Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaDrama SundaKemis, 12 Juli 2012 02:06

Naskah Proklamasi (Babak I)

Ku Dhipa Galuh Purba

Naskah Proklamasi

 

 

BABAK I

 

Diawali dengan Tatalu (Menabuh gamelan  untuk memanggil para penonton). Kemudian muncul para ronggéng, yang menampilkan tarian rakyat.  Ki Panjak masuk aréna setelah tarian selesai. Lalu menyalakan oncor, sekaligus membuka pergelaran longsér.

 

Pa Guru masuk aréna dengan raut wajah yang kusut. Berjalan mondar-mandir, seperti yang tengah memikirkan suatu masalah yang sangat berat.

 

Hadirin

Kunaon Pa Guru? Mani siga anu nuju baringung kitu?

 

Pa Guru

Enya puguh euy. Kuring téh lamun jalma mah, keur jangar bin rieut bin baluweng bin parusing bin sagala rupa pokona mah.

 

Hadirin

Deudeuh teuing. Na nuju ngémutan naon atuh Pa Guru téh?

 

Pa Guru

Euweuh deui anu dipikiran ku kuring mah, Jang. Ukur barudak. Beuki dieu téh asa leuwih balangor baé. Hariwang kuring téh, cacakan karék jadi budak SD, geus sakitu mancangulna. Komo deui lamun geus sakola di tingkat nu leuwih luhur deui. Rék kumaha jadina atuh bangsa urang téh.

 

Hadirin

Na kumaha kitu Pa Guru? Naha barudak téh tos wani ngalawan ka guru ayeuna mah?

 

Pa Guru

Is, lain ngalawan deui ieuh! Baredang or barandelna ogé, geus ngaleuwihan batas kailaharan. Si Aték, poé mangkukna katohiyan keur lalajo orkés di Cigeuri. Padahal bébéjana mah apan gering ripuh. Tuluy Si Mélon anu geus ngadeukeutan kana anarkis mah. Poé kamari pisan Si Éta  wani-wani malédogan kaca kelas.

 

Hadirin

Pédah naon éta téh Pa Guru?

 

Pa Guru

Teu pira pasualanna mah. Pilakadar buukna diturundulan. Keuheul atuda, bebenyit sagedé kitu geus hayang ngukut buuk panjang. Pajarkeun téh ngarah loba nu naksir cenah.

 

Hadirin

Teras, aya kajantenan naon deui Pa Guru?

 

Pa Guru

Yeuh, anu aktual kénéh mah, sababaraha bulan kaliwat, sakabéh barudak nyerbu imahna murid anyar.

 

Hadirin

Ké, ké, na asa rada kamalinaan teuing. Naon cenah masalahna nepi ka kitu?

 

Pa Guru

Éta mah gara-gara ngaran bapana murid anyar téa: Édi Tansil.

 

Hadirin

Alhamdulillah. Atuh ari kitu mah barudak téh jadi pahlawan. Apan aparat ogé geus teu metu néangan sakadang Édi Tansil téh.

 

Pa Guru

Heueuh lamun Édi Tansil anu korupsi mah, kuring ogé milu bungah. Da ieu mah Mang Édi Tansil, bapana Si Usro. Pagawéan sapopoéna ogé, sok buburuh macul di lembur Cigorowék.

 

Hadirin

Ooh…Upami kitu mah leres atuh, tos parah pisan barudak téh, Pa Guru. Komo deui upami papagah guru tos henteu digugu sareng ditiru mah, hartosna guru téh tos ical komara-na.

 

Pa Guru

Bisa jadi kitu. Mangkaning euweuh nu dagangna komara mah, nya. Aya ogé popotongan kuring, Komara Blézinky.

 

Hadirin

Atuda Pa Guru-na seueur teuing ngicalan buku sareng foto-kopian. Janten wéh Guru téh disamikeun sareng nu dagang.

