Bagikeun ka Lapak Facebook

Arsip MediaKemis, 12 Juli 2012 17:38

Ti PP-SS keur 70 Taun Ajip Rosidi

Ku Dadan Sutisna

Dikempelkeun ku Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda
http://ppss.or.id

AAN MERDÉKA PERMANA (pangarang, manten wartawan Galura):
Muga-muga Kang Ajip téh terus tukuh dina miara hirup-huripna bacaan Sunda bari ngabaladah jeung narékahan sangkan urang Sunda jadi nyunda. ACÉNG ABDULLAH, Drs.M.Si. (ketua Alumni LISES & dosen Fikom Unpad)
Ajip Rosidi téh sosok langka urang Sunda. Nya budayawan nya inteléktual. Konsistén kana pamadegan nanjeurkeun budaya lokal di tingkat global. ACÉP IWAN SAIDI (penyair, Dosen FSRD ITB):
Ajip Rosidi adalah sosok manusia Sunda yang langka. Kritiknya keras, tajam, dan argumentatif. Dengan cara itu ia mencintai kebudayaan, terutama kebudayaan Sunda. Perhatiannya yang luar biasa terhadap kebudayaan juga dibuktikan dengan hadiah Rancage yang diberikannya kepada sastrawan/budayawan yang berprestasi. Ajip adalah laut yang bergejolak, gelisah, dan terus meronta memikirkan nasib kebudayaan Sunda. Sayangnya kebanyakan orang Sunda lebih suka menjadi situ; tenang, mapan, dan tentu lebih sempit dibandingkan laut. Itulah kiranya yang menyebabkan Ajip tidak mau menetap di tanah Sunda pada masa tuanya. Selamat ulang tahun, Pak, Teruslah menjadi laut ! ACÉP ZAMZAM NOOR (penyair, pelukis):
Ajip Rosidi adalah bukti dedikasi dan konsistensi. Dia bekerja dan berkarya dengan hati. ADANG S. (pangarang, pupuhu Caraka Sundanologi)
Nu janten modalna resep maca. Nalika Kang Ajip di SD kénééh, artos kanggo jajan téh dikempelkeun kanggo ngagaleuh buku. ADJIE ÉSA POÉTRA (seniman musik, guru vocal):
Pandangan kesundaan Ajip Rosidi yang arif dan egaliter membuat saya ingin mengimplementasikannya dengan mengganti nama Propinsi Jawa Barat menjadi Propinsi Sunda. AHDA IMRAN (wartawan Pikiran Rakyat)
Ajip Rosidi téh sosok nu teu sieun jadi Malin Kundang dina maluruh jeung mariksa naon-nanon nu salila ieu dipercaya jadi sajarah Sunda. Sajarah mah kudu ngajadi, lain ngan ukur jadi. Dina ieu sual, AR lain hileud peuteuy tapi Malin Kundang nu teu sieun dikutuk sajarah jadi batu. Sajarah nu teu ngajadi tapi ngan ukur jadi, dipupusti jiga berhala. Justru éta sajarah nu jadi batu tur ngabatu mah. Hanjakal tacan aya deui nu ludeung jadi Malin Kundang jiga AR. Wilujeng 70 tahun, Kang Ajip. AI KORALIATI (pangarang, Guru SMPN Lembang)
Basa carpon kuring Kamar Pangantén dimuat dina cupumanik, kakuping Kang Ajip muji majarkeun, “Alus carpon téh. Saha budak téh ?” pokna ka Hawé Setiawan. Ngan sakitu, tapi éta kalimah pohara gedé peurahna keur kuring mah, asa dipuji ku leuwih ti sarebu urang. Ti dinya pisan kuring gedé haté hayang tuluy ngarang téh. Nuhun, Kang Ajip ! Éta kalimah téh mutiara, mugi sing janten amal soléh. Wilujeng, mugi Akang panjang yuswa. AMING D. RACHMAN (pelukis, Kurator Galeri Kita):
ARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR ARARARARARARARARARAR

