Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaDrama SundaRebo, 11 Juli 2012 21:12

Séksa (Naskah FDBS Pelajar 2011)

Ku Dhipa Galuh PurbaDhipa Galuh Purba

ADEGAN V

 

WANCI BEURANG. DI WARUNG MANG UJAY AYA GURU ÉRWAN, IMRON, JEUNG MALIK KEUR NGOPI.

 

AJAG KALUAR TI JERO IMAH, MAKÉ PAKÉAN RAPIH. KAKARA SABABARA LÉNGKAH, TOROJOL SUHADI ANU PAKALÉNG-KALÉNG JEUNG RANI.

 

SUHADI

(KA RANI) Tuh, itu anak akang nu ngan hiji-hijina téh... (KA AJAG) Ieu indung manéh nu anyar. Sok geura munjungan ka indung téh!

AJAG MUNJUNGAN KA RANI

 

RANI

Euleuh-euleuh mani kasép, ngala bapana ieu mah... saha ngaranana?

 

AJAG

Ajag...

 

RANI

Ajang?

 

AJAG

Ajag...

 

RANI

Aéh-aéh, Ajag? Kabina-bina Si Akang mah méré ngaran téh. Ngaran téh du’a, akang. Ulah sagawayah kitu. Ganti engké mah nya, Kang... Ganti ku Satria, Dépan, Ruli, atawa naon wé nu kerén...

 

SUHADI

Enya, gampang. Urusan ngaran-ngaran waé mani riweuh.... Ulah nu hararésé nyieun ngaran mah, ngarah gampil ngapalkeunana. Engké, lamun urang boga anak, rék dingaranan: Ajig. Cukup dua wé boga anak mah, Ajag jeung Ajig. Geus hayu geura asup, era ku batur!

 

RANI

His, naha bet éra sagala, da urang mah pasangan sah ieuh, akang. Surat kawin apan boga, sanajan nyieunna ladang némbak ogé. (KA NU KEUR NGAROPI DI WARUNG) Akang-akang sadaya, nepangkeun abdi Néng Rani Juliana... kawitna mah abdi istri kadua Kang Suhadi. Nanging, ti kawit dinten ieu, abdi tos resmi jadi istri tunggal Kang Suhadi.... Leres teu, Kang?

 

SUHADI

(BARI NGENYANG LEUNGEUN RANI) Enya, meunggeus... hayu asup...

 

RANI

Ih, akang, teu kénging jorse ih... upami badé lebet ka rorompok téh, sendalna kedah dibuka. Engké mah didieu téh kedah aya kékéséd. Teras, kedah aya rak kanggo nyimpen sapatu.

 

SUHADI

Enya, gampang... céréwéd pisan nya.

 

SUHADI JEUNG RANI ASUP KA JERO IMAH.

 

O.S. RANI

Ih akang mani panas kieu di lebet téh. Upami AC-na dimana, Kang? Hareudang ah... wios acuk abdi dibuka?

 

AJAG MURU KA WARUNG MANG UJAY, TULUY NGAJAK SASALAMAN KA GURU ÉRWAN, SARTA TULUY DIUK.

 

MALIK

Jag, mani geulis indung téré nu ayeuna mah. Engké pangméntakeun Facebookna nya, uing hayang kenalan...

 

GURU ÉRWAN

His... ulah, kasép...! Bisi salakina ngamuk.

 

MALIK

Mung hoyong kenalan wungkul, Pa Guru. Apan sareng tatanggi mah kedah wanoh...

 

GURU ÉRWAN

Oh... ari sugan téh rék ngajak teu uni. Ari wawanohan mah nya hadé atuh, da kudu akur jeung tatangga mah... (KA AJAG) Jadi, kumaha hidep téh enyaan rék eureun sakola?

 

AJAG

Sumuhun rupina mah, Pa. Margi, pun bapa miwarang lirén waé.

 

GURU ÉRWAN

Duh... padahal mah lebar pisan. Da mun seug bapa jalma beunghar mah, hidep téh rék dibiayaan ku bapa. Sabab dina jaman ayeuna, keretas sacewir ladang sakola téh masih kénéh diperelukeun. Najan boga kaahlian rupa-rupa ogé, ari teu boga ijasah mah sasarina sok hésé néangan gawé.

 

AJAG

Badé kumaha deui, Pa Guru... abdi mah teu wantun baha ka pun bapa.