 

Pa Guru

Ké, ké, kélanan. Naha ieu téh ujug-ujug los kana ngajualan buku? Da kuring mah ngajualan buku téh sangkan barudak bisa dialajar deui di imahna. Jeungna deui, da kuring mah tara ngabatikeun ieuh.

 

Hadirin

Apan ti penerbit-na aya discont 35 persén?

 

Pa Guru

Geus gandéng atuh. Éta mah itung-itung ladang mangmanggulkeun ti kantor ka jero kelas. Atuda silaing mah nyawang guru téh ngan ti sisi négatifna baé. Cik atuh sakali-kali mah teuleuman téh sisi positifna, da kasejahteraan guru SD téh kurang diperhatikeun. Geus mangalam-alam kuring téh ngontrak jeung ngontrak, can kungsi kabiluyungan boga imah…

 

Hadirin

Tos, tos, Pa Guru, teu kénging ambek-ambekan kitu. Teu saé éta téh.

 

Pa Guru

Na teu meunang lamun guru ngambek? Ditincak-tincak teuing mah, sireum ogé bakal nyoco. Guru ogé da sarua sireum atuh, aéh sarua jelema...

 

 

Hadirin

Sumuhun, abdi ogé ngartos. Namung ieu mah uih deui kana perkara barudak bangor téa. Cik upami numutkeun pamendak Pa Guru, naon anu ngalantarankeun barudak ayeuna karitu peta téh?

 

Pa Guru

Loba. Loba pisan. Lobaaa… pokona mah. Mister Loba-loba, Mister Loba-loba…

 

Hadirin

Cobi atuh, salah sahiji alatan naon?

 

Pa Guru

Di nagara urang téh loba teuing kajadian huru-hara; perang, kerusuhan massal, démontrasi anu anarkis, jeung réa-réa deui. Réformasi ku réformasina, remen disalah hartikeun, kalah loba anu parebut korsi. Tah, perkara éta téh jelas mangaruhan pisan kana psikologis barudak. Mangkaning barudak mah apan sok satingali-tingalina, anu lain tingalieunana. Sok sadéngé-déngéna, anu lain déngékeuneunana. Jeung sok saambeu-ambeuna, anu lain ambeueunana. Piraku sugan ari kuring kudu nyalonkeun persidén mah, kuriak barudak moal kaurus atuh.

 

Hadirin

Paingan atuh ana kitu mah. Kahartos, kahartos.

 

Pa Guru

Taktagé kitu tah, bisi silaing hayang nyaho mah. Jaba ayeuna téh kuring keur nyanghareupan hiji murid anu super mahiwal. Keur odob kabina-bina téh, katambah ciriwisna moal aya dua. Bandel kabina-bina. Surup jeung ngaranna; Buruy Odob The Katotoloyoh. Geus lima taun, ngan hayoh baé ngendog.

 

Hadirin

Atuh bararau panginten?

 

Pa Guru

Lain ngendog kitu maksud kuring téh. Ieu mah ngendog téh disawang tina jihad konotasi. Hartina tara naék kelas.

 

Tiba-tiba muncul Mang Upan dengan tergesa-gesa.

 

Pa Guru

Aya naon, Mang Upan? Mani siga nu diudag hansip baé.

 

Mang Upan

Tiwas, Pa Guru, tiwas…!

 

Pa Guru

Tiwas nanahaon, ari Mang Upan? Saha anu tiwas téh? Sing pararuguh méré warta téh, kudu keuna unsur 5 W pleus 1 H-na. What?

 

Mang Upan

Tangkal cau

 

Pa Guru

Where?

 

Mang Upan

Nu palih kulon, Pa Guru.

 

Pa Guru

Who?

 

Mang Upan

Si Buruy

 

Pa Guru

Why?

 

Mang Upan

Diliangan.

 

Pa Guru

When?

 

Mang Upan

Bieu pisan, Pa Guru.

 

Pa Guru

How?

 

Mang Upan

Ah, teu wasa nyariosna, Pa Guru. Pokona mah 17 taun dot com.

