Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaDrama SundaRebo, 11 Juli 2012 22:33

Duriat Bejad (Babak I)

Ku Dhipa Galuh Purba

 

 

 

 

 

DURIAT BEJAD

 

 

BABAK I

 

Dimimitian ku Tatalu (nabeuh gamelan  pikeun ngiberan tur ngabéwarakeun yén pintonan baris dimimitian). Saterusna muncul ronggéng, anu mintonkeun tarian rayat.  Ki Panjak asup ka satengahing aréna sabada tarian réngsé. Satuluyna nyeungeut oncor, sakaligus muka pagelaran longsér.

Sanggeus kitu, tokoh Kuwu Éon asup ka satengahing aréna bari gulinggasahan tur dibarung paroman nu ngandung kabingung. Tuluy Kuwu Éon nyalukan usung-ésangna.

 

Kuwu Éon

Sarmuuuud…! Sarkowiii…! Ukrooo…!

 

Teu lila, tingtorojol tilu urang usung-ésang Kuwu Éon, nyaéta Béh Sarmud, Sarkowi jeung Ukro.

 

Kuwu Éon

Apal pangna maranéh digeroan ka dieu?

 

Béh Sarmud

Numawi, teu acan, juragan.

 

Kuwu Éon

Kieu sabenerna mah euy…Déwék téh keur aya karerepet.

 

Béh Sarmud

Karerepet kumaha maksadna, juragan. Saéna mah ulah seueur teuing émutan Entong keueung pédah seueur inohong anu didémo. Apan aya jisim abdi ieuh.

 

Ukro

Sumuhun, juragan. Bilih aya anu macem-macem mah, pasrahkeun baé ka pribados. Keun engke ku pribados dibérésan sagala rupina. Perkawis anu kararitu mah pribados ahlina pisan.

 

Sarkowi

Atuh bilih juragan hoyong ngayakeun démo tandingan kanggo dukungan, mangga ku pun uing badé dipesenkeun.

 

Ukro

Heueuh da hakaneun.

 

Sarkowi

Leres kétah juragan, réréncangan pun uing pisan anu gaduh PT Heuras genggerong téh apanan. Bilih peryogi anu démo mah kantun dipesenkeun. Jaba pangaosna bersaéng . Ditambih pleus bonus 'jojorowokan…'

 

Kuwu Éon

Meunggeus gandéng! Déwék mah lain keur mikiran anu kararitu patut. Déwék mah keur boga kahayang…

 

Béh Sarmud

Gaduh kahoyong naon, juragan? Bilih hoyong lebet kana koran sareng hoyong janten jalmi pangpopulérna, réréncangan jisim abdi ogé parawan wungkul.

 

Ukro

Wartawan meureun.

Béh Sarmud

Enya éta maksud téh, ngan kacalétot létah.

 

Kuwu Éon

Lain Sarmud. Laiiin! Déngékeun heula matak ogé, tong sagawayah kitu ari ngomong téh, bisi disiksik dikunyit-kunyit, bisi dicacag diwalang-walang.

 

Ukro

Sumuhun, mangga atuh geura carioskeun, Juragan.

 

Kuwu Éon

Puguh rada éra jeung asa-asa ieu téh.

 

Ukro

Is, teu kedah isin-isin, Juragan. Mending balaka baé, bilih janten rorombéheun.

 

Kuwu Éon

Heueuh, kieu euy; Déwék téh geus aya kana sabulanna teu daék saré tibra, dahar teu ngunah, samar rasa, samar cabak. Kieu salah, kitu salah. Kieu lain, kitu lain.

 

Béh Sarmud

Ari anu janten margina, naon éta téh  juragan?

 

Kuwu Éon

Ulah waka digosipkeun, deuleu. (Gaya Rahwana dina Carita Ramayana) Déwék  téh sabenerna keur kapéngpéongan ku hiji mojang lenjang, anu hérang, anu méncrang,  anu buukna panjang. Omat lain tukang gaang atawa tukang kacang, tapi ieu mah Si sayang, Si Sayang, Sayang Si, anu kabayang unggal mangsa datangna beurang. Kaimpi-impi unggal mangsa wanci janari. Kitu kaayaanana.

 

Sarkowi

Tah nu kieu, anu disebut murwakanti téh.

 

Kuwu Éon

Lain Sarkowi. Lain hayang ka Si Narti.

 

Béh Sarmud

Pangapunten, juragan. Ayeuna mah teu kedah disidem dina lebeting manah. Langkung saé mending béjér béaskeun baé ka jisim abdi. Saha bumina, sareng di mana namina. Ayeuna kénéh ku jisim abdi baris dipanglamarkeun. Kaleresan aya kénéh uang kas Désa, kanggo mas kawinnana mah.