ARARARARARARARARARAR

ARARARARARARARARARAR

ARARARARARARARARARAR

ARARARARARARARARARAR

AOM KOÉSMAN KARTANAGARA (seniman, aktor):
Ti keur budak kénéh, jenengan Kang Ajip Rosidi téh teu bireuk deui pikeun kuring mah. Kareueus téh nambahan barang terang anjeunna linggih di Jepang, hébaaat lah. Sanaos anjeunna linggih di Jepang tapi masih mikirkeun Sunda. Karya jeung pemikiranana ditarima sacara nasional jeung internasional. Éta hiji buktos yén urang Sunda teu bodo. Wilujeng tepung taun Kang Ajip, semoga lahir Ajip-Ajip lainnya nu nambih kareueus urang Sunda (ti abdi nu ngan bisa nyaah wungkul ka Sunda). ARTHUR S. NALAN, S.sen, M,Hum (pangarang, Ketua BACC & STSI Bandung):
Naon-naon nu dipigawé ku Pa Ajip dina dunya sastra Sunda baris jadi tutungkusan urang sakabéh yén urang ogé kudu boga tutungkusan.
ASÉP RUHIMAT (penulis, Guru SMP Pasundan, pangurus PPSS):
Lumbrahna keur nu umur 70 geus pada mikiran haying pada-ngawulaan, tapi Kang Ajip mah geuning teu kitu. Mikirna angger belekesenteng, ébréh tina sumanget jeung tulisanana nu ngagolontor. Tétéla, béda. CAHYA HÉDI, S.Sen, M.Hum. (dosén STSI Bandung
):
Ajip Rosidi mangrupa roh-na urang Sunda nu satia miara jatining Sunda. CÉCÉ SOBARNA, Dr, M.Hum. (dosén Jur. Sastra Sunda Unpad):
Kang Ajip téh lir panggeuing pikir jeung panghudang rasa kasundaan. Wilujeng tepang taun, Kang. Hurip diri waras Sunda. DADANG SUGANDA, Dr, M.Hum. (Dékan Fakultas Sastra Unpad)
Ajip Rosidi téh Ki Sunda nu mendunia. DÉDÉN ABDUL AZIS (pangarang, wartawan):
Ka Ajip Rosidi mah loba nu apal yén anjeunna resep maca da koléksi bukuna gé ngarébu, tapi arang nu apal anjeunna resep barangdahar. Anyaran nganjang ka bumina di Jatiwangi, disuguhan kadaharan ahéng, kopi panas jeung simeut. Ajip Rosidi mah ampir di unggal kota apal kadaharan nu ngeunah, mun basa ayeuna mah jago kulinér. DÉDDY ÉFFÉNDI (pangarang, pelukis):
Ajip Rosidi téh hiji pribadi anu antik. Henteu sajuta hiji pikeun urang Sunda nu samodél anjeunna. DÉDI DJAMALUDIN MALIK (anggota DPR
RI):
Ajip Rosidi téh sastrawan Sunda nu nyantri, produktif karyana, kuat integritas pribadina, basajan, jeung gedé percaya dirina. Wilujeng milangkala ka-70. DÉNI HADIANSYAH, S.Pd (pangarang, guru SMA Yayasan Atikan Sunda):
Kang Ajip Rosidi téh katitén karep tur karasa ketakna kana ngahirup-huripkeun Ki Sunda. Ku ayana Hadiah Hardjapamekas upamana, ka hareup pamor tur ketak guru-guru basa Sunda kairong baris leuwih ngaronjat. Taya lian éta téh ku alpukah Yayasan Rancagé nu dikekentongan ku anjeunna. Mugia manjing yuswa 70 taun, Kang Ajip, apanjang-apunjung. Muga leuwih rohaka jeung bro-broan ngurus Ki Sunda. Pun, hurip Sunda !
DÉNI HÉRMAWAN, Drs, MA (dosén STSI Bandung)
Ajip Rosidi salaku budayawan nu macakal tur mibanda komitmen nu kuat dina ngamumulé budayana sorangan.
DIAN HÉNDRAYANA (pangarang, presénter Bandung TV,pangurus PPSS):
