Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaDrama SundaRebo, 11 Juli 2012 21:10

Séksa (Naskah FDBS Pelajar 2011)

Ku Dhipa Galuh Purba

ADEGAN VIII

 

 

WANCI TENGAH PEUTING. MANG UJAY KEUR BÉBÉRÉS WARUNG RÉK TUTUP.

AJAG DIUK DINA KORSI ROMBÉNG BARI NEUTEUP KA LEBAH JANDÉLA KAMAR SÉKSA.

 

MANG UJAY

(BARI MELONG KA LEBAH JANDÉLA) Naha can aya nya? Sasarina mah wanci kieu ngajanteng dina jandélana téh...

 

AJAG

Rék didagoan nepi ka jam sabaraha waé ogé. Manéhna pasti bakal aya...

 

MANG UJAY

Geus tunduh emang mah. Rék saré heula, Jang.

 

AJAG

Mangga, Mang...

 

AJAG ANTENG NEUTEUP KA LEBAH JANDÉLA KAMAR IMAH SÉKSA. TEU LILA, SÉKSA DATANG TI PIPIREUN WARUNG MANG UJAY. SÉKSA MAKÉ BAJU SING SARWA BODAS, NYEPENG FIGURA POTO, LEUMPANG ANTARÉ NYAMPEURKEUN AJAG. SÉKSA LUNGGUH TIMPUH ANDALEMI.

 

AJAG

Séks.... Séks... naha bet kadieu? Apan biasana ogé di... di ditu...

 

SÉKSA

Mun teu salah titingalian, anjeun tatadi mula mencrong waé ka lebah jandéla. Saha ari anjeun? Jeung naha bet mencrong baé kana jandéla kamar kuring?

 

AJAG

Séks... naha manéh bet nanya kitu? Apan urang téh geus nyobat?

 

SÉKSA

Séksa ngarang kuring. Séksa Arina. Ari ngaran anjeun saha? Kuring kakara ayeuna panggih jeung anjeun.

 

AJAG

Séksa? Oh... ngaran manéh téh Séksa? Piraku manéh geus poho deui ka uing. Kakara ogé tadi beurang apan urang ngobrol di tepas imah manéh. Uing Ajag. Sobat manéh téa.

 

 

SÉKSA

Ajag? Asa kungsi kadéngé ngaran anjeun téh. Tapi... ah, poho. Geus lila pisan sigana mah. Tapi tina sikep jeung paroman anjeun, kuring yakin, anjeun lalaki nu bisa dipercaya. Anjeun katingalina bisa jadi sobat kuring...

AJAG

Puguh wé atuh, Séksa... apan uing téh geus jadi sobat anjeun.

 

SÉKSA

Ajag, muga anjeun jadi hiji lalaki langit. Lalaki nu daék ngajénan kaum wanoja. Lalaki anu hormat ka wanoja. Lalaki nu neuteup wanoja binarung kasucian.

 

AJAG

Maksud anjeun?

 

SÉKSA

(NÉMBONGKEUN FIGURA FOTO) Tingali ieu poto adi kuring, Ratna Saritem... nu ahirna ngemasing pati dina umur ngora... alatan tigebrus kana pergaulan nu ngumbar kabébasan séks. Adi kuring mémang salah, tapi kuring nu leuwih salah....

 

AJAG

Lebah mana salah anjeun téh, Séksa?

 

SÉKSA

(CEURIK) Kuring leuir teuing mépélingan adi. Kuring leuir teuing... kuring nu salah.... kuring nu tara daék ngadéngékeun adi, lamun mangsana adi ngajak diskusi perkara séks... kuring harita bet embung miroséa. Padahal... lamun kuring daék ngabandungan adi, tangtu adi téh moal tibegrus leuwih jauh... masih bisa disalametkeun... moal nepi ka maotna...

 

AJAG

Maksud manéh... Ratna Saritem téh maot katarajang aids?

 

SÉKSA

Bener pisan, Ajag... bener... kuring nu salahna...

 

SÉKSA NYUUH DINA LAHUNAN AJAG.

 

AJAG

Nya... ari geus kitu mah, manéh kudu sabar, Séksa. Manéh kudu ihlas narima papastén ti Gusti...

 

 

SÉKSA

Ajag, tangtu baé kuring narima. Tapi... kuring geus buleud patékadan, rék neuleuman élmuning séks. Kuring hayang jadi séksolog. Kuring rék ngémbarkeun yén pendidikan séks pikeun rumaja téh kalintang pentingna. Kuring rék kampanye pendidikan séks...

