Tah, bakal lebah mana Si Umar téh kapanggihna?"

"Nya teuing atuh, ngaranna ogé ditéangan!"

"Éta sugan, cék dina buku kumaha."

"Kieu lalakonna mah. Di hiji lembur, aya budak anu leungit. Caritana teu béda jeung Si Umar. Urang lembur embungeun néangan ka leuweung, lantaran dianggapna aya dedemit. Kabeneran aya barudak sakola anu kémping ka éta lembur. Maranéhna meunang béja, di lembur aya budak leungit. Kacaritakeun aya budak nu ngaranna Panji. Budak wanian, siga uing lah!"

"Meunyiii ..." Rina ngancunan.

"Terus kumaha?" Emod panasaran.

"Si Panji terus ngajak babaturanana néangan ka leuweung. Tapi arembungeun, da sieun kasarung. Tungtungna Si Panji indit sorangan, bari bebekelan anu tadi ku uing disebutan. Meunang sababaraha poé asruk-asrukan di leuweung ..."

"Atuh urang ogé bakal sababaraha poé?"

"Ka teuing atuh."

"Ku Rina urang teruskeun dongéngna!" cék Rina.

"Geuning Rina ogé apal?" Emod kerung.

"Da geus maca bukuna. Lembur ngadadak gujrud, lantaran budak nu kémping, nya éta Si Panji téa, milu leungit. Pa Guru bingung kudu ka mana néangan muridna. Urang lembur terus naréangan. Tapi ari asup ka leuweung mah henteu wanieun. Sanggeus sababaraha poé asruk-asrukan, hiji poé Si Panji panggih jeung jelema duaan. Si Panji buru-buru nyumput bari ngintip. Singhoréng, éta dua jalma téh garong nu sok ngaranjah lembur ..."

"Euleuh ..."

"Geus kitu," cék Diran, "Si Panji nuturkeun éta jelema. Singhoréng téh boga panyumputan di jero guha. Cék obrolan éta dua jelema, budak nu leungit ogé dikerem di jero guha ..."

"Naon sababna bet dikerem?"

"Sababna mah, bisi éta budak ngabéjakeun panyumputan maranéhna. Meureun bakal disusud ku pulisi. Ari Si Panji, terus ngintip deui tina rungkun. Basa éta jelema patinglaléos deui, Si Panji gancang asup ka jero guha. Enya baé kasampak budak téh ditalian kana tihang. Gancang ditulungan. Talina diudar, terus dibawa kaluar!"

"Aya naon cénah di jero guha téh?"

"Nu katénjo ku Si Panji mah, loba harta beunang ngagarong téa. Ti mimiti emas watangan nepi ka duit!"

"Henteu nyokot?"

"Henteu, da Si Panji mah budak jujur!"

"Mun uing mah, rék nyokot sing loba, malaur Ema tara bogaeun duit. Boa di Leuweung Tutupan ogé aya guha, Dir. Sigana Si Umar keur dikerem ku garong. Hayu atuh urang tulungan, uing mah hayang nyokot duitna wé!"

"Enya, matak uing ngajak ka ditu ogé!"

"Ké heula, aya nu kaliwat dongéng téh!" cék Rina. "Sadatangna ka lembur, Si Panji kalah ka dicarékan ku Pa Guru jeung ku urang lembur ..."

"Har, naha bet dicarékan, apan geus nulungan budak téa?"

"Si Panji mah lain budak asa kapuji. Si Panji embung bébéja, anu nulungan budak téh manéhna. Malah, ka budak nu dikerem ogé papagah, kudu nyarita kabur ku sorangan, ulah bébéja aya anu nulungan," nyarita kitu téh bari ngadilak ka Diran.

"Karunya, nya. Kuduna Si Panji téh dibéré hadiah nu gedé!"

"Tah kitu rencana uing téh. Kumaha Rin, rék milu?"

"Ti tatadi ogé embung!"

"Kajeun. Ngan kadé ulah bébéja ka Pa Guru!"

Rina tibang jebi.

"Jadi isuk téh kumaha?" cék Emod.

"Enya, urang ka Leuweung Tutupan téa. Inditna mah rerencepan wé!"

"Kadé kantong jeung sapatu téa, ulah poho!"

"Cék uing ogé engké di Bandung!"

Geus kitu mah tiluanana arasup deui ka pangkéng. Emod mah terus saré deui, malah maké ngimpi sagala rupa. Manéhna keur asruk-asrukan ka leuweung, néangan Si Umar téa. Enya baé aya guha. Teu loba pikiran, Emod buru-buru asup. Si Umar mah henteu kasampak. Ngan di jero guha téh mani pinuh ku duit jeung emas. Gancang baé dirawuan, diasupkeun kana kantong. Naha atuh, keur jongjon ngumpulkeun duit, ujug-ujug aya nu ngabedega hareupeunana. Katémbong garong ngajanteng bari ngabar-ngabar bedog.

"Tuluuung!" pokna.

Bray beunta. Kageuingkeun ku nu ngaguyah-guyah. Katémbong Rina keur ngajanteng. Emod gigisik.

"Mod!"

"Heh!"

"Rina ogé rék milu!" []

(Kumaha terasanana? Saéna aos baé bukuna )

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...