Bagikeun ka Lapak Facebook

PadaringanCahya SinanglingRebo, 11 Juli 2012 23:48

Misi Atikan Ala Nabi

Ku Asep Salahudin

 

Sakumaha nu geus kauninga, salah sahiji misi kanabian teh nyaeta ngadidik jeung ngatik masarakat dina raraga nyiapkeun sumber daya manusa nu mibanda kaparigelan, boh anu aya pancakakina jeung akal pikiran boh nu aya patalina jeung emosi. Lengkah sareng tarekah nu dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad SAW tangtos kalintang saena dijantenkeun tuludan ku urang sadaya.

Tarekah utama Nabi Muhammad SAW nalika ngawujudkeun umat Islam anu onjoy teh nyaeta ku cara ngawangun atikan anu weweg. Ku sabab eta pisan, sakumaha katitenan dina buku-buku sejarah, kawijakan anu dikaluarkeun ku Nabi SAW utamana diancokeun pikeun ngaronjatkeun ajen dunya atikan.

Kumaha carana? Nya di antarana nempatkeun masjid lain saukur dipake tempat solat, tapi oge dipake ngatik masarakat ngeunaan bag-bagan jampe paeh kaaheratan jeung kadunyaan. Ku Kanjeng Nabi SAW, masjid dijadikeun puseur sagala kagiatan umat: ritual, sosial, ekonomi, jeung budaya.

Malah ceuk beja mah, samemeh prak perang nanjeurkeun bebeneran teh, strategina mah dibadamikeun heula di masjid. Urang oge uninga, salah sahiji opsi dibebaskeunana tawanan perang kafir Qurais nyaeta lamun maranehna teu boga duit keur nebus (duit ieu teu sapeser-peser acan asup kana pesak Nabi, sadayana estuning diangge bajoang jeung dakwah Islam), nya maranehna kudu sanggup ngajar ka barudak muslim anu can barisaeun maca jeung nulis.

Perhatosan Nabi SAW anu kacida ageungna kana pasualan atikan ieu ku urang oge katoong tina sawatara dawuhanana. Di antarana wae, "Thalabul ilmi faridotun 'ala kulli muslimin wa muslimat"  (Neangan elmu teh wajib pikeun satiap muslim jeung muslimat), "Uthlubul ilma wa lao bish shin" (Paluruh elmu sok sanajan ayana di nagri Cina),  "Uthlubul ilma minal mahdi ilal lahdi" (Teangan elmu ti mimiti brol lahir nepi ka liang kubur), "Innamal ulama warasatul anbiya" (Anu baroga elmu, eta teh ahli waris para Nabi). Dina hadis sejen, Nabi SAW nandeskeun, "Dina poe kiamat bakal ditimbang mangsi ulama jeung getih syuhada, kabuktian mangsi ulama leuwih beurat tinimbang getih syuhada"

Lamun urang nitenan ayat-ayat Al-Qur'an, ku penting-pentingna atikan, apan kecap "elmu" jeung rundayanana teh leuwih ti 780. Malah ayat anu munggaran turun ka Nabi oge apanan nyabit-nyabit pentingna maca, pulpen, jeung jejer ngeunaan aspek biologis manusa sakumaha dina surat Al-Alaq ayat 1-5.

Dina surat al-Baqarah ayat 31-32 dieceskeun, salah sahiji kamulyaan Adam (manusa) anu ngabalukarkeun para malaikat sujud taya lian lantaran paktor elmu: "Jeung Mantenna ngawulangkeun sakabeh ngaran ka Adam, terus hal ieu teh ku Mantenna dipopoyankeun ka para malaikat, dawuh-Na: 'Coba terangkeun ka Kami ngaran sakabeh mahluk ieu lamun enya-enya maraneh bener.'  Ceuk para malaikat: 'Nun Gusti Nu Maha Suci, abdi sadaya rumaos tuna elmu kajaba nu parantos diwurukkeun ku Gusti ka abdi sadaya. Sayaktosna Gusti teh Nu Maha Uninga tur Maha Wijaksana.'"