 

AJAG

Hadé pisan pamaksudan téh, Séksa...

 

 

SÉKSA

Anjeun daék jadi sobat kuring? Anjeun daék jadi gaganti adi kuring, ngabaturan kuring salilana?

 

AJAG

Daék, Séksa.

 

SÉKSA

Anjeun moal ninggakeun kuring?

 

AJAG

Moal.

 

SÉKSA

Anjeun moal maot... alatan aids?

 

AJAG

Moal!

 

SÉKSA

Nuhun, Ajag... kuring reugreug boga sobat siga anjeun...

 

DATANG SARIP JEUNG IMRON, NYAMPEURKEUN SÉKSA.

 

SARIP

Séksa...

 

SÉKSA

Éh, bapa... kumaha buku-buku pesenan Séksa téh? Buku Pendidikan Séks Remaja, Shu Ni Jing, Kamasutra, Radost Séksa...

 

SARIP

Sadayana atos dipésér ku bapa. Hayu geura, urang baca...

 

SÉKSA

Hayu, Pa... badé ditamatkeun sawengi... (KA AJAG) Jag, peuting isukan urang ngobrol deui...

 

AJAG

Didagoan ku uing, Séksa...

 

SARIP JEUNG SÉKSA NINGGALKEUN ÉTA PATEMPATAN. IMRON NYAMPEURKEUN AJAG.

 

IMRON

Ajag, nuhun pisan geus daék sosobatan jeung Séksa. Sabenerna... otak Séksa téh kaganggu.

 

AJAG

Kumaha maksadna?

IMRON

Harita... Séksa kanyenyerian pisan sanggeus adina tilar dunya. Séksa boga tékad hayang jadi séksolog. Sapeuting jeput manéhna macaan buku-buku ngeunaan séks. Tapi sanggeus bérés dibaca, manéhna kalah luncat tina jandéla imah lanté dua. Séksa geger otak. Ingetanna jadi kaganggu. Lamun wanci beurang, manéhna maké saragam sakola, tuluy leuleumpangan kamana karep bari nyaritakeun pasualan séks. Tapi dina wanci tengah peuting, manéhna néangan poto adina, tuluy dibawa ka deukeut jandéla kamar, diteuteup bari nginghak tug nepi ka wanci Subuh.

 

AJAG

Séksa téh katarajang panyakit Goldfield Syndrome? Ingetanna jadi pondok?

 

IMRON

Panyakit siga kitu mah ukur aya dina film 50 First Dates. Séksa henteu parna teuing siga tokoh Lucy dina éta film. Buktina, Séksa henteu poho ka anjeun. Unggal poé, Séksa bisa ngobrol jeung anjeun.

 

AJAG

Tapi... bieu mah Séksa teu wanoheun ka kuring...

 

IMRON

Séksa beurang jeung Séksa peuting mémang béda. Séksa siga boga kapribadian ganda, siga nu boga dua dunya. Lebah dieu kaanéhan gangguan otak jeung gangguan jiwa anu tumiba ka Séksa.

 

AJAG

Naon maksudna Séksa diajak pindah kadieu? Naha éta mangrupa usaha keur nyageurkeun Séksa?

 

IMRON

Kieu, Ajag... ku lantaran ngarasa melang, bapana Séksa ngahaja néangan tempat anyar tur milih didieu. Ari didieu mah rada anggang ti diskotik jeung tempat hura-hura para rumaja. Sanajan kitu, kuring tetep nalingakeun Séksa dimana waé jeung kamana waé manéhna indit.

 

AJAG

Jadi... anjeun téh pengawalna Séksa?

 

IMRON

Enya, kuring meunang pancén ti bapana pikeun ngajaga kasalametan Séksa. Ku kituna, kuring nganuhunkeun ka anjeun, Ajag. Lantaran sanggeus wanoh jeung anjeun, Séksa tara lunta jauh ti dieu. Sajabana ti éta, ingetan Séksa ogé geus loba kamajuan. Ayeuna Séksa geus henteu nolak deui pikeun diajak ka Amérika.

 

 

AJAG

Ka Amérika? Naha diajak ka Amérika?

 

IMRON

Séksa rék dirawat di klinik gangguan otak nepi ka bener-bener cageur. Peuting ieu kénéh... boa ayeuna geus indit kétang...

 

AJAG

Sabaraha lila kira-kirana Séksa diubaran di Amérika?

 

IMRON

Teu apal, Ajag. Bisa saminggu, bisa sataun, bisa sapuluh taun, malah bisa baé salilana...