 

Pa Guru

Lamun silaing kuliah di Jurnalistik, geus tangtu moal lulusna téh. Hayoh caritakeun sing bener!

 

Mang Upan

Sumuhun kieu, Pa Guru, Tangkal cau anu palih kulon barolong saageung-ageung kieu.

 

Pa Guru

Kutan? Enyaan ieu téh?

 

Mang Upan

Ih, sok teu percanten ari ka abdi téh. Leres pisan éta téh, Pa Guru. Malihan bieu mah kaperego pisan Si Buruy nuju ngaliangan tangkal cau anu badé dituar téa.

 

Pa Guru

Gusti Nu Agung. Nepi ka kituna. Naudzubillahimindalik. (Kepada Hadirin) Ari maranéh ngarti, nepi ka aya kajadian kitu téh?

 

Hadirin

Numawi rada teu ngartos ieu téh. Cik atuh écéskeun ku Pa Guru.

 

Pa Guru

Ah, pokona mah ieu kajadian téh dilantarankeun loba film atawa sinétron anu ngaéksploitasi séksual. Komo deui ayeuna mah aya istilah duét paéh atawa goyang jétpam téa geuning. Tah nu samodél kitu téh jelas-jelas bisa ngaruksak moralitas barudak, da puguh bisa dilalajoanan bébas na télévisi téa. Teu anéh lamun loba kajadian anu matak hareneg irung téh. Saperti; kasus Cigorowék Lautan Asmara, kasus késting sabun colék, jeung kasus-kasus séjénna. Loba kajadian anu bureuyeung méméh kawin, pemerkosaan, pelécéhan séksual, jeung sajabana.

 

Hadirin

Tapi naha éta téh leres, diakibatkeun ku munculna Si Goyang Jétpam?

 

Pa Guru

Bisa jadi, éta salah sahijina. Tapi kalintang teu adilna, lamun urang ngaduduh ukur ka hiji jalma. Komo deui nyebutkeun Si Manéhna henteu bermoral mah. Tong loba teuing  ngomong perkara moralitas lah, jeung kuring mah. Lamun rék madungdengkeun moralitas, sakabéh télévisi ogé geus kudu dibrédél tah…!

 

Hadirin

Apan Pa Guru, anu nyarios moralitas mah.

 

Pa Guru

Aéh heueuh nya. Jero teuing nyarita filsafat téh. Nepi ka mana bieu téh?

 

Hadirin

Sumuhun, tongtonan sarupi kitu téh, tos dugi ka mana dampakna ka barudak?

 

Pa Guru

Na ari silaing, kalah nanya deui. Apan sidik pisan; kasus ngaliangan tangkal cau téh, minangka salah sahiji réalitasna, you now?

 

Bu Guru muncul dengan gugup.

 

Bu Guru

Assalammu'alaikum Pa Guru, euh… aéh…

 

Pa Guru

Waalaikum salam, geulis, aéh Bu Guru. Kunaon mani siga anu grogi kitu? Biasa-biasa wéh atuh, teu kedah nyirikeun teuing.

 

Bu Guru

Dupi, dupi… Juragan Kepala nyondong?

 

Pa Guru

Apan Juragan Kepala mah nuju rapat di sareng Déwan Sekolah. Tapi bisi aya masalah mah, mending wakca baé ka kuring. Sabab Juragan Kepala geus ngalimpahkeun tugas-tugasna ka kuring.

 

Bu Guru

Kieu, Pa Guru. Abdi téh reuwas kabina-bina. Geuning barudak téh ayeuna mah tos kamalinaan. Piraku abdi nuju ngajar, kalah disaruitan sareng dicaletrakan. Keuheul abdi téh. Keuheul pisan. Ari abdi ngambek, kalah digeuhgeuykeun kieu: Ibu Alis kalau lagi marah téh, kalah nambihan geulis dan manis.

 

Pa Guru

Mémang enya da. Bu Alis mah rék kukumaha ogé, bakal tetep geulis. Cacak lamun kuring can boga Si Teueul mah…

 

Bu Guru

Geuning Pa Guru téh taya binana sareng barudak?!