Liang gedé nerus bumi, umur téh enya ngolotan. Wilujeng tepang taun nu ka-70.
DIDIN SABARUDIN (aktivis Bandung Spirit):
Ajip Rosidi adalah sastrawan, maestro Sunda visioner yang bersahaja tapi tegas berkarakter.
DINDIN S. MAOLANI (Pengacara, pakar hukum):
Pa Ajip yang saya kenal dari tulisan-tulisannya adalah sosok yang memiliki wawasan yang sangat luas dan konsisten dengan pendapat-pendapatnya, serta santun dalam penyajiannya tapi tetap tidak kehilangan nilai otokritiknya. Penulis-penulis muda harus mau berguru sama Pa Ajip. Selamat ulang tahun ke-70, doa saya semoga panjang umur dan tetap produktif untuk menulis. Salam.
DINGDING CHOÉRUDIN (Ketua jurusan B. Sunda UPI, pangurus LBSS):
Ajip Rosidi téh bujangga tanpa ijazah tapi karya-karyana katut tarékahna ngariksa basa, sastra, katut budaya Sunda alahbatan sarjana. Buah pikiranana jadi rujukan unggal mahasiswa sarta parasarjana. Munasabah nalika mancén tugas di nagri Sakura anjeunna dilélér Profésor téh. Kinten-kinten kémut ku pingpinan paguron luhur di Bandung kanggo ngalélér gelar Doktor HC ka anjeunna ?
DUDI SANTOSA (Pamingpin Redaksi Majalah Sunda Midang):
Wilujeng tepang taun ka-70, Kang Ajip. Mugia panjang yuswa, salamina kénging barokah tur panangtayungan Alloh Swt. Karya-karya Akang mugi mangpaat kanggo balaréa.
ÉDI SASMITA (aktivis téater, Wargi Galuh Puseur):
Pribadi kalih kadariaan dina kabangsaan katut kabudayaan Kang Ajip kedah dimumuléé, ulah pareumeun obor. Kang Ajip mah manusa langka di Indonésia malah di dunya. Mugi panjang yuswa, séhat, tur barokah.
ÉNDANG CATURWATI, Prof.Dr, (dosén STSI Bandung):
Ajip Rosidi adalah seorang Sunda yang berpikir moderat, obyektif, dan konsisten pada apa yang ia lakukan. Dia adalah orang Sunda yang menjunjung tinggi kebudayaannya tapi juga menghargai budaya orang lain bahkan bangsa lain.
ÉRWAN JUHARA, Drs, M.Hum (pangarang, guru, pangurus PPSS)
Kang Ajip Rosidi téh salasahiji budayawan/sastrawan otodidak, picontoeun urang sadayana; jembar manah, seukeut pangarti, luhung élmu, pengkuh micinta tradisi. Wilujeng milangkala ka-70, Kang Ajip.
ÉUIS KOMARIAH (panembang)
Sim kuring ngiring bagja réhna Kang Ajip dugi ka yuswa 70 taun bari teu kendat medalkeun karya, utamina seratan-seratan nu munel. Wilujeng milang kala, mugi hurip bari tingtrim, waluya sapapaosna.
GENDING RASPUZI, SH (seniman penca)
Ajip Rosidi teh jawara budaya Sunda. Mugia ngajega di pakalangan budaya Nusantara.
GUGUN GUNARDI, Drs, M.Hum (Dosén Sastra Sunda Unpad):
Saé pisan Unpad miboga karep anu hadé ngahormat ka salasaurang tokoh budayawan otodidak kalawan tos seueur karya tulisna.
HADI AKS, Drs. (pangarang, guru SMPN Lembang);
Kang Ajip pohara pentingna pikeun sastra jeung kabudayaan Sunda. Pamikiranana, panyawadna, ketakna, jeung

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...