 

GURU ÉRWAN

Enya, mémang ari ka kolot mah teu meunang ngalawan. Tapi hadéna mah dipikirkeun deui sing asak. Lantaran ieu mah patalina jeung masa depan hidep. Mun bisa mah kumaha baé carana, hidep kudu nuluykeun sakola. Kajeun sakola bari digawé, naha dagang koran atawa naon wé nu halal...

 

AJAG

Sumuhun, Pa... abdi ogé da saleresna mah hoyong pisan sakola. Nanging teu acan kaémutan kanggo ngawaragadanna.

 

GURU ÉRWAN

Enya, sok, ku bapa didungakeun. Lamun hidep keyeng tangtu bakal pareng. Éh... ari ayeuna rék kamana? Geuning mani saged kieu? Rék néangan gawé?

 

AJAG

Sumuhun, Pa Guru... emmhh... badé ngiringan késting sinétron...

 

GURU ÉRWAN

Oh, kitu nya? Hadé atuh... Sok, sugan wé hidep kapaké jadi artis. Omat mun ngabutuhkeun peran guru, béjaan bapa nya. Bapa ogé da kungsi milu latihan téater basa jaman keur kuliah téh, malah kungsi milu maén sababaraha kali.

AJAG

Mangga, Pa...

 

GURU ÉRWAN

Bapa mah ieu téh rék tuluy mulang waé. Sok, hidep bisi rék dahar heula (MIKEUN DUIT KA MANG UJAY) pulangna mah paké mayar Jang Ajag wé.

 

AJAG

Teu kedah ngarépotkeun, Pa...

 

GURU ÉRWAN

Keun baé, da bapa anyar gajihan. Kadé, bisi aya lowongan peran guru téa, béjaan bapa nya...

 

AJAG

Mangga, Pa...

 

GURU ÉRWAN NINGGALKEUN ÉTA PATEMPATAN.

 

MANG UJAY

Rék nyieun naon, Jang?

 

AJAG

Emih rebus wé, Mang, ulah maké endog.

 

MALIK

Enggeus maké endog waé! Yeuh, ditambahan kurangna mah ku déwék...

 

MALIK CENGKAT TINA DIUKNA, TULUY MÉRÉ DUIT KA MANG UJAY. IMRON OGÉ CENGKAT. SARTA NGASONGKEUN DUIT KA MANG UJAY.

 

MALIK

Tapi tong poho... facebook indung manéh téa nya. Mun bogaeun, sakalian jeung YM-na...

 

AJAG

InsyaAllah....

 

MALIK

Lain insyaAllah, kudu!

 

AJAG

Muhun, mangga...

 

MALIK NINGGALKEUN ÉTA PATEMPATAN, PATUTUR-TUTUR JEUNG IMRON. MANG UJAY KAPRAK-KEPREK NYIEUN MIE REBUS.

 

SÉKSA NGETEYEP DATANG TI GIGIREUN WARUNG, MAKÉ SARAGAM SMA. NGINTIP AJAG JEUNG MANG UJAY.

MANG UJAY

Naon judul sinétronna, Jang?

 

AJAG

Mun teu salah mah... Jaka Tingting

 

MANG UJAY

Hanjakal emang mah teu boga tivi, jadi moal bisa ngalalajoanan ujang.

 

AJAG

Lah, boa kapaké, boa henteu, Mang. Kakara ogé rék késting. Apan sainganna ogé riab, Mang.

 

MANG UJAY

Oh, ari sugan téh langsung maén. Pédah wé mangkukna ogé di pasar aya nu keur késting. Emang ogé lalajo sakeudeung. Kitu geuningan nya késting téh, mani loba pagawéna jeung mindeng balikan deui-balikan deui. Keudeung-keudeung kat! Keudeung-keudeung...

 

SÉKSA

Éksen...!!! Kat! Kat! Kat!

 

MANG UJAY

Astaghfirullah... aduh Si Enéng mani ngareureuwas... Tingali itu cai dugi ka bahé... untung sanés cai panas...

 

SÉKSA

Atuda Emang mah ngaco...

 

MANG UJAY

Ngaco kumaha, Néng?

 

SÉKSA

Anu ditingali ku emang mah sanés késting, tapi syuting...

 

MANG UJAY

Tah, enya, syuting... na naon bédana jeung késting?

 

SÉKSA

Kieu, mang... lamun diibaratkeun kana urusan séks, késting mah kakara milih-milih pasangan nu pipanteseun. Tah, anu kapilih ogé tacan tangtu ngajodo, lantaran aya prosés séjénna deui, dina harti bisa baé batal ku lantaran kurang cocok. Ari syuting mah tingkatna geus resmi jadi pasangan suami-istri, kari der jijieunan.