 

Pa Guru

Aéh, aéh, aya ku poho. Hampura pisan, kalepasan bieu mah. Omat, ulah dianggap heureuy nya. Matakna Bu Alis téh kudu diajar ékting ngambek anu pikasieuneun. Sok geura, asup kuliah ka STSI Bandung, nyokot Jurusan Téater.

 

Bu Guru

Kumaha ari Pa Guru téh? Kalah ngalér-ngidul kitu. Ieu kumaha masalah barudak? Si Buruy mah bieu ogé tos wantun ngirim surat cinta sagala.

 

Pa Guru

Deuleu étah! Kabina-bina teuing éta bebenyit. (Kepada Mang Upan) Cik kadituh, jiwir Si Buruy téh ka dieu!

 

Mang Upan meninggalkan arena.

 

Pa Guru

Cing ningali surat ti Si Buruy téh.

 

Bu Guru

Mangga, ieu Pa Guru (Memberikan sepucuk surat)

 

Pa Guru membuka surat tersebut. Lalu membacanya dengan keras. Bersamaan itu pula, Juragan Kepala muncul dari belakang Pa Guru.

 

Pa Guru

(Membaca Surat) Bu Alis, di matamu aku menemukan pancaran kedamaian. Dalam sikapmu, aku menemukan telaga keteduhan. Akan kubangun istana cinta, walau harus bertiang derita dan beratap air mata. Oh, Bu Alis, sehitam jelaga jalan yang harus kutempuh, semerah api derita yang harus kujalani, namun seputih salju sayangku padamu. Oh..Bu Alis, seandainya…

 

Juragan Kepala

(Memotong sambil membentak) Meunggeus, meunggeus! Ieu téh rék ngajar murid, atawa rék bobogohan?

 

Pa Guru

Euh, Pa, aéh…Juragan

 

Juragan Kepala

Is no good  boga kalakuan siga kitu téh. Salaku guru, kuduna méré conto anu hadé ka sakabéh murid, lain kalah bobogohan di kantor. Euweuh kaéra pisan, sakitu budak barongkéakan téh.

 

Pa Guru

Sanés, Juragan, ieu mah…

 

Juragan Kepala

Étah-étah, loba pisan alesan nya. Pokona mah lamun rék bobogohan, aya aktu jeung tempatna anu leuwih merenah, lain di kantor guru.

 

Bu Guru

Namung, da ieu mah…

 

Juragan Kepala

Gandéng lah! Sugan téh artis wungkul anu sok beuki cilok téh. Geuning guru ogé kajadian cinta lokasi. (Kepada Bu Guru) Kalahka siah, kakara ogé poé mangkukna, nyebutkeun nyaah ka kuring téh.

 

Hadirin

Ooh…Juragan Kepala téh timburuan.

 

Juragan Kepala

Nya puguh atuh. Apan kuring téh geus paheut jangji, rék unggah ka balé nyungcung, geusan sapapait samamanis ngayonan ieu kahirupan. Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak, sabobot sapihanéan, téng manuk téng anak merak kukuncungan…

 

Mang Upan muncul, menggiringkan Si Buruy.

 

Juragan Kepala

Aéh, aéh, nanahaonan ieu budak dibawa kadieu? Apan keur dialajar lin?

 

Mang Upan

Har, apan abdi téh dipiwarang nyandak ieu murangkalih ku Pa Guru.

 

Pa Guru

Tah, leres éta téh Juragan. Margi kieu, anu bogoheun ka Bu Guru téh sanés sim kuring. Namung nya murangkalih ieu pisan. Mangga waé uningaan serat cinta-na ku Juragan.

 

Mang Upan

Sumuhun kitu, Juragan. Abdi mah badé permios deui baé, margi pameng ngantunkeun hanca padamelan.

 

Mang Upan meninggalkan arena. Sedangkan Juraga Kepala membaca surat Si Buruy dengan serius. Tampak Juragan Kepala sangat kaget.

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...