 

Ukro

Leres juragan, geura sebatkeun baé, saha sih jenenganana?

 

Kuwu Éon

Déwék téh rada peundeul, euy.

 

Béh Sarmud

Iih, juragan mah. Teu kedah isin-isin, Juragan. Moal aya anu ngadangueun ieuh.

 

Kuwu Éon

(Ka Sarmud) Moal dibéja-béja?

 

 

Béh Sarmud

Insya Alloh moal, Juragan.

 

Kuwu Éon

(Ka Sarkowi) Sumpah?

 

Sarkowi

Suér déh.

 

Kuwu Éon

Duh…Sarmud, Déwék téh katarik ati, kapentang asmara, kabongroy ku wanoja Ciméndong

 

Ukro

Kélanan, Juragan. Ari ka pribados, moal naros?

 

Kuwu Éon

Sori kaliwat. Moal diiburkeun siah?

 

Ukro

Sing percanten, Juragan.

 

Kuwu Éon

Duh…Ukro, Déwék téh katarik ati, kapentang asmara kabongroy ku wanoja Ciméndong. Néng Susi, Kembang Ciméndong. Néng Susi, Sarmud! Néng Susi, Sarkowi! Néng Susi, Ukro!

 

Béh Sarmud

Néng Susi? (Logat kahiji)

 

Ukro

Néng Susi? (Logat kadua)

 

Sarkowi

Néng Susi? (Logat katilu)

 

Kuwu Éon

Meunggeus gandéng ulah diomongkeun baé, jurig! Bisi aya cakcak bodas atawa cakcak beureum, atawa cakcak hideung, atawa cakcak konéng, atawa cakcak  biru, atawa cakcak  héjo, atawa cakcak gandola… (nyanyi) pelangi-pelangi alangkah indah mu, merah kuning hijau di langit yang biru…

 

Béh Sarmud

Gan… nyebat, Gan! Istighfar, Gan…

 

Kuwu Éon

Mémangna déwék téh gélo?! Déwék mah hayang nyanyi wé… apan anu keur kabungbulengan mah sok hayangna téh hahariringan…

 

Ukro

Sumuhun Juragan téh ktaji ku Néng Susi?

 

Kuwu Éon

Heueuh! Néng Susi, torék! Kalah hayoy baé nanya silaing mah!

 

Sarkowi

Punten juragan, Apan Néng Susi mah parantos kagungan carogé?

 

Ukro

Leres pisan éta téh juragan. Néng Susi mah atos nikah ka jang Isud. Nembé pisan dirapalannana ogé, sasih rayagung kamari. Tah Si Sarkowi anu ngaléngséranna ogé. Pribados janten juru poto…

 

Sarkowi

Wah, pokona mah nurub cupu pisan Néng Susi sareng Jang Isud téh. Néng Susi geulis kawanti-wanti. Atuh Jang Isud ogé Kasép kawanti-wanti….

 

Ukro

Kasép ngalémpéréng konéng, kituh! Belegug pisan.

 

Sarkowi

Tuh  nya, Si Éta mah teu kaur salah saeutik, sok langsung nyégag baé. Cik atuh, pilakadar sakitu mah, da moal matak salésma ieuh. Paingan barudak ngora ayeuna arembungeun nyarita maké basa Sunda. Da kitu geuning, teu kaopan pisan. Teu kaur salah saeutik, langsung diségag. Matak… mending maké basa Inggris pun uing mah…

 

Kuwu Éon

Meunggeus gandéng! Da ieu mah lain keur Kongrés Basa Sunda. Keun anu kararitu mah urusan para ahli basa Sunda. Nu penting, mémang barudak ayeuna téh arembungeun maké basa Sunda, lantaran sieuneun salah ngalarapkeun undak-usuk basa.

 

Ukro

Leres éta téh, Juragan. Undak-usuk basa téh mending urang berantas baé.

 

Kuwu Éon

Enya bener. Sok atuh, asupkeun kana agénda gawé taun ieu. Ngahapus undak-usuk basa Sunda. Rapat ditutup!

 

Sarkowi

Janten, ayeuna tiasa bubar?

 

Kuwu Éon

Nya enya atuh. Rék nanahaon deui!

 

Tiluanana ninggalkeun Kuwu Éon. Tapi kakara ogé sababaraha léngkah, Kuwu Éon ngageroan deui.

 

Kuwu Éon

Sarmuuud!

 

Béh Sarmud

Kulan.

 

Kuwu Éon

Sarkowi…!

 

Sarkowi

Euy.

 

 

Kuwu Éon

Sukro…!

 

Ukro

Kah.