 

 

MANG UJAY

Tapi pan barang jieun ogé, aya nu jadi, aya nu henteu. Buktosna seueur geuning anu teu tiasa gaduh putra...

 

SÉKSA

His, syuting ogé sarua, mang. Aya adegan anu dicokot, aya nu dipiceun. Dipilihan deui éta téh, Mang.

 

MANG UJAY

Ohhh... aéh, dupi enéng badé ngaleueut naon?

 

SÉKSA

STMJ wé ayeuna mah, mang...

 

MANG UJAY

Mangga, Néng.

 

MANG UJAY NGASONGKEUN MANGKOK MIE REBUS KA AJAG, TULUY NYIEUN STMJ.

SÉKSA DIUK GIGIREUN AJAG, SEMU NYÉRÉDKEUN.

 

SÉKSA

Ajag, manéh nyaho teu lamun susu, telor, madu jeung ginséng dihijikeun, bakal jadi kumaha?

 

AJAG TEU NÉMBALAN. JONGJON NGADAHAR EMIH REBUS.

 

SÉKSA

Jawab atuh bebel?

 

AJAG

Budak orok gé nyahoeun.

 

SÉKSA

Enya, naon jawabanna? Mani geregeteun uing mah...

 

AJAG

Susu, telor, madu, jeung ginséng dihijikeun? Nya puguh jadi STMJ

 

SÉKSA

Lain, salah. Kalah wé morongos...

 

AJAG

Jadi naon atuh?

 

SÉKSA

Nya jadi ngeunah... Tapi, moal leuwih ngeunah batan séks. Manéh kudu nyaho, nu ngaranna séks téh kacida éndahna.

 

 

AJAG

Geuning manéh mangmayarkeun hutang uing? Manéh ihlas?

 

 

SÉKSA

Meunggeus gandéng, nu ngaran ihlas mah teu kudu diomong-omong. Ihlas mah ukur dipikanyaho ku jelemana jeung Pangéran. Teu kudu diomong-omong. Nu perelu diomongkeun mah kumaha carana pendidikan séks jadi salahsahiji mata pelajaran di sakola.

 

AJAG

Séks, ari nu sok nangtung tengah peuting dina jandéla téh manéh?

 

SÉKSA

Ih ari si bebel, diajakan ngobrol penting téh kalah nanya nu lain-lain, kalah sok api-api teu ngawaro. Déngékeun siah, Ajag...  Lamun nyaritakeun perkara séks, aya kalana urang kaeurad ku permainan di atas ranjang. Padahal henteu kitu, Ajag. Seks henteu idéntik jeung ranjang.  Manéh mah sigana nyangka adegan permainan ranjang dina film-film téh mangrupa gambaran tina pornografi. Sabenerna seks mah henteu siga kitu, Ajag. Sabab anu disebut seks mah tangtu pinuh ku kehalusan, lembut, indah, dan penuh gairah. Seks kalintang rusiah jeung kacida banggana lamun digambarkeun ku omongan…

 

AJAG

Mang, cik ménta cipanas hérang. Lada pisan yeuh, teu kahaja ngagares céngék…

 

SÉKSA

Ajag, manéh nyaho, kunaon pangna urang Tiongkok neuleuman élmu séks? Sabab…

 

AJAG

Mang, emih téh tambahan deui satengah mah...

 

MANG UJAY

Piraku mie rebus satengah, Jang. Teu bisa atuh. Engké nu satengah deui keur saha?

AJAG

Séks téh kacida pentingna, Ajag. Teu pati béda jeung manéh nu unggal poé ngadahar mie rebus.  Tapi uing mah banget teu ngarti. Naha loba jalma sok kalah nutup jejebir, lamun aya nu keur nyaritakeun perkara seks? Padahal urang téh perelu pisan  neuleuman élmu séks, teu béda jeung barudak nu sina dialajar ngitung. Ieu tungtutan jaman; barudak jaman ayeuna, kudu dikenalkeun jeung élmuning séks, teu kudu asa-asa, komo kalah éra mah. Bisi maranéhna sasab laku-lampahna ku salah kaprah  wawanohan jeung séks.

 

AJAG

Mang,  ditambah bala-bala opat, géhu hiji, jeung ménta udud satengah. Kurangna sabaraha nya?

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...