 

Tuladan ti Nabi

Dina hal ieu pisan Nabi nembrakkeun hiji tuladan anu kacida mibanda ambahan pikahareupeun hubunganana jeung atikan (elmu). Saolah-olah Nabi ngabewarakeun rehna naon wae potensi anu aya di wewengkon umat Islam --sok sanajan eta potensi teh dipimilik ku jalma kapir-- bisa digunakeun pikeun ngaronjatkeun sumber daya manusa sangkan umat Islam  miboga pangaweruh anu jembar, pandangan anu lega jeung visioner (visoner lain wungkul pinter ngarancang pikahareupeun samet di dunya tapi oge nembus nyawang-ngarancang pitempateun ka alam supagi anu bakal kasorang  nalika urang mulang)

Potret nagara Madinah mangrupa buah tina proses panjang atikan anu dipelak ku Kanjeng Nabi SAW. Hiji potret masarakat, nu ceuk sosiolog kahot Robert N. Bellah tea mah, nu kacida pisan moderen dina mangsa harita. Potret masarakat plural di mana antara jalma hiji jeung anu lianna sadar kana hak jeung kawajibanana, silih mulyakeun (lain silih ngakalakeun), sagala pasualan anu pakuat-pakait jeung balarea diputuskeun ngaliwatan musawarah, kaadilan bisa dirasakeun ku sakumna masarakat bari henteu pilih bulu, sikep jembar hate, toleran jadi watek sosial, kakuatan logika leuwih diutamakeun tinimbang logika kakuatan. Kabehanana eta teh mangrupa eunteung masarakat terdidik. Pantulan nagara anu otak pangeusina pinuh ku elmu pangaweruh.

Etos tarbiyah saperti kitu dina mangsa-mangsa saterusna, pangpangna dina abad  pertengahan, geus jadi roh umat Islam pikeun terus ngembangkeun atikan, ngagiatkeun panaluntikan,  ngaramekeun gawe nerjemahkeun, ngintensipkeun kontak budaya jeung bangsa deungeun. Kaom dermawan jeung para pangagung pulitik Islam paheula-heula ngaluarkeun jeung ngawakapkeun taneuhna pikeun digunakeun kagiatan atikan. Sajarah geus nyatet lembaga-lembaga atikan anu kakoncara ka janapria jeung teu diragukeun deui dedikasi kaelmuanana jaman harita saperti Dar al-'Ilmi (akademi sain), Baitul Hikmah (pabukon panggedena jeung pangkumplitna sakolong langit, ngoleksi ratusan rewu judul buku samemeh antukna diduruk tentara primitip ti Mongol), Universitas Nidzamiyah jeung Jami'ah-jam'iah (paguron-paguron) lainna. Tempat-tempat bieu geus ngalahirkeun  ilmuwan-ilmuwan tingkat dunya dina disiplin ilmu anu warna-warni seperti Ibn Sina (kadokteran), Al-Khawarizm (matematika), Ibn Rusyd (pilsapat) Al-Ghajali (teologi), Ibn Khaldun (sosiologi), imam Syafii (pikih), Bukhori (hadis), Al-Qurtubi (tapsir), Ibn Arabi (tasawuf), Az-Zamakhsyari (bahasa), jeung rea-rea deui.

Modal pendidikan eta pisan anu geus nempatkeun dunya Islam harita  pada ngajenan. Dipikagimir. Dipikaserab. Dijadikeun kiblat peradaban, tujuan ngelmu ti satiap madhab papat nalika bangsa luar harita masih keneh disimbutan mega tahayyul, hurapat, jeung kabodoan.  Sakumaha dicatet tareh nalika elmu-elmu akliah (sain) ngarambah Eropah satuluyna nya ku urang Eropa pisan elmu eta diulik anu antukna maranehna meunang pencerahan (aufklarung) anu akhirna mah jadi bibit-buit lahirna renaisans jeung revolusi industri.

 

Tujuan Ngelmu

Mun ku urang dilenyepan sabda Nabi SAW jeung dawuh-dawuh Gusti tetela elmu jeung ngelmu dina ajaran Islam mibanda tujuan anu luhur. Sakumaha dicatet Mahdi Ghulsyani dina The Holy Quran and the Sciences of Nature. Copelna aya  opat tujuan: kahiji, elmu jadi wasilah pikeun ngadeukeutkeun diri (taqarrub) ka Alloh sakumaha disaurkeun ku Nabi SAW, "Saestuna Alloh diturut jeung disembah kudu dumasar kana elmu. Nya kitu deui kamajuan dunya jeung aherat eta oge tatapakan elmu, sakumaha kajahatan dunya jeug aherat alatan bodo.", "Singsaha wae anu tambah elmuna, tapi hidayahna henteu nambahan, mangka manehna beuki jauh ti Mantenna", "Singsaha wae anu neangan elmu teu dibarengan ku niat karana Alloh jeung micangcam salian Alloh, mangka pek geura siap-siap kana naraka."