 

Kuwu Éon

Ari silaing téh rék ka marana? Apan ieu téh keur rapat ngeunaan Néng Susi, nyaho!

 

Ukro

Astaga naga, aya ku hilap-hilap teuing, Juragan.

 

Kuwu Éon

Hayoh kadarieu deui!

 

Tiluanana nyalampeurkeun deui Kuwu Éon

 

Béh Sarmud

Mending anu sanesna deui wé, Juragan. Apan di lembur urang téh seueur kénéh istri anu gareulis, mojang lalenjang, parawan anu darénok. Aya Néng Ida, aya Néng Lia, aya Néng Wiwin, aya Néng Wida, aya Néng Anita, atanapi bilih juragan hoyong gampil nganjuk roko mah apan aya Néng Rani. Apan sepuhna Néng Rani téh muka toko…

 

Kuwu Éon

Gandéng Sarmud! Ulah Enéng-enéngan baé, bisi dibalédog ku kenténg atawa ku loncéng nepi ka gépéng. Déwék mah teu hayang Néng-Néng  anu séjén. Sakali Néng Susi, tetep Néng Susi. Teu paduli Néng Susi  geus kawin ka Si Isud. Moal matak jadi halangan pikeun Déwék mah. Lamun perelu, rék dikawin jeung Si Isud-na sakalian. Sakali Néng Susi  tetep Néng Susi! Hidup Néng Susi!

 

Sarkowi

Namung, raraosan mah asa gareulis kénéh euh…

 

Kuwu Éon

Sarkowi, bisi manéh hayang apal, cinta mah teu bisa diukur ku geulisna atawa ménorna hiji awéwé. Cinta mah datangna tina  jeroning ati anu pangjerona, dipupuk oleh suatu benih kasih abadi yang teramat nian. Jeungna deui, bisi manéh hayang apal, di lembur ieu mah sakabéh awéwé ogé geus kaasaan ku Déwék. Tinggal Néng Susi  wungkul anu acan kaasaan téh.

 

Ukro

Sungguh, juragan?

 

Kuwu Éon

Naha maké jeung cangcaya sagala rupa ka Déwék. Bisi manéh hayang ngabuktikeun mah, jug kaluar, tuluy noél awéwé anu ngaliwat. Déwék mah warawuh kénéh kana bau késangna  ogé.

 

Ukro

Cikan. (Lumpat keluar arena sakeudeung, tuluy asup deui) Ari ieu bau késang saha?

 

Kuwu Éon

Ieu mah bau késang Nyi Iroh!

 

 

Ukro

Bener geuningan euy.

 

Béh Sarmud jeung Sarkowi ogé lumpat ka luar arena, tuluy daratang deui. Anu pangheulana nyampeurkeun nyaéta Sarkowi. Leungeunna dibungkus ku palastik. Tuluy palastikna dibuka di hareupeun Kuwu Éon.

 

Sarkowi

Ari ieu, bau késang saha?

 

Kuwu Éon

Tah ieu mah, bau késang Nyi Anah.

 

Sarkowi

(ngagerendeng) Heueuh bener, nyahoan geuningan.

 

Satuluyna  Béh Sarmud nyampeurkeun, bari ngasongkeun leungeunna.

 

Béh Sarmud

Dupi ieu ?

 

Kuwu Éon

Ké..ké..ké, ieu mah asa rada poho deui ngaranana. Tapi sing wani kabéntar gelapDéwék geus kungsi saré bareng jeung Si Ieu ogé. Sigana mah geus lila teuing kajadianana. Aduh, aya ku poho-poho teuing ngarana téh. Noél saha sih manéh téh?

 

Béh Sarmud

Noél munding, juragan.

 

Kuwu Éon

Jurig siah! Paingan asa teu kungsi saré bareng.

 

Ukro

Salajengna kumaha, juragan?

 

Kuwu Éon

Geus ulah loba teuing tatanya. Ayeuna kénéh geura indit ka Ciméndong. Bawa Néng Susi  ayeuna kénéh dina kaayaan hirup.

 

Béh Sarmud

Namung, kumaha carana nya?

 

Ukro

Pasrahkeun baé ka pribados anu kitu mah, juragan. Kaleresan pribados kagungan élmu pélét aliran konséntrasi tingkat tinggi. Saumna ogé duapuluh taun, matigeni sapuluh taun, teras wé mutih sadinten satengah.

 

Sarkowi

Ari umur Ilaing, ayeuna sabaraha taun?

 

Ukro

Rumaja kénéh pribados mah, nembé duapuluh dua taun.

 

Sarkowi

Tuh pan Si Éta mah burahol. Upami Pun uing mah leres, Juragan.

 

Kuwu Éon

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...