 

AJAG

Naha bapana Séksa mani teu ngabéjaan kuring? Padahal kuring geus jangji, moal jauh ti Séksa. Kuring geus kedal jangji, bakal maturan Séksa salawasna. Séksaaa...!

 

IMRON

Bapana Séksa jalma sibuk, anggota DPRRI. Moal bogaeun waktu keur ngobrol jeung anjeun.

 

AJAG

Teu kaharti... wakil rakyat nepi ka henteu boga waktu pikeun rakyatna.... Kuring kudu manggihan Séksa! Séksaaa...! Séksa....! Séksaaaa...!!

 

AJAG LUMPAT NINGGALKEUN ÉTA PATEMPATAN BARI NYAMBAT NGARAN SÉKSA.

 

IMRON

Geus indit sigana mah, Ajag!

 

RANI DATANG RURUSUHAN BARI NGAJINGJING SELOP, LANGSUNG ASUP KA JERO IMAH. TEU LILA SUHADI DATANG BARI NGAMANG-NGAMANG RANCATAN.

 

SUHADI

Dasar awéwé tukang rucah! Indit ayeuna kénéh ti imah aing! (KA IMRON) Mana Si Malik? Dipodaran ku aing ayeuna kénéh. Mana Si Malik?!

 

IMRON

Du.... duka... Kang.... teu kenal abdi mah....

 

SUHADI

Montong api-api siah! Hayoh. Tuduhkeun dimana Si Malik ngancikna? Manéh sok babarengan ngopi di Warung Si Ujay!

 

 

 

IMRON

(BARI LUMPAT NINGGALKEUN ÉTA PATEMPATAN) Ampuuun... teu terang Kaaang... teu terang.... ampuuun....

RANI KALUAR TI JERO IMAH BARI NGAJINGJING KOPER.

 

SUHADI

Indit siah!

 

RANI

Muhun, badé pan ieu ogé Kang... mangga permios....

SUHADI

Buru! Bisi kaburu dibabuk! Awas mun wani-wani ngagubug blackberry!

 

RANI

Mangga, Kang... mangga.... henteu... blackberry mah disimpen di luhur méja...

 

RANI LUMPAT NINGGALKEUN ÉTA PATEMPATAN. SUHADI NGABALANGKEUN RANCATAN, TULUY DIUK DINA KORSI ROMBÉNG, MALIK KA LEBAH JANDÉLA IMAH SÉKSA. SUHADI NGAHERUK BARI KANYENYERIAN.

 

TEU LILA, AJAG DATANG, LEUMPANG BANGUN LANGLAYEUSEUN.

 

AJAG

Tos teu aya ayeuna mah, Pa..  tos angkat tebih pisan.

 

SUHADI

Enya, geus indit, Ajag. Keun baé lah, isukan ogé bakal aya indung manéh nu anyar.

 

AJAG ASUP KA JERO IMAH.

SUHADI CENGKAT, TAPI NGAGUBRAG DEUI KANA URUTNA. SUHADI SAKARAT, SARTA NGEMASING PATI DINA KAAYAAN POSISI DIUK.

AJAG KALUAR TI JERO IMAH, MAKÉ DUDUKUY. TULUY MALIK KA SUHADI, BARI TUNGKUL.

 

AJAG

Hapunten sagala rupi kalepatan abdi salami ieu, Pa. Ti kawit dinten ieu, abdi badé nurut ka bapa. Abdi moal ngiringan késting deui. Abdi badé icalan mié ték-ték waé. Nanging... abdi nuhunkeun widi, Pa... abdi tetep hoyong sakola. Sawios wengina abdi icalan mie ték-ték, asal énjingna abdi sakola. Mugi bapa ngawidian... abdi hoyong sakola...

 

AJAG NYUUH KANA SUKU SUHADI. TAPI AWAK SUHADI OYAG KABÉH. AJAG REUWAS. TULUY MARIKSA KAAYAAN SUHADI. AJAG KAKARA SADAR YÉN SUHADI GEUS TILAR DUNYA. AJAG CEURIK NGAGUKGUK.

 

AJAG

Bapaaa.... bapaaa.... Innalillahi wa inna ilaihi rozi’un....

 

AJAG NGARANGKUL LAYON SUHADI.

 

 

AJAG

Bapaaa... hapunten abdi, Paaa....

 

O.S. SÉKSA

Ajag, apan anjeun ogé nitah sabar ka kuring sanggeusna kuring kaleungitan adi nu dipicinta. Sing ihlas, Ajag... kaleungitan jalma nu dipicinta téh mangrupa pangorbanan hakiki...

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...