Satiap elmu tapi teu jadi pangjajap kana taqarrub ilalloh sarua jeung tumpukan buku digandong dina tonggong sato, "Paumpamaan jalma-jalma anu ditaekeun ka dirina Taurat, saterusna manehna henteu ngangkat, badis sato anu mamawa kitab kandel kaditu kadieu...." (QS. Al-Jumah: 5) Atawa dina basa panyajak Sa'di mah, "Hirup teh sirna kajaba nalika nyebut Asma-Na / teu aya basa anu sieup kajaba (naluntik) rusiah-rusiah cinta / Sa'di! Seuseuh hate anjeun tina sagala / kajaba Anjeunna / elmu anu teu ngajajapkeun ka Mantena sawangun jeung bodo.

Kadua, elmu bakal efektip enggoning ngabantu ngembangkeun masarakat Islam jeung ngarealisasikeun tujuan-tujuana. Dina hiji hadis Nabi nyarios, "Singsaha wae anu keuna ku pati nalika keur diajar keur ngahirupkeun Islam, mangka di surga manehna sadarajat di handapan Nabi."

Katilu, pikeun nungtun jalma lian sakumaha diisaratkeun nabi, "Alloh bakal mikaasih generasi Kuring. Anjeuna ditaros, 'Saha generasi eta teh?' Walerna, 'Maranehna anu ngahirupkeun sunnah-sunnah kuring jeung ngajarkeun ka hamba-hamba Alloh."

Kaopat, keur mecahkeun pasualan-pasualan masarakat, mere jalan kaluar tina problem anu pajurawet sakumaha ditandeskeun ku nabi, "Satiap manusa eta teh kulawarga Alloh, jeung manusa anu pangdipikacinta teh nyaeta anu pangmangpaatna ka kulawarga-Na"

 

Pakta kiwari

Pakta sajarah ngeunaan paelmuan jaman baheula boh mangsa nabi atawa abad pertengahan lamun seug dibandingkeun jeung kaayaan  umat Islam kiwari matak ngahelas. Rek teu ngahelas kumaha, sakumaha kasaksian ku urang tong jauh-jauh, di lemah cai sorangan anu ceuk batur mah populasi umat Islam panglobana sadunya, lembaga-lemabaga atikanana remen diurus sahayuna. Tradisi observasi, panaluntikan, resep maca buku, pahade-hade nulis kitab, pabalap-balap ngarang buku, estuning geus leungit ti dunya urang.

Mun seug aya anu disebut panaluntikan jigana mah kalolobaanana henteu nyumponan standar ilmiah. Di tilik tina jihat sejen atuh   kurikulum anu dipake karereaanana mah orientasina teh lain ka hareup tapi mundur ka tukang. Satuhu nalar elmu-elmu hebeul bari saeutik oge teu dibarengan sikep kritis analitis, leuheung lamun elmu eta teh relevan jeung kahirupan sapopoe malah ieu mah rereana tojaiyah jeung problem anu disangharepan ku urang.

Dina babasan Arkoun mah cenah umat Islam teh kiwari keur katimpah musibah gede nyaeta: taqdisul afkaril islamy: Mupusti pamikiran-pamikiran Islam. Nganggap produk jaman baheula teh suci sarta matak kawalat lamun digugat. Islam kiwari leuwih nonjol warna   ideologisna tinimang  epistimologisna. Antukna teu aneh lamun ayeuna umat Islam henteu maju-maju. 

Pamunngkas, dina hiji ayat, Alloh nandeskeunyen umat Islam teh umat anu panghadena. Sakumaha ka maphum ciciren eta ngan ukur bisa dihontal, taya lian ku elmu jeung sistim atikan anu hade. Lamun teu di ngabebenah deui, dina sagala hal, pangpangna anu aya pakuat-pakaitna jeung dunya atikan mangka salilana gelar khair ummah saukur milik Nabi SAW jeung masarakat kamari (salaf),  ari urang ngan ukur bisa ngalamun, sakali-kali nyawang pinuh panineungan ka alam katukang. Bati kumecrak ningal kajayaan jaman baheula.

Hal ieu jelas mangrupa tangtangan rongkah umat Islam anu kudu dibeberes ku sakumna umat. Anu inti-intina mah tanpa komitmen anu ngagedur pikeun nanjeurkeun elmu, mekarkeun atikan maka salilana urang bakal tinggaleun, salilana jadi objek (maf'ul) lain subjek (fail) anu nangtukeun lajuning sajarah.

Cindekna mah kebengharan jeung kamajuan elmu-atikan jaman katukang ku urang-urang jadikeun obor pikeun nyaangan lampah kaharep, ceuk  Tocqueville te mah (1805-1859). "Mun jaman baheula gagal nyaangan jaman kiwari, mangka tong ngarepkeun jaman supagi bakal leuwih ngebrak! Wallahu'alam.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...